Teckningsperiod för Intuitive Aerial AB:s emission inleds idag - Newton Nordic

pressmeddelanden

IMG_1074
Teckningsperiod för Intuitive Aerial AB:s emission inleds idag

Idag, torsdagen den 23 november 2017, inleds teckningsperioden i Intuitive Aerial AB:s (”Intuitive Aerial” eller ”Bolaget”) företrädesemission om cirka 12,0 MSEK (”Emissionen”) med överteckningsemission för allmänheten om cirka 3,0 MSEK (”Överteckningsemissionen”). Emissionen och Överteckningsemissionen bildar tillsammans ”Erbjudandet”, som därmed uppgår till cirka 15,0 MSEK. Teckningsperioden löper mellan 23 november – 11 december 2017.

Emissionen
Emissionen innebär att de som var aktieägare på avstämningsdagen den 20 november 2017 erhåller en (1) uniträtt per aktie. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) Unit, innehållande två (2) nya aktier, en (1) teckningsoption TO 4 och en (1) teckningsoption TO 5. Teckningskursen per Unit är 1,20 kronor, motsvarande 0,60 kronor per ny aktie. Teckningsoptionerna TO 4 och TO 5 emitteras vederlagsfritt. Uniträtterna handlas på First North under perioden 23 november – 7 december 2017.

Överteckningsemissionen
Tilldelning i Överteckningsemissionen ska ske till allmänheten (till allmänheten räknas även befintliga aktieägare); i övrigt sker Överteckningsemissionen på samma villkor som Emissionen. Syftet med Överteckningsemissionen är att tillvarata eventuell överteckning av Emissionen samt för att få fler aktieägare i Bolaget. Ansökan om tilldelning i Överteckningsemissionen sker genom att lämna in en anmälningssedel om teckning utan företräde (”Särskild anmälningssedel 2”), under teckningsperioden.

Vid tilldelning av Units från Överteckningsemissionen kommer varje tecknare att tilldelas vardera 5 000 Units (6 000 kr) så långt som möjligt. Om inte alla tecknare kan få 5 000 Units kommer i första hand hälften av tillgängliga Units i Överteckningsemissionen att fördelas till de som tecknat flest Units utan företräde, med 5 000 Units per tecknare, och andra hälften att tilldelas resterande tecknare, med 5 000 Units per tecknare, med fördelning genom lottning. Överteckningsemissionen omfattar 2 500 000 Units, vilket motsvarar 500 poster om 5 000 Units vardera.

Teckningsoptionerna TO 4 och TO 5
Teckningsoptionerna TO 4 kommer att kunna utnyttjas under lösenperioden 1 – 15 juni 2018. En (1) teckningsoption TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial till 75 procent av den volymvägda genomsnittskurs som uppmätts under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i lösenperioden (avrundat nedåt till helt tiotal öre), dock lägst 0,30 kronor och högst 1,00 kronor.

Teckningsoptionerna TO 5 kommer att kunna utnyttjas under lösenperioden 1 – 15 november 2018. En (1) teckningsoption TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial till 75 procent av den volymvägda genomsnittskurs som uppmätts under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i lösenperioden (avrundat nedåt till helt tiotal öre), dock lägst 0,30 kronor och högst 1,00 kronor.

Såväl teckningsoptionen TO 4 som teckningsoptionen TO 5 kommer att handlas på First North, med start omkring månadsskiftet januari/februari 2018, givet att First North godkänner ansökan om upptagande till handel med teckningsoptionerna TO 4 respektive TO 5.

Toppgaranti om 3 MSEK (25 procent av Emissionen)
Emissionen omfattas till cirka 1,8 mnkr av teckningsförbindelser (cirka 15 procent av Emissionen) samt därtill en toppgaranti om 3,0 MSEK (cirka 25 procent av Emissionen) som lämnats av ett garantikonsortium. Toppgarantin träder in utöver det som tecknats av andra tecknare med och utan företrädesrätt, dock högst upp till Emissionens högsta belopp om cirka 12,0 MSEK, och innebär i praktiken att det räcker att Emissionen tecknas till cirka 9,0 MSEK av aktieägare med och utan företrädesrätt (inklusive lämnade teckningsförbindelser om cirka 1,8 MSEK) för att hela Emissionen om cirka 12,0 MSEK ska bli fulltecknad. Skillnaden mellan hur en toppgaranti och en bottengaranti (som används mer frekvent i företrädesemissioner) fungerar förklaras utförligt i avsnittet Legala frågor i Prospektet, sidorna 69 – 71.

Prospekt, informationsbroschyr och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt (”Särskild anmälningssedel 2”)
Prospekt, informationsbroschyr och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt (”Särskild anmälningssedel 2”) kan laddas ner på:

Prospektet kan även laddas ner på Finansinspektionen:

  • Finansinspektionens hemsida: fi.se

Tryckt Prospekt, informationsbroschyr och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt (”Särskild anmälningssedel 2”) kan också beställas från Intuitive Aerial:

Tryckt Prospekt, informationsbroschyr och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt (”Särskild anmälningssedel 2”) kan även beställas genom att fylla i formulär på:

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller Schweiz eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med Units, uniträtter, nya aktier, teckningsoptioner TO 4 respektive TO 5 eller andra värdepapper i Intuitive Aerial. Inbjudan till berörda personer att teckna Units i Intuitive Aerial sker endast genom det Prospekt som Bolaget offentliggjorde den 17 november 2017.

Varken uniträtterna, betalade tecknade Units (”BTU”) eller de nya aktierna och teckningsoptionerna TO 4 respektive TO 5 kommer att registreras enligt United States Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt United States Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

För mer information kontakta:
Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Med egenutvecklad teknik för kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik möjliggörs intuitivt filmande med stabil bild. Bolaget erbjuder NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud som kan användas på applikationer i rörelse, exempelvis på fordon, kranar- räls- och wiresystem. Systemet har använts i flera stora TV produktioner såsom Eurovision Song Contest, MTV Music Video Awards, Kristallen, UEFA Europa League och Red Bull Straight Rhythm. Med bolagets multirotorhelikopter AERIGON erbjuds dessutom ett fjärrstyrt flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet.  Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Scroll to Top