Kallelse till årsstämma - Newton Nordic

pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 klockan 14.00 vid Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen 1, 582 73 Linköping.

Anmälan m.m

– Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken senast fredagen den 17 april 2015.

– dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast tisdagen den 21 april 2015 klockan 12.00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

a) Via e-post till stämman: stamman@intuitiveaerial.com

b) Per brev till Intuitive Aerial AB, Södra Oskarsgatan 2B, 582 73, Linköping

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i årsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast fredagen den 17 april 2015. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Ombud m.m

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.intuitiveaerial.com alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Förslag till dagordning

1) Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare.

4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

5) Godkännande av dagordning.

6) Framläggande av årsredovisning för räkenskapsåret 2014 samt revisionsberättelsen.

7) Beslut om:
a) fastställande av framlagd resultaträkning och balansräkning;
b) dispositioner beträande aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8) Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter.

9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.

10) Val av styrelse.

11) Val av revisor.

12) Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2015/2017 (incitamentsprogram med löptid på två år).

13) Övriga frågor.

14) Avslutande av stämman.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7b Utdelning 
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2014 inte lämnas.

Punkt 8 – 11 Förslag avseende styrelse et cetera
Valberedningen har lämnat följande förslag avseende styrelse, revisor et cetera:
a) Antalet styrelseledamöter valda av bolagsstämman föreslås vara 4 utan suppleanter.
b) Arvode föreslås utgå med 90 000 kronor till styrelsens ordförande och med 45 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna, vilket ger ett totalt belopp om 225 000 kronor. c) Till styrelsen föreslås omval av Jonas Lindqvist, Leif Erlandsson, Kenth Ericsson samt nyval av Peter Ahlgren. Jonas Lindqvist föreslås väljas till styrelsens ordförande.
d) Till revisor föreslås Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Robert Söderlund.
e) Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 Beslut om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) serie 2015/2017

Aktieägaren Leif Erlandsson förslår att stämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner serie 2015/2017 innefattande i huvudsak följande villkor:

1. Årsstämman fattar beslut om emission av högst trehundra tusen (300 000) teckningsoptioner serie 2015/2017 (incitamentsprogram). Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial.

2. Den kurs till vilken teckning av aktie ska ske, ska uppgå till 110 procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda genomsnittskurs hos Nasdaq First North under perioden från och med den 26 mars 2015 till och med den 22 april 2015, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde.

3. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden 12 april 2017 till 28 april 2017. Löptiden är således upp till cirka 24 månader från utgivningstillfället.

4. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga rätt att tecknas av personer av stort värde för Bolagets framtida utveckling (“Deltagarna”) som en del av ett av Bolaget upprättat incitamentsprogram, givet att årsstämman fattar beslut om emissionen.

5. Följande riktlinjer ska gälla för hur många teckningsoptioner olika kategorier av Deltagarna högst ska kunna förvärva:

a) Styrelseledamöter (4 personer): högst 20 000 teckningsoptioner per person;

b) Vd, ledande befattningshavare samt nyckelpersoner (ca 6 stycken): högst 20 000 teckningsoptioner per person;

c) Övrig personal (ca 10 stycken): högst 10 000 teckningsoptioner per person.

6. För de teckningsoptioner som tecknas av Deltagarna, senast den 23 september 2015, ska dessa betala en premie, motsvarande vid var tid gällande marknadsvärde enligt en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-formeln. Betalning för tecknade teckningsoptioner skall erläggas inom fem bankdagar från besked om tilldelning.

7. Årsstämman godkänner utställandet av teckningsoptioner serie 2015/2017 till Deltagarna.

8. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genom incitamentsprogrammet öka Deltagarnas ansvar och delaktighet i Bolagets utveckling samt motivera till fortsatt anställning och/eller engagemang i Bolaget. Genom incitamentsprogrammet ökas också Bolagets möjligheter att lyckas med rekryteringar av personal till nyckelbefattningar i Bolaget. Bolaget.

9. Vid datum för kallelse till årsstämman finns 4 466 094 aktier emitterade. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna serie 2015/2017 kommer utspädningen att uppgå till cirka 6 procent, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst femtiofyra tusen (54 000) kronor.

10. Bolagets verkställande direktör föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear.

11. Beslut enligt denna punkt 12 är giltigt endast om det bifalls av aktieägare motsvarande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

12. Årsstämman upplyses om att incitamentsprogrammet inte beräknas medföra några kostnader av betydelse för Bolaget.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att begära upplysningar avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Linköping, måndagen den 23 mars 2015

Styrelsen i Intuitive Aerial (publ)

För med information vänligen kontakta:
Robin Kahlbom, VD Intuitive Aerial 013-991 39 90

Om Intuitive Aerial AB (Publ):
Följ Intuitive Aerial på Internet:
www.intuitiveaerial.com

Twitter: intuitiveaerial
Facebook: www.facebook.com/intuitiveaerial
Instagram: intuitiveaerial

Intuitive Aerial AB (publ) levererar och erbjuder en världsledande lösning som är helt anpassad för den professionella mediebranschen samt möjliggör filmande från luften med lika stabil bild från luften som från luften som på marken. Den egenutvecklade kamerastabiliseringen bygger på avancerad reglerteknik baserad på sensordata från elektroniska gyron, accelerometrar och magnetometer vilket ger möjlighet för kreativt och intuitivt skapande.

Scroll to Top