Kvartalsredogörelse januari-mars 2017, Intuitive Aerial AB (publ.) - Newton Nordic

pressmeddelanden

Straight+Rythms_redbull

Kvartalsredogörelse januari-mars 2017, Intuitive Aerial AB (publ.)

Perioden januari-mars 2017

  • Nettoomsättning: 1 319 tkr (2 004 tkr)
  • Rörelseresultat: -2 005 tkr (-2 948 tkr)
  • Resultat efter finansiella poster: -2 011 tkr (- 3 167 tkr)
  • Resultat per aktie: -0,31 kr (-0,48 kr)

 

VD har ordet
Intuitive Aerials första kvartal 2017 har präglats av försäljnings-  och marknads-bearbetning för att nå ut med våra produkter samt arbete med pågående nyemission.

Utökad marknadssatsning
Under januari beslutades att genomföra en nyemission med syfte att primärt finansiera en utökad marknadssatsning på NEWTON via fler egna exportsäljare samt att fortsätta utvecklingen av NEWTON i form av fler varianter av det gyrostabiliserade kamerahuvudet. Att bredda vårt produkterbjudande kommer att bidra till att bolaget blir en mer ansedd leverantör i branschen samtidigt som det öppnar upp för nya marknadssegment.

Ny strategi och mål
Som tidigare kommunicerats har en genomlysning av bolagets strategi och finansiella mål genomförts. Genom den nya strategin tar bolaget sikte på att bli europeiskt marknadsledande inom fjärrstyrda kamerasystem. Den långsiktiga satsningen på AERIGON fortsätter via ökad marknadsbearbetning och behovsdriven vidareutveckling.

Bolaget har även för avsikt att starta tjänsteverksamhet i egen regi med AERIGON, då antalet potentiella uppdrag inom drönarapplikationer är under kraftig tillväxt. Därigenom skapas möjligheter för att tidigt identifiera nya affärsområden och innovationer samt bidra till marknadens utveckling.

Den nya strategin utgår i huvudsak från tre strategiska områden för tillväxt: europeiskt marknadsledarskap med internationell expansion, kostnadseffektiv paketering av befintlig kärnteknologiplattform med produktserier samt införandet av drönartjänster för marknadsutveckling och identifiering av ytterligare affärsområden.

Marknadsutveckling
Vi ser att efterfrågan på stabiliserade kamerahuvuden ökar, främst inom underhållning, sport och event produktioner inom marknaden för TV och Broadcast, där NEWTON bland annat blivit mycket populär för användning på räls- och torn-baserade system. Inom dessa applikationer höjs systemprestandan med avsevärt förbättrad bildkvalitet och högre dynamik i kamerarörelserna.

Vi har även sett en ökande trend för användning av stabiliseringsprodukter på vajer-baserade system för drönarlika bilder i arenor och över folksamlingar. Marknaden för exempelvis reklamfilm, spel-film och drama bedömer vi också kommer efterfråga mer applikationer med kameraupphängning på olika typer av fordon.

Kamerainstallationer på fordon, framför allt på båt, är tekniskt mycket krävande eftersom kameran utsätts för konstanta rörelser och höga accelerationer. Vår kärnteknologi står sig här stark med marknadsledande prestanda och vi ser goda möjligheter för expansion inom detta applikationsområde i närtid.

Starka referenser
Under perioden säkrade bolaget ett antal nya viktiga ordrar från bland annat till det svenska vajer-kameraföretaget Horisont Camera Solutions. Kunden investerade i NEWTON för att styra och stabilisera två av kamerorna under sändningarna av Melodifestivalen 2017. Ytterligare affär blev det till CondorCam i Denver, Colorado. Detta var den andra ordern av produkten som sålts inom den nordamerikanska regionen.

Under perioden erhöll bolaget en viktig strategisk order på ett komplett NEWTON-system till östra USA:s största leverantör av tjänster med fjärrstyrda kamerasystem, Atlantic Cine Equipment (ACE). Den nya kunden levererar teknik och tjänster till en rad världskända film- och tv produktioner som bland annat Oscarsgalan, Golden Globes och Metropolitan Opera. Dessa ordrar ger bolaget ett fantastiskt referensvärde och stärker bolagets varumärke betydligt.

Framtidsutsikter
Jag har stor tilltro inför framtiden. Med en förstärkt organisation, internationell efterfrågan av vår produktfamilj och en ökad förfrågan av kundanpassningar så har vi goda förutsättningar att fokusera på nästa steg i bolagets marknadsexpansion.

Linköping 2017-05-09
Robin Kahlbom
VD, Intuitive Aerial AB

Läs hela rapporten här: Intuitive Aerial – Kvartalsredogörelse jan-mar 2017

Planerade rapporttillfällen
2017-05-12         Årsredovisning 2016
2017-08-30         Halvårsrapport 2017
2017-11-03         Kvartalsredogörelse jan-sep 2017
2018-02-28         Bokslutskommuniké 2017

För mer information kontakta:
Peter Ahlgren, Styrelseordförande
peter.ahlgren@intuitiveaerial.com

Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Anna-Lena Rahm, CFO
ann-lena.r@intuitiveaerial.com
+46 (0)706 35 15 60

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 Maj 2017 kl 08.45.

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Scroll to Top