Kommuniké från extra bolagsstämma den 11 november 2021 - Newton Nordic

pressmeddelanden

Newton Nordic logo white

Kommuniké från extra bolagsstämma den 11 november 2021

Extra bolagsstämma i Newton Nordic AB (”Bolaget”) ägde rum idag den 11 november 2021. Mot bakgrund av den situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.


Punkt 7 (Förvärv av marketingföretaget (”Influencer Panel unä”) med tillhörande e-handel)

Med beaktande av den kompletterande informationen till kallelsen som offentliggjordes av Bolaget den 27 oktober 2021 beslutade extra bolagsstämma att godkänna förslaget. Det noterades att beslutet är villkorat av att Nasdaq Stockholm godkänner den nya verksamheten för fortsatt upptagande till handel.

Beslutet fattades med erforderlig majoritet.


Punkt 8 (Val av ny styrelse)

Extra bolagsstämma beslutade att godkänna Capital Conquest AB (publ)s förslag till ny styrelse bestående av styrelseledamöterna Danjal Kanani, Joakim Lundell, Felix Lehner, Jonna Lundell samt Emil Åkesson till styrelsens ordförande.

Det noterades att Pelle Hjortblad, Peter Lundgren, Johanna Palmér och Magnus Sundelin därmed lämnar Bolagets styrelse med omedelbar verkan.

Beslutet fattades med erforderlig majoritet.


Punkt 9 (Utdelning av nuvarande verksamhet (”dotterbolag”))

Med beaktande av den kompletterande informationen till kallelsen som offentliggjordes av Bolaget den 27 oktober 2021 beslutade extra bolagsstämma att godkänna förslag till inriktningsbeslut om att dela ut nuvarande verksamhet. Det konstaterades att en ny bolagsstämma avses sammankallas för slutligt beslut om utdelning.

Beslutet fattades med erforderlig majoritet.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander (VD)Newton Nordic ABhenrik.l@newtonnordic.com+46 (0)10 222 16 18


Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Scroll to Top