Kommuniké från extra bolagsstämma den 30 december 2021 - Newton Nordic

pressmeddelanden

Newton Nordic logo white

Kommuniké från extra bolagsstämma den 30 december 2021

Extra bolagsstämma i Newton Nordic AB (”Bolaget”) ägde rum idag den 30 december 2021. Mot bakgrund av den situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

 

Punkt 7 (Val av ny revisor)

Extra bolagsstämma beslutade att godkänna styrelsens förslag att som ny revisor välja den auktoriserade revisorn Johan Isbrand. Med den auktoriserade revisorn Johan Kaijser som suppleant.

Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

 

Punkt 8 (Ändring av bolagsordning)

Extra bolagsstämma beslutade att godkänna styrelsens förslag att ändra bolagsordningen enligt nedan. Att bolaget förutom att utse en ordinarie revisor även ska utse en revisorssuppleant. Att gränserna för bolagets aktiekapital ska ändras enligt följande. Från att  vara lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor till att vara lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor. Att gränserna för antalet aktier ändras från att vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 till att vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

 

Punkt 9 (Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och eller teckningsoptioner)

Extra bolagsstämma beslutade att godkänna styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och betalning skall kunna ske kontant, apport eller genom kvittning. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och att aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Emissionskursen skall ske till marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet löper enbart tills årsstämma 2022.

Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emil Åkesson
Newton Nordic ABir@newtonnordic.com+46 (0)70 484 58 58

Scroll to Top