Prospekt / Memorandum - Newton Nordic

prospekt / memorandum

Teckningsoption TO 7

Lösenperiod 14 – 25 oktober 2021

Anmälningssedeln kan ni som direktregistrerade ägare använda, övriga ägare anmäler sig via förvaltare.

Anmälningssedel (pdf)
Bilaga – Villkor TO7 (pdf)
Information om TO7 (pdf)

 

Newton Nordic AB (”Newton” eller ”Bolaget”) emitterade under 2020 teckningsoptioner av serierna TO7.

Innehavare av dessa teckningsoptioner har rätt att för varje två (2) Teckningsoptioner teckna en (1) ny Aktie. Teckningskursen ska fastställas enligt den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 28 februari 2022 – 11 mars 2022 med en rabatt om 30 procent, men då bolaget inte längre är noterad på Nasdaq så kan inte denna prissättning längre tillämpas av bolaget. Styrelsen har därför i samråd med ombud gjort en samlad bedömning att teckningskursen ska fastställas till 0.35 SEK per aktie med bakgrund av den senaste kända betalkurs som var 0.50 SEK per aktie som är baserad på den aktieförsäljning som bolagets tidigare huvudägare slutförde under januari 2022 och med en avdragen rabatt på 30 procent.

De sammanlagda utestående teckningsoptioner uppgår till totalt 37 144 596 och teckningsoptionerna berättigar till Teckning under perioden från och med 14 mars 2022 till och med den 25 mars 2022.

Anmälan om Teckning av Aktier ska ske genom att ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till Bolaget eller ett av Bolaget anvisat kontoförande institut. Inges inte anmälan om Teckning inom den angivna teckningstiden så upphör all rätt till teckningsoptionerna. Vid Teckning ska betalning omedelbart erläggas kontant för det antal Aktier som Teckningen avser till av Bolaget anvisat konto.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO7 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 6,5 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoption TO 6

Lösenperiod 1 – 15 oktober 2021

Bilaga – Villkor TO 6 (pdf)

Teckningsoption TO 5

Lösenperiod 1 – 15 november 2018

Anmälningssedel (pdf)
Prospekt med fullständiga villkor (pdf)

Teckningsoption TO 4

Lösenperiod 1 – 15 juni 2018

Anmälningssedel (pdf)
Prospekt med fullständiga villkor (pdf)

företrädesemission oktober 2020

Den som på avstämningsdagen den 8 oktober 2020 är registrerad som aktieägare i Newton Nordic äger företrädesrätt att teckna units i bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i bolaget. Två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO7.

Teckningsperiod 12 – 27 okt 2020

Emission mars 2017

Styrelsen i Intuitive Aerial AB (pubs) (“Intuitive Aerial” eller “Bolaget” har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 26 januari 2017, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, vilken vid full anslutning kommer att tillföra Bolaget cirka 8,2 miljoner kronor före emissionskostnader (“Emissionen”).

Teckningsperiod 5 – 24 april 2017


Intuitive Aerial AB (publ) förlänger teckningstiden i pågående företrädesemission med överteck-ningsemission (”Erbjudandet”) fram till måndagen den 8 maj 2017.

Emission november 2017

Styrelsen i Intuitive Aerial AB (”Intuitive Aerial eller Bolaget”) offentliggör härmed Prospekt, med anledning av förestående företrädesemission med överteckningsemission som beslutades på extra bolagsstämma den 13 november 2017.

Teckningsperiod 23 nov – 11 dec 2017

Upptagande på Nasdaq Stockholm First North

Newton Nordic AB (publ)s aktier och teckningsoptioner handlas på Nasdaq Stockholm First North sedan den 13 januari 2015.

Bolagsbeskrivning inför upptagande till handel på Nasdaq Stockholm First North

Scroll to Top