Kallelse till extra bolagstämma i Newton Nordic AB - Newton Nordic

pressmeddelanden

stabilized remote camera heads

Kallelse till extra bolagstämma i Newton Nordic AB

Styrelsen kallar aktieägarna i Newton Nordic AB, org. nr 556819–1984 (“Bolaget”) härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 december 2021 för nyval av revisor samt justering av bolagsordningen.

DELTAGANDE

En aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska:

vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 21 december 2021, och anmäla sitt deltagande senast onsdagen den 29 december 2021 kl. 23.59 genom att skicka in komplett poströstningsformulär och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarande behörighetshandlingar i enlighet med anvisningar under rubriken ”Information om poströstning” nedan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast fredagen den 23 december 2021 och förvaltaren bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

INFORMATION OM POSTRÖSTNING

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 kommer bolagsstämman enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor att genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Detta innebär att bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt.

Ett digitalt poströstningsformulär finns tillgängligt via tjänsten poströsta.se: Länk till poströstningen finnes på https://newtonnordic.com/bolagsstamma/postrosta. Fysisk aktieägare eller, i förekommande fall, behörig företrädare för aktieägare som är en juridisk person, legitimerar sig vid avgivandet av poströsten med BankID eller annan säker signeringslösning (närmare instruktioner, villkor och anvisningar för poströstningen framgår i formuläret). Poströstningsformuläret ska vara ifyllt och signerat senast onsdagen den 29 december 2021 kl. 23.59. Formuläret skickas in via den ovan nämnda webblänken till Bolaget.

En poströst kan återkallas fram till och med den 29 december 2021 genom att skicka ett e-mejl till support@postrosta.se. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist mottagits att beaktas.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Vidare instruktion finns i poströstningsformuläret.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten samt eventuellt registreringsbevis ska laddas upp i anslutning till det digitala poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.newtonnordic.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Öppnande av bolagsstämman
  2. Val av ordförande och protokollförare vid bolagsstämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en (1) eller två (2) protokolljusterare
  5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Val av ny revisor
  8. Ändring av bolagsordning
  9. Emissionsbemyndigande
  10. Bolagsstämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsens förslag till beslut

Val av ordförande och protokollförare vid bolagsstämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Emil Åkesson utses till ordförande vid bolagsstämman samt att ordföranden för protokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som tillhandahållits av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Val av en (1) eller två (2) protokolljusterare (punkt 4)

Styrelsen föreslår att Danjal Kanani eller, vid förhinder, den som Danjal Kanani anvisar, som person att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Val av ny revisor (punkt 7)

Styrelsen föreslår att som ny ansvarig revisor välja den auktoriserade revisorn Johan Isbrand. Med den auktoriserade revisorn Johan Kaijser som suppleant.

Ändring av bolagsordning (punkt 8)

Styrelsen föreslår att ändra bolagsordning enligt nedanstående förslag.

Att bolaget förutom att utse en ordinarie revisor även ska utse en revisorssuppleant.

Att gränserna för bolagets aktiekapital ska ändras enligt följande.

Från att  vara lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor till att vara lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.

Att gränserna för antalet aktier ändras från att vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 till att vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och

eller teckningsoptioner (punkt 9)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma fattabeslut, vid ett eller flera tillfällen, om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och betalning skall kunna ske kontant, apport eller genom kvittning. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och att aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Emissionskursen skall ske till marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet löper enbart tills årsstämma 2022.

ÖVRIGT

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 94 706 531 utestående aktier representerande totalt 94 706 531 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 20 december, till adress Newton Nordic, Lokstallsgatan 8, 582 73 Linköping, eller via e-post till stamman@newtonnordic.com. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.newtonnordic.com under rubriken ”EGM 2021”, och hos Bolaget på ovan angiven adress senast den 20 december 2021. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande till bolagsstämman, aktieägares röstning samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämma och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Linköping i november 2021

Newton Nordic AB

Styrelsen

 

Denna information är sådan som NEWTON NORDIC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-02 08:30 CET.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emil Åkesson
Newton Nordic ABemil@newtonnordic.com+46 (0)70 484 58 58

Scroll to Top