KOMMUNIKÉ ÅRSSTÄMMA INTUITIVE AERIAL - Newton Nordic

pressmeddelanden

ana-board-meeting-hed-2015
KOMMUNIKÉ ÅRSSTÄMMA INTUITIVE AERIAL

Årsstämma i Intuitive Aerial AB har idag, torsdagen den 14 juni 2018, hållits på Bolagets kontor i Linköping. Följande beslut fattades:

– Stämman beslutade att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt att utdelning för räkenskapsåret 2017 inte lämnas. Vidare beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

– Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter.

– Stämman beslutade att arvode till ordförande skall utgå med tre (3) basbelopp, till övriga ordinarie ledamöter med ett komma fem (1,5) basbelopp samt till adjungerade ledamöter med ett (1) basbelopp samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

– Stämman beslutade om omval av Helena Sandermark samt nyval av Pelle Hjortblad, Henrik Stangel och Magnus Sundelin samt att välja Pelle Hjortblad till styrelsens ordförande. Dessutom beslöts att adjungera Oscar Öberg till styrelsen. Se pressmeddelande “Valberedningens förslag till val av styrelse i Intuitive Aerial” daterat 2018-05-31 för presentation av nyvalda styrelseledamöter.

– Stämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor med huvudansvarig revisor Robert Söderlund.

– Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag enligt följande:

§ 11 Avstämningsförbehåll i bolagets bolagsordning ändras från “Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.” till “Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.”

– Stämman beslutade om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) till personal och styrelse, med huvudsakliga villkor enligt nedan:

1) Högst två miljoner åttahundra tusen (2 800 000) teckningsoptioner serie 2018/2021 (incitamentsprogram) emitteras till Intuitive Aerial Värdepapper AB, org.nr. 559034-7257 (“Dotterbolaget”), ett av Bolaget helägt dotterbolag.

2) Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial.

3) Den kurs till vilken teckning av aktie ska ske, uppgår till 0,56 kronor. Kommuniké årsstämma 2018-06-14

4) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden 1 oktober 2021 till 15 oktober 2021. Löptiden är således drygt tre år från utgivningstillfället.

5) Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag till Dotterbolaget. Avsikten är att Dotterbolaget därefter, vid ett eller flera tillfällen, ska överlåta teckningsoptionerna till personer av stort värde för Bolagets framtida utveckling (“Deltagarna”) som en del av ett av Bolaget upprättat incitamentsprogram. Incitamentsprogrammet omfattar ledande befattningshavare, övriga anställda samt styrelsen.

6) Följande riktlinjer ska gälla för hur många teckningsoptioner olika kategorier av Deltagarna högst ska kunna förvärva:
a) Ledande befattningshavare inklusive vd (ca 4 stycken): högst 200 000 teckningsoptioner per person;
b) Övrig personal (ca 10 stycken): högst 100 000 teckningsoptioner per person; och
c) Styrelseledamöter (högst 5 stycken): högst 200 000 teckningsoptioner per person.

7) För de teckningsoptioner som Dotterbolaget överlåter till Deltagarna ska dessa betala en premie, motsvarande vid var tid gällande marknadsvärde enligt en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes- formeln.

Samtliga av årsstämmans beslut fattades enhälligt.

_______________

För styrelsens fullständiga förslag till beslut hänvisas till kallelsen inför extra bolagsstämman, som hittas på Bolagets hemsida, www.intuitiveaerial.com.

2018-06-14

För mer information
Robin Kahlbom, vd
Intuitive Aerial AB
robin.k@intuitiveaerial.com 
+46 (0)73 070 32 02

Om Intuitive Aerial
Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom både film och tv-industrin. Bolaget riktar sig primärt mot tjänste- och uthyrningsföretag som arbetar på uppdragsbasis med inspelning och livesändning av rörliga bilder världen över. Intuitive Aerial erbjuder produktserien NEWTON – kompakta gyrostabiliserade kamerahuvuden samt DOMINION som används för fjärrstyrning av bolagets produkter och kamerasystem från tredje-part. Företaget är även känt för produkten AERIGON – en filmdrönare som lyfter och stabiliserar tunga proffskameror. Under 2017 presenterade bolaget en ny strategi med fokus på marknadsföring och försäljning av NEWTON-serien. Bolaget har sitt säte i teknikinnovativa Linköping med närhet till både Linköpings Universitet och ett av Sveriges ledande startup-kluster. Intuitive Aerial är listat på Nasdaq First North Stockholm sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Scroll to Top