Start på lösenperiod för teckningsoption Intuitive Aerial TO 5 - Newton Nordic

pressmeddelanden

Start på lösenperiod för teckningsoption Intuitive Aerial TO 5

Intuitive Aerial AB (”Intuitive Aerial” eller ”Bolaget”) genomförde i december 2017 en företrädesemission av Units, innefattande aktier samt teckningsoptioner TO 4 och TO 5. Torsdagen den 1 november 2018 inleds lösenperioden för teckningsoptionerna Intuitive Aerial TO 5. Lösenperioden äger rum 1 november – 15 november 2018.

En (1) teckningsoption TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial. Enligt villkoren för teckningsoption TO 5 ska lösenpriset vara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tjugo handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, avrundat neråt till helt tiotal öre, dock lägst 0,30 kronor och högst 1,00 kronor. Lösenkursen har i enlighet med detta bestämts till 0,30 kronor.

 

Utnyttjande av teckningsoptioner TO 5, direktregistrerade innehavare

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner TO 5 ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för lösen av Intuitive Aerial TO 5, så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast torsdagen den 15 november 2018. Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 15 november 2018, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel kan laddas ner på:

  1. Intuitive Aerials hemsida, intuitiveaerial.com
  2. Aktieinvests hemsida, aktieinvest.se
  3. Emissionstorget, emtorget.se

Samtliga direktregistrerade innehavare får även vd-brev med information om lösen av teckningsoptioner Intuitive Aerial TO 5 samt anmälningssedel hem i brevlådan.

 

Utnyttjande av teckningsoptioner TO 5, förvaltarregistrerade innehavare

Förvaltarregistrerade innehavare (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) av teckningsoptioner TO 5 ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före torsdagen den 15 november 2018, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Förvaltarregistrerade innehavare (dock ej de som har sitt innehav i en kapitalförsäkring) får även vd-brev med information om lösen av teckningsoptioner Intuitive Aerial TO 5 hem i brevlådan.

 

Handel med Intuitive Aerial TO 5

De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner TO 5 rekommenderas att sälja dem på First North så att någon annan kan utnyttja teckningsoptionerna istället. Teckningsoptionen Intuitive Aerial TO 5 handlas på First North till och med tisdagen den 13 november 2018. Teckningsoptioner som inte utnyttjas eller säljs förfaller och blir värdelösa.

 

Utfall och leverans av nya aktier

Utfallet av lösen av teckningsoption TO 5 kommer att publiceras via pressmeddelande omkring tisdagen den 27 november 2018.

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (Intuitive Aerial IA). Därefter kommer de att tas upp till handel på First North så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i mitten av december 2018.

 

Fullständiga villkor för Intuitive Aerial TO 5

Fullständiga villkor för Intuitive Aerial TO 5 finns tillgängliga i det prospekt som styrelsen för Intuitive Aerial upprättade i samband med företrädesemissionen i december 2017.

Prospektet kan laddas ner på:

  1. Intuitive Aerials hemsida, intuitiveaerial.com
  2. Finansinspektionens hemsida, fi.se
  3. Emissionstorget, emtorget.se

 

ISIN-kod Intuitive Aerial TO 5

ISIN-kod för Intuitive Aerial TO 5 är SE0010573212.

 

Handlingar enligt aktiebolagslagen

Handlingar enligt ABL 14 kap 32 § finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.intuitiveaerial.com.

 

Antal teckningsoptioner TO 5 och möjlig intäkt från lösen

Antal teckningsoptioner Intuitive Aerial TO 5 uppgår till 12 524 527 stycken. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Intuitive Aerial att tillföras cirka 3,5 mnkr, efter emissionskostnader om cirka 0,2 mnkr.

 

Värdering av Intuitive Aerial

Antalet aktier i Intuitive Aerial uppgår före optionslösen till 46 477 973 stycken. Värderingen av bolaget vid lösenkurs 0,30 kronor uppgår därmed till 14 mnkr.

 

Kontaktuppgifter för eventuella frågor

Kontaktuppgifter till Intuitive Aerial respektive emissionsinstitutet Aktieinvest avseende frågor om lösen av teckningsoptioner Intuitive Aerial TO 5:

 

Intuitive Aerial kontaktuppgifter

Telefon: 013 – 991 39 90

E-post: hello@intuitiveaerial.com

 

Aktieinvest kontaktuppgifter

Telefon: 08 – 506 517 95

E-post: emission@aktieinvest.se

 

Linköping den 1 november 2018

Styrelsen i Intuitive Aerial AB

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Robin Kahlbom, vd
Intuitive Aerial AB
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Om Intuitive Aerial

Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom både film och tv-industrin. Bolaget riktar sig primärt mot tjänste- och uthyrningsföretag som arbetar på uppdragsbasis med inspelning och livesändning av rörliga bilder världen över. Intuitive Aerial erbjuder produktserien NEWTON – kompakta gyrostabiliserade kamerahuvuden samt DOMINION som används för fjärrstyrning av bolagets produkter och kamerasystem från tredje-part. Företaget är även känt för produkten AERIGON – en filmdrönare som lyfter och stabiliserar tunga proffskameror. Under 2017 presenterade bolaget en ny strategi med fokus på marknadsföring och försäljning av NEWTON-serien. Bolaget har sitt säte i teknikinnovativa Linköping med närhet till både Linköpings Universitet och ett av Sveriges ledande startup-kluster. Intuitive Aerial är listat på Nasdaq First North Stockholm sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Scroll to Top