KOMMUNIKÉ ÅRSSTÄMMA NEWTON NORDIC AB 2020 - Newton Nordic

pressmeddelanden

chairs-2181916_1280

KOMMUNIKÉ ÅRSSTÄMMA NEWTON NORDIC AB 2020

Årsstämma i Newton Nordic AB har idag, onsdagen den 15 april 2020, hållits på Bolagets kontor i Linköping. Följande beslut fattades:

 • Stämman beslutade att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt att utdelning för räkenskapsåret 2019 inte lämnas. Vidare beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
 • Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra (4) ledamöter och ingen suppleant.
 • Stämman beslutade att arvode till ordförande skall utgå med tre (3) basbelopp, till övriga ordinarie ledamöter med ett komma fem (1,5) basbelopp samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Pelle Hjortblad, Magnus Sundelin och Robin Kahlbom samt nyval av Johanna Palmér. Pelle Hjortblad valdes till styrelsens ordförande. Se pressmeddelande ”Valberedningens förslag till val av styrelse i Newton Nordic AB” daterat 2020-03-13 för presentation av nyvalda styrelseledamöter.
 • Stämman beslutade att välja EY AB till revisor med huvudansvarig revisor Carlos Esterling.
 • Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag enligt följande:
  § 4 Aktiekapital i bolagets bolagsordning ändras från:
  Aktiekapitalet ska vara lägst 3 600 000 kronor och högst 14 400 000 kronor. ”
  till:
  ” Aktiekapitalet ska vara lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor. ”
  § 5 Antal aktier föreslås ändras från:
  ” Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 stycken och högst 80 000 000 stycken. ”
  till:
  ” Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 stycken och högst 200 000 000 stycken.”
 • Stämman beslutade om bemyndigande avseende nyemission med eller utan företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag enligt följande:
  1. Styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst två miljoner sjuhundra tusen (2 700 000) kronor motsvarande högst femton miljoner (15 000 000) nya aktier.
  2. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor.
  3. Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen sättas till marknadskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
  4. Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra delägarskap för strategiska samarbetspartners, företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
  5. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer utspädningen att uppgå till (högst) cirka 20,7 procent avseende såväl röster som kapital.Bolagets verkställande direktör, eller den som verkställande direktören utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
 • Stämman beslutade om arbetsordning för valberedningen i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Förslaget återfinns i pressmeddelande ”Kallelse till bolagsstämma i Newton Nordic AB” daterat 2020-03-16.

 

Samtliga av årsstämmans beslut fattades enhälligt.

För styrelsens fullständiga förslag till beslut hänvisas till kallelsen inför bolagsstämman, som hittas på Bolagets hemsida, www.newtonnordic.com.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Lewander, VD
henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 00


Om Newton Nordic
Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com.

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Scroll to Top