Intuitive Aerial offentliggör Memorandum - Newton Nordic

pressmeddelanden

documents
Intuitive Aerial offentliggör Memorandum

Styrelsen i Intuitive Aerial AB (publ) (“Intuitive Aerial eller Bolaget”) offentliggör härmed Memorandum, med anledning av förestående företrädesemission med överteckningsemission.

Memorandum för nedladdning eller beställning Memorandum, informationsbroschyr och anmälningssedel för teckning utan företräde (“Särskild anmälningssedel 2”) kan laddas ner på:

Tryckt memorandum, informationsbroschyr och anmälningssedel för teckning utan företräde (“Särskild anmälningssedel 2”) kan beställas från Intuitive Aerial:

Information till aktieägare med anledning av Emissionen
Direktregistrerade aktieägare kommer per post att erhålla:

a) tryckt memorandum;
b) vd-brev;
c) emissionsredovisning;
d) särskild anmälningssedel; samt
e) anmälningssedel för teckning utan företräde (porto betalt).

Förvaltarregistrerade aktieägare kommer per post att erhålla (observera att detta inte gäller för aktieägare som har sitt innehav i en kapitalförsäkring):

a) tryckt memorandum;
b) vd-brev; samt
c) anmälningssedel för teckning utan företräde (porto betalt)

2017-03-29

För mer information kontakta: 
Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

 

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong-Kong, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med Units, uniträtter, aktier, teckningsoptioner TO 3 eller andra värdepapper i Intuitive Aerial. Inbjudan till berörda personer att teckna Units i Intuitive Aerial kommer endast att ske genom det memorandum som Bolaget offentliggör den 29 mars 2017.

Varken uniträtterna, betalade tecknade Units (“BTU”) eller de nya aktierna och teckningsoptionerna TO 3 kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars kl 08.45.

Om Intuitive Aerial AB (publ) 
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

 

Scroll to Top