Kommuniké från Intuitive Aerial AB:s Årsstämma den 13 juni 2017 - Newton Nordic

pressmeddelanden

at-a-board-meeting
Kommuniké från Intuitive Aerial AB:s Årsstämma den 13 juni 2017

-Stämman beslutade att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt  att utdelning för räkenskapsåret 2016 inte lämnas. Vidare beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

-Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 3 ledamöter.

-Stämman beslutade om omval av Leif Erlandsson, Rolf Schytt samt Peter Ahlgren. Till ny styrelsesuppleant valdes Andreas Nyander. Peter Ahlgren utsågs till styrelsens ordförande.

-Stämman beslutade att arvode till ordförande skall utgå med 90 000 kr och att arvode till styrelseledamöter skall utgå med 45 000 kr

-Stämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor med huvudansvarig revisor Robert Söderlund.

-Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag enligt följande

§1 Firma i bolagets bolagsordning föreslås ändras från ”Bolagets firma är Intuitive Aerial AB (publ).” till ”Bolagets firma är Intuitive Aerial AB. Bolaget är publikt (publ).”; samt

§4 Aktiekapital i bolagets bolagsordning föreslås ändras från lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000 kronor till lägst 1 350 000 kronor och högst 5 400 000 kronor; samt

§5 Antalet aktier i bolagets bolagsordning föreslås ändras från lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 till lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

-Stämman beslutade om bemyndigande avseende nyemission med företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag enligt följande

 1. Styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst två miljoner etthundrasextio tusen (2 160 000) kronor motsvarande högst tolv miljoner (12 000 000) nya aktier.
 1. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor.
 1. Teckningskursen ska sättas avvägd i förhållande till aktiens marknadskurs i syfte att få in hela finansieringen.
 1. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra kapitalanskaffning.
 1. Bolagets verkställande direktör, eller den som verkställande direktören utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

Efter registrering av den nyligen genomförda företrädesemissionen med överteckningsemission beräknas 9 930 477 aktier finnas emitterade. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer utspädningen att uppgå till (högst) cirka 54,8 procent avseende såväl röster som kapital.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst hälften av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

-Stämman beslutade om bemyndigande avseende nyemission med eller utan företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag enligt följande

 1. Styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst etthundraåttio tusen (180 000) kronor motsvarande högst en miljon (1 000 000) nya aktier.
 2. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor.
 3. Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen sättas till marknadskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
 4. Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra delägarskap för strategiska samarbetspartners, företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
 5. Efter registrering av den nyligen genomförda företrädesemissionen med överteckningsemission beräknas 9 930 477 aktier finnas emitterade. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer utspädningen att uppgå till (högst) cirka 9,2 procent avseende såväl röster som kapital.
 6. Bolagets verkställande direktör, eller den som verkställande direktören utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

För mer information:
Peter Ahlgren, Styrelseordförande
peter.ahlgren@intuitiveaerial.com

Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

 

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Med egenutvecklad teknik för kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik möjliggörs intuitivt filmande med stabil bild. Bolaget erbjuder NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud som kan användas på applikationer i rörelse, exempelvis på fordon, kranar- räls- och wiresystem. Systemet har använts i flera stora TV produktioner såsom Eurovision Song Contest, UEFA Europa League och Red Bull Straight Rhythm. Med bolagets multirotorhelikopter AERIGON erbjuds dessutom ett fjärrstyrt flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet.  Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Scroll to Top