Kommuniké årsstämma 2019-05-28 - Newton Nordic

pressmeddelanden

meeting room
Kommuniké årsstämma 2019-05-28

Årsstämma i Intuitive Aerial AB har idag, tisdagen den 28 maj 2019, hållits på Bolagets kontor i Linköping. Följande beslut fattades:

– Stämman beslutade att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt att utdelning för räkenskapsåret 2018 inte lämnas. Vidare beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

– Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och ingen suppleant.

– Stämman beslutade att arvode till ordförande skall utgå med tre (3) basbelopp, till övriga ordinarie ledamöter med ett komma fem (1,5) basbelopp samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

– Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Pelle Hjortblad och Magnus Sundelin samt nyval av Oscar Öberg (tidigare adjungerad ledamot) samt att välja Pelle Hjortblad till styrelsens ordförande. Henrik Stangel har sent avböjt omval men adjungeras till styrelsen fram till dess att en ny ordinarie ledamot kan väljas in på en extra bolagsstämma. Se pressmeddelande ”Valberedningens förslag till val av styrelse i Intuitive Aerial” daterat 2019-04-24 för presentation av nyvalda styrelseledamöter.

– Stämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor med huvudansvarig revisor Robert Söderlund.

– Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag enligt följande:

§ 1 Firma i bolagets bolagsordning ändras från:
”Bolagets firma är Intuitive Aerial AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag.”
till:
”Bolagets firma är Newton Nordic AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag.”

§ 3 Verksamhetsbeskrivningen i bolagets bolagsordning ändras från:
” Företaget ska bedriva verksamhet inom utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av utrustning och system för flygfotografering och därmed närliggande områden. Företaget kan också handla med och förvalta fastigheter, lös egendom, aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.”
till:
”Företaget skall bedriva verksamhet inom utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av utrustning och produkter för fjärrstyrning av kameror, sensorer och därmed närliggande områden. Företaget kan också handla med och förvalta fastigheter, lös egendom, aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.”

– Stämman beslutade om arbetsordning för valberedningen i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Förslaget återfinns i pressmeddelande ”Kallelse till årsstämma i Intuitive Aerial AB” daterat 2019-04-26.

Samtliga av årsstämmans beslut fattades enhälligt.

_______________

För styrelsens fullständiga förslag till beslut hänvisas till kallelsen inför bolagsstämman, som hittas på Bolagets hemsida, www.intuitiveaerial.com.

För mer information

Robin Kahlbom, vd
Intuitive Aerial AB
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Om Intuitive Aerial

Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom både film och tv-industrin. Bolaget riktar sig primärt mot tjänste och uthyrningsföretag som arbetar på uppdragsbasis med inspelning och livesändning av rörliga bilder världen över. Intuitive Aerial erbjuder produktserien NEWTON – kompakta gyrostabiliserade kamerahuvuden samt DOMINION som används för fjärrstyrning av bolagets produkter och kamerasystem från tredje-part. Företaget är även känt för produkten AERIGON – en filmdrönare som lyfter och stabiliserar tunga proffskameror. Under 2017 presenterade bolaget en ny strategi med fokus på marknadsföring och försäljning av NEWTON-serien. Bolaget har sitt säte i teknikinnovativa Linköping med närhet till både Linköpings Universitet och ett av Sveriges ledande startup-kluster. Intuitive Aerial är listat på Nasdaq First North Stockholm sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Scroll to Top