Underlag avseende investeraravdrag har lämnats till Skatteverket - Newton Nordic

pressmeddelanden

IA DOOR
Underlag avseende investeraravdrag har lämnats till Skatteverket

Intuitive Aerial (”Bolaget”) har lämnat underlag avseende investeraravdrag till Skatteverket. Varje investerare får via brev kopia på uppgifterna. Underlagen baseras på uppgifter avseende de fysiska personer som tecknat utan företräde i någon av Intuitive Aerials företrädesemissioner med överteckningsemission under 2017.

Som en följd av att Bolaget, bland annat på grund av banksekretess, saknar underlag i flera avseenden är inte uppgifterna som lämnats till Skatteverket kompletta. Varje investerare som önskar utnyttja investeraravdraget (via blankett K11) måste därför själv kontrollera de uppgifter som lämnats till Skatteverket och eventuellt komplettera eller korrigera uppgifterna.

Villkor för investeraravdraget i sammanfattning

  • Investeraravdraget omgärdas av en rad villkor, de viktigaste är följande:
  • Endast nya investerare har rätt att erhålla investeraravdrag; har investeraren (eller närstående) ägt aktier i Bolaget under de två senaste beskattningsåren har investeraren ej rätt att erhålla investeraravdrag.
  • Investeraren måste ha betalt andelarna i företaget kontant och ha kvar andelarna vid årets utgång.
  • Endast privatpersoner kan erhålla investeraravdrag, således inte företag.
  • Andelarna måste ägas av privatpersonen direkt, således ger andelar som tecknats via kapitalförsäkring inte rätt till investeraravdrag (andelar som tecknats via investeringssparkonto (ISK-konto) ger däremot rätt till investeraravdrag).
  • Om andelarna avyttras inom fem år från det att investeraravdraget erhölls ska investeraravdraget återföras genom att fylla i ny blankett K11. Observera härvidlag att även eventuell konkurs skattetekniskt betraktas som avyttring i detta avseende, vilket innebär att investeraravdraget i sådant fall ska återföras.
  • Investeraravdraget är begränsat till 1 300 000 kr per person och år (för samtliga företag som investeraren har investerat i, vilket således kan ge en total skattelättnad om 195 000 kr).
  • En förutsättning för att skattereduktion ska erhållas är att investeraren ska betala annan skatt som kan reduceras; det är således ingen mening att ansöka om investeraravdrag om investeraren i övrigt inte förväntar sig att betala någon skatt.

Situationer där Bolaget inte kunnat lämna underlag till Skatteverket
Följande är situationer där investeraren har rätt till investeraravdrag, men där Bolaget på grund av banksekretess saknar underlag och där uppgifter om underlag för investeraravdrag därför inte kommer att finnas förtryckta i deklarationen.

  • Personer som tecknat utan företräde via aktiedepå eller ISK-konto, där ansökan lämnats in direkt via förvaltare (Avanza, Nordnet etc).
  • Personer som förvärvat uniträtter över marknaden under teckningsperioden och tecknat med företrädesrätt (via aktiedepå, ISK-konto eller VP-konto).

Situationer där Bolaget eventuellt lämnat felaktiga underlag till Skatteverket
Villkoret att investerare som önskar utnyttja investeraravdraget inte får ha varit aktieägare i Bolaget (inklusive närstående) under de senaste två beskattningsåren infördes den 1 januari 2016.

Bolaget har inte tillgång till uppgifter avseende vilka investerare (inklusive närstående) som varit aktieägare någon gång under perioden 1 januari 2015 och fram till respektive företrädesemission. Därför kan Bolaget ha lämnat uppgift till Skatteverket om underlag för investeraravdrag för vissa investerare, trots att villkoret om att investeraren (inklusive närstående) inte ska ha varit aktieägare under de senaste två beskattningsåren innan 2017, inte är uppfyllt. Varje investerare måste därför själv kontrollera att detta villkor är uppfyllt innan ansökan om investeraravdrag görs hos Skatteverket.

Ytterligare information om investeraravdraget
Bolaget har av administrativa skäl inga möjligheter att svara på frågor om investeraravdraget. För ytterligare information, se Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se/investeraravdrag eller kontakta Skatteverket.

Linköping den 11 januari 2018
Styrelsen i Intuitive Aerial AB

För mer information kontakta:
Peter Ahlgren, Styrelseordförande
peter.ahlgren@intuitiveaerial.com

Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Om Intuitive Aerial AB
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Med egenutvecklad teknik för kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik möjliggörs intuitivt filmande med stabil bild. Bolaget erbjuder NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud som kan användas på applikationer i rörelse, exempelvis på fordon, kranar- räls- och wiresystem. Systemet har använts i flera stora TV produktioner såsom Eurovision Song Contest, MTV Music Video Awards, Kristallen, UEFA Europa League och Red Bull Straight Rhythm. Med bolagets multirotorhelikopter AERIGON erbjuds dessutom ett fjärrstyrt flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet.  Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Scroll to Top