Kvartalsredogörelse januari-mars 2018 för Intuitive Aerial AB - Newton Nordic

pressmeddelanden

SVT-MELODIFESTIVALEN_2016_J38077.JPG

Kvartalsredogörelse januari-mars 2018 för Intuitive Aerial AB

Kvartalsredogörelse januari-mars 2018 för Intuitive Aerial AB

Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984 får härmed avge följande kvartalsredogörelse för perioden januari-mars 2018.

Perioden januari-mars 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till: 1 567 tkr (1 319 tkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till: -1 996 tkr (-2 005 tkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till: -2 272 tkr (-2 011 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till: -0,06 kr (-0,31 kr)

Händelser under perioden

Februari

» Bolaget levererar ett NEWTON-system till sin första australiensiska kund. Ordern är ett resultat av att produkten efterfrågas av en betydande tv-aktör i regionen.

Mars

» Bolaget säkrar en order för 1,8 MSEK från det österrikiska bolaget SpiderCam® GmBH.

» Bolaget introducerar nytt gyro-stabiliseringssystem för tv/broadcast-industrin, NEWTON S2.

Händelser efter perioden

April

» Bolaget ingår samarbete med Defy Products Inc genom tecknande ac samarbetsavtal under branschmässan NAB Show 2018. Avtalet innefattar paketering, marknadsföring och försäljning av de båda bolagens produkter som en gemensam helhetslösning.

Maj

» Bolaget säkrar ordrar på två NEWTON-system för ett värde om sammanlagt 1,1 MSEK för användning vid  turné med världsartist.

VD har ordet

Utfallet av första kvartalet ligger i linje med våra förväntningar. Produktutvecklingen går enligt plan och bolaget ligger i fas med den budgeterade orderingången. Vid utgången av perioden hade bolaget en upparbetad orderstock om cirka 1,5 MSEK, vilken kommer resultatföras först senare under året.

Intuitive Aerial har som främsta mål att under 2018 vända tidigare förluster till i närheten av ett nollresultat (EBITDA) för att uppnå lönsamhet från och med 2019. Den plan som vi lagt som grund för årets budget kräver både en ökad orderingång, förbättrade marginaler, nya produkter och ökad eftermarknadsförsäljning. Det innebär att bolagets första halvår kretsar kring att skapa förutsättningar för uppfyllande av denna plan.

Stärkta av emissionen som genomfördes under slutet av 2017 har vi genomfört ett antal lyckade rekryteringar, ökat våra sälj- och marknadsaktiviteter och arbetat intensivt med utveckling av bolagets nya produkter. Vi har också fortsatt arbetet med etablering av partnerskap och samarbeten med branschledande aktörer. I början av april kunde vi meddela marknaden en första framgång i detta arbete genom tecknandet av ett samarbetsavtal med amerikanska Defy Products Inc. Vi arbetar nu tillsammans med Defy för att starta upp samarbetet. Målet är att presentera ett gemensamt produktpaket för tv-/broadcastindustrin under andra kvartalet 2018.

Vi har under perioden fått en order av vajerkamerakoncernen SpiderCam® på ett flertal system vilka levereras i delleveranser under året i samband med färdigställandet av våra nya produkter. Samarbetet har också fördjupats genom ett gemensamt R&D-projekt för en förstärkt tv- och broadcastupplevelse. Projektet kompletterar framtagandet våra nya produkter; resultatet av detta projekt ska kunna presenteras under andra halvåret. Vi förväntar oss ytterligare beställningar framöver som en följd av samarbetet med SpiderCam.

Vi märker av att intresset för våra produkter börjar växa utanför Europas gränser. Det visar sig genom att våra kunders kunder efterfrågar produkterna, vilket driver efterfrågan utan aktiv bearbetning av oss. Vi ser resultatet av detta genom att vi löpande blir kontaktade av aktörer utanför våra kontaktnät. Detta har under perioden genererat inkommande order från Australien och nya betydande affärsmöjligheter inom Nordamerika och Mellanöstern.

Vi har fortsatt arbeta med utvecklingen av organisationen och tillfört kompetens genom ett antal rekryteringar inom både försäljning- och utvecklingsavdelningen. Vi har också genomfört förändringar inom bolagets ledningsgrupp som fått ett positivt tillskott i form av en dedikerad sälj- och marknadschef. Ledningsgruppen består nu av sammanlagt fyra personer.

Utvecklingsarbetet går enligt plan med framtagandet vår nya generation gyro-stabiliserade kamerahuvuden. Den första produkten NEWTON S2 har fått mycket god respons av marknaden i tidiga enskilda produktdemonstrationer. Vi räknar med att ett flertal av våra befintliga kunder kommer att välja att köpa en uppgradering av sin nuvarande produkt till NEWTON S2 vilket leder till eftermarknadsintäkter. Den aktiva marknadsföringen av produkten är planerad att påbörjas under slutet av andra kvartalet.

I samband med periodens slut medverkade Intuitive Aerial på branschmässan NABShow 2018 i Las Vegas. Det var en lyckad och produktiv mässa för oss där vi bland annat demonstrerade NEWTON S2 för tidiga intressenter. Ett antal konkreta affärsmöjligheter generades med både partners, nya och befintliga kunder. Från den amerikanska marknaden fick vi information om att våra produkter i större utsträckning börjar användas och accepteras i framstående och trendsättande amerikanska produktioner.

I tidigare rapporter har vi kommenterat diskussioner med en leverantör där vi genom ett lyckat avtal får tillgång till en marknadspotential om minst 200 NEWTON system. Ett viktigt steg i processen har varit användartester i verklig miljö, vilka nu har slutförts med gott resultat. Processen att komma i mål med ett försäljningsavtal tar dock längre tid än förväntat. Under NAB genomfördes uppföljande möten med denne aktör, där gemensamma aktiviteter satts upp i syfte att accelerera processen framåt under 2018.

Efter periodens utgång har ordrar om 1,1 MSEK säkrats för användning vid en turné med en världsartist som pågår fram till fjärde kvartalet 2018. Denna turné bedöms av våra kunder ha behov av upp till fem NEWTON-system för parallell användning i samband med mediaproduktionen av turnén. Detta är intressant då ett uppmärksammande av vår teknik hos andra turnéledningar ökar behovet av antal system på marknaden.

Under andra kvartalet planeras genomförandet av ett antal marknadsaktiviteter. Vi har blivit inbjudna till att medverka under en presentation av framtidens tv-/broadcastteknik under Sports Innovation 2018 i Düsseldorf 8-9 maj. Efter detta siktar bolaget på genomförande av branschmässan Cine Gear Expo i Paramount Studios Los Angeles i slutet av maj. Vi ser även fram emot ökade marknadsföringsinsatser gällande våra nya produkterbjudanden och fortsatta riktade försäljningsaktiviteter under andra kvartalet.

Slutligen kan konstateras att bolaget under första kvartalet håller den plan som lagts till grund för årets budget. Vi har skapat bra förutsättningar för att med våra kommande produktlanseringar och intensiv marknadsbearbetning fullfölja året med fortsatt god finansiell status.

Kvartalsredogörelsen i sin helhet bifogas.

För mer information kontakta:

 

Peter Ahlgren, Styrelseordförande

peter.ahlgren@intuitiveaerial.com

 

Robin Kahlbom, VD

robin.k@intuitiveaerial.com

+46 (0)73 070 32 02

Scroll to Top