Kommuniké från Intuitive Aerials årsstämma den 23 april 2015 - Newton Nordic

pressmeddelanden

Kommuniké från Intuitive Aerials årsstämma den 23 april 2015

Stämman beslutade att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt att utdelning för räkenskapsåret 2014 inte lämnas. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Till styrelsen omvaldes styrelseordförande Jonas Lindqvist, Leif Erlandsson och Kenth Ericson samt Peter Ahlgren nyvaldes.

Stämman beslutade att arvode till ordförande ska utgå med 90 000 kr samt med 45 000 kr till var och en av styrelseledamöterna. Till revisor valdes Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB med huvudansvarig revisor Robert Söderlund. Stämman beslutade att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade om emission av teckningsoptioner av serie 2015/2017 innefattande i huvudsak följande villkor:

1. Årsstämman fattar beslut om emission av högst trehundra tusen (300 000) teckningsoptioner serie 2015/2017 (incitamentsprogram). Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial.

2. Den kurs till vilken teckning av aktie ska ske, ska uppgå till 110 procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda genomsnittskurs hos Nasdaq First North under perioden från och med den 26 mars 2015 till och med den 22 april 2015, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde.

3. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden 12 april 2017 till 28 april 2017. Löptiden är således upp till cirka 24 månader från utgivningstillfället.

4. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga rätt att tecknas av personer av stort värde för Bolagets framtida utveckling (“Deltagarna”) som en del av ett av Bolaget upprättat incitamentsprogram, givet att årsstämman fattar beslut om emissionen.

5. Följande riktlinjer ska gälla för hur många teckningsoptioner olika kategorier av Deltagarna högst ska kunna förvärva:
a) Styrelseledamöter (4 personer): högst 20 000 teckningsoptioner per person;

b) Vd, ledande befattningshavare samt nyckelpersoner (ca 6 stycken): högst 20 000 teckningsoptioner per person;

c) Övrig personal (ca 10 stycken): högst 10 000 teckningsoptioner per person.

6. För de teckningsoptioner som tecknas av Deltagarna, senast den 23 september 2015, ska dessa betala en premie, motsvarande vid var tid gällande marknadsvärde enligt en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-formeln. Betalning för tecknade teckningsoptioner skall erläggas inom fem bankdagar från besked om tilldelning.

7. Årsstämman godkänner utställandet av teckningsoptioner serie 2015/2017 till Deltagarna.

8. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genom incitamentsprogrammet öka Deltagarnas ansvar och delaktighet i Bolagets utveckling samt motivera till fortsatt anställning och/eller engagemang i Bolaget. Genom incitamentsprogrammet ökas också Bolagets möjligheter att lyckas med rekryteringar av personal till nyckelbefattningar i Bolaget.

9. Vid datum för kallelse till årsstämman finns 4 466 094 aktier emitterade. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna serie 2015/2017 kommer utspädningen att uppgå till cirka 6 procent, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst femtiofyra tusen (54 000) kronor.

10. Bolagets verkställande direktör föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear.

11. Beslut enligt denna är giltigt endast om det bifalls av aktieägare motsvarande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

12. Årsstämman upplyses om att incitamentsprogrammet inte beräknas medföra några kostnader av betydelse för Bolaget.

Linköping den 23 april 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Robin Kahlbom, VD Intuitive Aerial
+46 (0)73 070 32 02
robin.k@intuitiveaerial.com

Om Intuitive Aerial AB
Intuitive Aerial AB (publ) levererar och erbjuder en världsledande lösning som är helt anpassad för den professionella mediebranschen samt möjliggör filmande från luften med lika stabil bild från luften som på marken. Den egenutvecklade kamerastabiliseringen bygger på avancerad reglerteknik baserad på sensordata från elektroniska gyron, accelerometrar och magnetometer vilket ger möjlighet för kreativt och intuitivt skapande. Bolaget har visat en stark omsättningsökning de senaste åren.

Scroll to Top