Kvartalsredogörelse juli-september 2016 Intuitive Aerial - Newton Nordic

pressmeddelanden

Kvartalsredogörelse juli-september 2016 Intuitive Aerial
Perioden Juli – September 2016
  • Nettoomsättning: 2 817 tkr (1 974 tkr)
  • Resultat efter finansiella poster: -992 tkr (- 1 575 tkr)
  • Orderingång: 705 tkr
  • Orderstock vid periodens slut: 510 tkr
  • Antal registrerade aktier vid periodens slut: 6 539 031 st

Perioden Januari – September 2016

  • Nettoomsättning: 7 832 tkr (2 852 tkr)
  • Resultat efter finansiella poster: -7 202 tkr (- 8 288 tkr)
  • Orderingång: 5 884 tkr
  • Orderstock vid periodens slut: 510 tkr
  • Antal registrerade aktier vid periodens slut: 6 539 031 st

VD har ordet
Intuitive Aerial har en stark position för fortsatt tillväxt. Vi märker av en stor efterfrågan på våra produkter men även inom nya användningsområden. Bolagets omsättning har ökat med drygt 40 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Marknadsutveckling
Vi ser att marknaden och användningsområdena för drönare och stabiliseringsteknik inom film- och tv-produktion fortsätter att öka kraftigt. Detta märks framförallt genom att de stora film och TV-aktörerna blivit allt mer medvetna om behovet av att använda professionella, robusta och driftsäkra produkter från etablerade tillverkare. Detta ligger helt i linje med våra tidiga bedömningar av marknadens utveckling.

Regelverk
I oktober offentliggjorde Högsta förvaltningsdomstolen de uppmärksammade drönardomarna som väckte stor oro i branschen. Vi valde att genast kommentera domarna i ett pressmeddelande där det framgår att regelverket endast kommer att påverka bolaget marginellt, då nästan all uteslutande försäljning sker på export. Våra produkter används primärt inom avgränsande områden för pågående film eller TV-inspelningar.

Försäljning och marknadsföring
Bolagets tredje kvartal har präglats av ett ökat strategiskt försäljnings- och marknadsföringsarbete i form av roadshows. Det är framförallt norra Europa som bearbetats under perioden då efterfrågan av våra produkter är mest intensiv där.

BBC utvärderar NEWTON 
Ett av världens största broadcastingbolag, BBC, har under perioden genomfört fälttester med bolagets senaste produkt NEWTON. Det var den brittiska enheten för naturfilmer, BBC Natural History Unit som genomförde utvärderingen med mycket positivt resultat. Med en utvecklad drönarteknik som anpassats för ny användning av kamerastabilisering inom markbundna applikationer, ger NEWTON utrymme för att röra sig på ett helt nytt sätt i obanad terräng. För BBC och många andra TV-bolag möjliggör detta till mer kreativa och flexibla produktioner.

Samarbete för produktutvärdering 
I juli genomförde bolaget i samarbete med lyxbåtstillverkaren Malibu Boats en reklamfilmsinspelning i North Carolina. Syftet för vår del var främst att utvärdera och verifiera NEWTONs prestanda under dessa tuffa och utmanande förhållanden, riggning på höghastighetsbåt. Resultatet var mycket lyckat och vi har ytterligare bevisat att våra produkter är accepterade på de mest krävande produktionerna.

Mässor 
I september medverkade vi på IBC 2016 i Amsterdam, en av film- och tv-branschens största internationella mässa i Europa. Vi närvarade i tre montrar, RED, Panasonic och Flowcine som var välbesökta. Med totalt 1 800 utställare och cirka 55 000 besökare var det en lyckad mässa där ett flertal potentiella kunder knöt kontakt med oss.

Organisation 
Under tredje kvartalet har vi fokuserat på att förbättra våra interna rutiner och effektivisera våra arbetsflöden. Som en direkt följd av detta har vi implementerat en förbättrad supportfunktion som nu tagits i drift. Våra kunder har redan visat stor uppskattning och anser att den är både professionell och snabb, vilket glädjer oss mycket.

Framåtblick 
Vårt varumärke är starkt vilket vi tydligt ser genom den ökande mängd förfrågningar som kommer in till oss gällande kundanpassade systemlösningar både inom tjänsteuppdrag och renodlad produktförsäljning.

Jag har stor tilltro inför framtiden. Med en internationell efterfrågad produktfamilj, ökade förfrågningar och en stark organisation har bolaget goda förutsättningar att fokusera på marknadsexpansion och därmed bli en ledande aktör på världsmarknaden för professionella obemannade farkoster och kamerastabilisatorer.

Linköping 2016-11-24

Robin Kahlbom
VD, Intuitive Aerial AB

Planerade rapporttillfällen
2017-02-23 Bokslutskommuniké

Rapporten i sin helhet

Linköping 2016-11-24

Styrelsen i Intuitive Aerial (publ)

Kontaktpersoner
Jonas Lindqvist, Styrelseordförande
0703-50 49 69
jonas.l@intuitiveaerial.com 

Robin Kahlbom, VD
0730-70 32 02
robin.k@intuitiveaerial.com 

Anna-Lena Rahm, CFO
0706-35 15 60
anna-lena.r@intuitiveaerial.com

Ina Nehr, Marknads- och Kommunikationsansvarig
0732-63 07 00
ina.n@intuitiveaerial.com

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2016 kl 08.45.
Om Intuitive Aerial AB (publ) 
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.
Scroll to Top