Kommuniké från Intuitive Aerials årsstämma den 27 maj 2016 - Newton Nordic

pressmeddelanden

Kommuniké från Intuitive Aerials årsstämma den 27 maj 2016
  • Stämman beslutade att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt att utdelning för räkenskapsåret 2015 inte lämnas. Vidare beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
  • Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter.
  • Stämman beslutade om omval av Jonas Lindqvist, Leif Erlandsson, Kenth Ericson samt Peter Ahlgren. Till ny ytterligare styrelseledamot valdes Rolf Schytt. Jonas Lindqvist utsågs till styrelsens ordförande.
  • Stämman beslutade att arvode till ordförande skall utgå med 90 000 kr och att arvode till styrelseledamöter skall utgå med 45 000 kr samt till revisor enligt godkänd räkning.
  • Stämman beslutade att omvälja PwC Sverige AB till revisor med huvudansvarig revisor Robert Söderlund.
  • Stämman beslutade om bemyndigande avseende nyemission i enlighet med styrelsens förslag enligt följande

1. Styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst etthundraåttio tusen (180 000) kronor motsvarande högst en miljon (1 000 000) nya aktier.

2. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor.

3. Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen sättas till marknadskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

4. Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra delägarskap för strategiska samarbetspartners, företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

5. Vid datum för kallelse till årsstämman finns 6 539 031 aktier emitterade. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer utspädningen att uppgå till (högst) cirka 13,3 procent såväl avseende röster som kapital.

6. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jonas Lindqvist
Ordförande
Intuitive Aerial AB (publ)
jonas@intuitiveaerial.com
+46 (0)70 350 49 69

Robin Kahlbom
VD
Intuitive Aerial AB (publ)
robin.k@intuitiveaerial.com 
+46 (0)73 070 32 02

Om Intuitive Aerial AB (publ) 
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Scroll to Top