Kallelse till extra bolagsstämma i Intuitive Aerial - Newton Nordic

pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Intuitive Aerial
Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 januari 2017 klockan 15.00 i företagets lokaler på Lokstallsgatan 8, 582 73 Linköping.

Anmälan m m 
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska
– dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken senast fredagen den 20 januari 2017.
– dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast onsdagen den 25 januari 2017 klockan 12.00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:
a) via e-post till: stamman@intuitiveaerial.se;
b) per telefon: 013 – 991 39 90; eller
c) per brev till: Intuitive Aerial AB, Lokstallsgatan 8, 582 73 Linköping.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i den extra bolagsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast fredagen den 20 januari 2017. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Ombud m m
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten.

Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.intuitiveaerial.se alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Förslag till dagordning 
1) Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare.
4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5) Godkännande av dagordning.
6) Ändring av bolagsordningen avseende aktiekapitalets gränser.
7) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om företrädesemission.
8) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad emission till allmänheten (så kallad överteckningsemission) i samband med företrädesemission.
9) Avslutande av stämman.

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Punkt 6 Ändring av bolagsordningen avseende aktiekapitalets gränser 
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras avseende gränserna för Aktiekapitalet respektive Antalet aktier enligt följande:

§4 Aktiekapital i bolagets bolagsordning föreslås ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000 kronor; samt

§5 Antalet aktier i bolagets bolagsordning föreslås ändras från lägst 2 700 000 och högst 10 800 000 till lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

Bolagets verkställande direktör, eller den som verkställande direktören utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 7 Bemyndigande avseende företrädesemission 
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende företrädesemission innefattar följande villkor:
1) Styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 900 000 kronor motsvarande högst fem miljoner (5 000 000) nya aktier.

2) Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor.

3) Teckningskursen ska sättas avvägd i förhållande till marknadskursen i syfte att få in hela finansieringen.

4) Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra kapitalanskaffning.

5) Bolagets verkställande direktör, eller den som verkställande direktören utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

Vid datum för kallelse till årsstämman finns 6 539 031 aktier emitterade. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer utspädningen att uppgå till högst cirka 43,3 procent.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst hälften av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 8 Bemyndigande avseende riktad emission till allmänheten (så kallad överteckningsemission) i samband med företrädesemission

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende riktad emission till allmänheten (så kallad överteckningsemission) i samband med företrädesemission innefattar följande villkor:

1) Styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och i samband med att bolaget genomför en företrädesemission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 180 000 kronor motsvarande högst en miljon (1 000 000) nya aktier.

2) Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor.

3) Teckningskursen ska sättas avvägd i förhållande till marknadskursen i syfte att få in hela finansieringen.

4) Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra kapitalanskaffning samt att öka antalet aktieägare i bolaget och därmed förbättra förutsättningarna för en likvid handel i bolagets aktie.

5) Bolagets verkställande direktör, eller den som verkställande direktören utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

Vid datum för kallelse till årsstämman finns 6 539 031 aktier emitterade. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer utspädningen att uppgå till högst cirka 13,3 procent.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att begära upplysningar avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Linköping, den 22 december 2016
Styrelsen i Intuitive Aerial AB (publ)

För mer information kontakta: 
Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com 
+46 (0)73 070 32 02

Ina Nehr, Marknads- och Kommunikationsansvarig
ina.n@intuitiveaerial.com
+46 (0) 73 263 07 00

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2016 kl 08.15.

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Scroll to Top