Prospekt / Memorandum - Newton Nordic

prospekt / memorandum

Teckningsoption TO 7

Lösenperiod 14 – 25 oktober 2021

Anmälningssedeln kan ni som direktregistrerade ägare använda, övriga ägare anmäler sig via förvaltare.

Anmälningssedel (pdf)
Bilaga – Villkor TO7 (pdf)
Information om TO7 (pdf)

Teckningsoption TO 6

Lösenperiod 1 – 15 oktober 2021

Bilaga – Villkor TO 6 (pdf)

Teckningsoption TO 5

Lösenperiod 1 – 15 november 2018

Anmälningssedel (pdf)
Prospekt med fullständiga villkor (pdf)

Teckningsoption TO 4

Lösenperiod 1 – 15 juni 2018

Anmälningssedel (pdf)
Prospekt med fullständiga villkor (pdf)

företrädesemission December 2022

Teckningsperiod 6 – 20 dec 2022

företrädesemission oktober 2020

Den som på avstämningsdagen den 8 oktober 2020 är registrerad som aktieägare i Newton Nordic äger företrädesrätt att teckna units i bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i bolaget. Två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO7.

Teckningsperiod 12 – 27 okt 2020

Emission mars 2017

Styrelsen i Intuitive Aerial AB (pubs) (“Intuitive Aerial” eller “Bolaget” har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 26 januari 2017, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, vilken vid full anslutning kommer att tillföra Bolaget cirka 8,2 miljoner kronor före emissionskostnader (“Emissionen”).

Teckningsperiod 5 – 24 april 2017


Intuitive Aerial AB (publ) förlänger teckningstiden i pågående företrädesemission med överteck-ningsemission (”Erbjudandet”) fram till måndagen den 8 maj 2017.

Emission november 2017

Styrelsen i Intuitive Aerial AB (”Intuitive Aerial eller Bolaget”) offentliggör härmed Prospekt, med anledning av förestående företrädesemission med överteckningsemission som beslutades på extra bolagsstämma den 13 november 2017.

Teckningsperiod 23 nov – 11 dec 2017

Upptagande på Nasdaq Stockholm First North

Newton Nordic AB (publ)s aktier och teckningsoptioner handlas på Nasdaq Stockholm First North sedan den 13 januari 2015.

Bolagsbeskrivning inför upptagande till handel på Nasdaq Stockholm First North

Scroll to Top