KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR NEWTON NORDIC JANUARI – MARS 2020 - Newton Nordic

pressmeddelanden

NEWTON stabilized head on Moviebird camera crane

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR NEWTON NORDIC JANUARI – MARS 2020

Styrelsen och verkställande direktören för Newton Nordic AB, 556819-1984, avger härmed följande kvartalsredogörelse för koncernen avseende perioden januari – mars 2020.

KONCERNEN: PERIODEN JANUARI – MARS 2020
 
  •  Nettoomsättning: 1 934 (3 370) kSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 179 (-739) kSEK
  • Resultat efter skatt: -1 372 (-987) kSEK
  • Antal aktier vid periodens slut: 57 561 935 (57 561 935)
  • Resultat efter skatt per aktie: -0,02 (-0,02) SEK

Väsentliga händelser under perioden
 
» 13 mars 2020 meddelar Newton Nordic att man har erhållit skriftlig order från Abu Dhabi Media rörande upphandlingen som avgjordes i oktober 2019. Ordern har ett värde av 2 MSEK och innefattar 2 vajerkamerasystem med partnern Defy Products Inc.

» 26 mars 2020 meddelar Newton Nordic att man inför korttidspermittering för samtliga anställda till följd av Corona-krisen. Från 1 april arbetar alla i bolaget 40% där staten står för den största kostnaden i enlighet med regeringens förslag.

Väsentliga händelser efter perioden
» 15 april hålls Newton Nordics årsstämma. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Pelle Hjortblad, Magnus Sundelin och Robin Kahlbom samt nyval av Johanna Palmér. Pelle Hjortblad valdes till styrelsens ordförande och som revisor valdes Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Carlos Esterling.
 
VD har ordet
 
Det här kvartalet kan kännetecknas av två tydliga halvlekar. Första halvan avlöpte enligt våra förväntningar, medan andra halvan gick i Coronans tecken. Sammantaget minskar både omsättning och resultat, vilket givetvis är en besvikelse, men det finns även ljuspunkter.

Kvartalet inleddes helt enligt förväntningarna, såväl vad gäller försäljning som utveckling och produktion. När sedan Coronan uppdagades i Kina, stängde landet ned stora delar av samhället vilket skapade en osäkerhet i leverans av komponenter till vår produktion. Nu ser vi emellertid att vi endast har marginella förseningar i komponenter och att det inte påverkar vår leveransförmåga.

I början av mars skrev vi avtal med Abu Dhabi Media om två kompletta vajerkamerasystem bestående av NEWTON S2 4K/Fiber och produkter från vår partner Defy Products Inc. Systemen står nu färdiga, testade och redo för leverans. I den här processen har vi lärt oss mycket om att sätta ihop kompletta kamerasystem med externa aktörer och detta kommer vara en tillgång framöver då vi tror på fler leveranser med systemintegration i framtiden. Vi är även övertygade om att vår försäljning till en så inflytelserik organisation som Abu Dhabi Media ska öka förtroendet för oss och i förlängningen även vår försäljning i regionen.

Ungefär samtidigt som vi skrev avtalet med Abu Dhabi Media, spred sig Coronan över världen vilket drabbade vår bransch mycket hårt. Större delen av världen stängde ner och majoriteten av våra kunder kunde vittna om inställda evenemang och uteblivna uppdrag. Under mars såg vi en nedgång i antal förfrågningar från potentiella kunder, samtidigt som en del befintliga ordrar har försenats eller lagts på is. Detta förklarar nedgången i omsättning för första kvartalet, men gör samtidigt att vi har bra orderingång i andra kvartalet.

Vi har fortsatt mycket god kostnadskontroll, vilket förklarar varför vi trots betydande omsättningsbortfall visar ett hanterbart resultat för första kvartalet. Vi har vidtagit ytterligare åtgärder för att förbättra resultat och likviditet framöver. Den enskilt viktigaste åtgärden är införandet av korttidsarbete för hela personalstyrkan från och med 1 april. Dessa åtgärder gör att vi även utan nya order har likviditet en bra bit in på hösten.

Under perioden har NEWTON-systemet använts vid ett stort antal produktioner inom sport och underhållning. Jag vill i det här sammanhanget särskilt nämna NEWTONs position i norska Melodi Grand Prix, motsvarigheten till svenska Melodifestivalen. Under denna turné användes 3 NEWTON-system på såväl vajer, räls som kran och detta påvisar mångsidigheten hos NEWTON-systemet. Att använda just NEWTON på kran gjorde det möjligt för kameran att nå både högre och lägre samt att kameran kunde svingas med hög hastighet, vilket skapade fartfyllda och intressanta tagningar.

På utvecklingssidan prioriterar vi projekt som kan generera intäkter även under coronapandemin eller som gör att vi är i en bättre position, med ett bättre erbjudande när marknaden tar fart igen. Ett exempel på utvecklingsprojekt som kan generera intäkter på både kort och lång sikt är utvecklingen av nästa generations kontrollpanel, speciellt framtagen för att bättre styra NEWTON på kran. Vi räknar med att kunna lansera den nya kontrollpanelen före sommaren och därmed ha ett än mer kraftfullt erbjudande till kranmarknaden.

Vi har under kvartalet arbetat med en ny mjukvaruuppdatering, som innehåller en del förbättringar som efterfrågats av kunder. Bland annat kommer den innehålla kvalitetsförbättringar vid stationär studioanvändning. Från våra kunder hör vi att just studioproduktion har påverkats minst av coronapandemin, vilket är logiskt med tanke på att många av dessa produktioner är igång, fast utan publik.

Hur framtiden ser ut är mer ovisst än vanligt. Vi vet inte hur länge olika länder befinner sig i lockdown eller när livet återgår till det normala för vår bransch. Detta gör det svårt för oss att bedöma våra kunders vilja att köpa våra produkter framöver. Vi fokuserar vårt arbete på att ta vara på de möjligheter som finns och vi strävar efter att vara i så bra position som möjligt när marknaden utvecklas positivt igen. Trots en tuff situation i världen, är jag optimistisk och tror bolaget kan komma stärkt ur den här krisen.

Linköping, 7 maj 2020
Henrik Lewander, VD Newton Nordic AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander, VD, Newton Nordic AB
henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 00

Om Newton Nordic
  

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Scroll to Top