Kallelse årsstämma i Intuitive Aerial - Newton Nordic

pressmeddelanden

Kallelse årsstämma i Intuitive Aerial
Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ), org.nr 556819- 1984, kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 maj 2016 klockan 13.30 vid Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen 1, 582 73 Linköping.

Anmälan m.m 
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken senast fredagen den 20 maj 2016.
  • dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast torsdagen den 26 maj 2016 klockan 12.00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:
a) via e-post till: stamman@intuitiveaerial.com; eller
b) per brev till Intuitive Aerial AB, Lokstallsgatan 8, 582 73 Linköping

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i årsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn, vilket ska vara verkställt senast lördagen den 21 maj 2016. Eftersom lördagen den 21 maj 2016 inte är en bankdag kommer Euroclear Sweden AB att utfärda aktieboken för årsstämman närmast föregående bankdag, det vill säga fredagen den 20 maj 2016. Detta innebär att aktieägare som vill delta i årsstämman måste vara införd och direktregistrerad i aktieboken redan per fredagen den 20 maj 2016. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Ombud m.m 
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.intuitiveaerial.com alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Förslag till dagordning 
1) Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare.
4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5) Godkännande av dagordning.
6) Framläggande av årsredovisning för räkenskapsåret 2015 samt revisionsberättelsen.
7) Beslut om:
1. fastställande av framlagd resultaträkning och balansräkning;
2. dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8) Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.
10) Val av styrelse.
11) Val av revisorer.
12) Beslut om bemyndigande avseende nyemission.
13) Övriga frågor.
14) Avslutande av stämman.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7b Utdelning 
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2015 inte lämnas.

Punkt 8 – 11 Förslag avseende styrelse et cetera 
Valberedningen har lämnat följande förslag avseende styrelse, revisor et cetera:
a) Antalet styrelseledamöter valda av bolagsstämman föreslås vara fem utan suppleanter.
b) Arvode föreslås utgå med 90 000 kronor till styrelsens ordförande och med 45 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna, vilket ger ett totalt belopp om 270 000 kronor.
c) Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
d) Till styrelsen föreslås omval av Jonas Lindqvist, Leif Erlandsson, Kenth Ericsson och Peter Ahlgren samt nyval av Rolf Schytt. Jonas Lindqvist föreslås väljas till styrelsens ordförande.
e) Till revisor föreslås omval av PwC Sverige AB med huvudansvarig revisor Robert Söderlund.

Punkt 12 Beslut om bemyndigande avseende nyemission 
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission innefattar följande villkor:

  1. Styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst etthundraåttio tusen (180 000) kronor motsvarande högst en miljon (1 000 000) nya aktier.
  2. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor.
  3. Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen sättas till marknadskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
  4. Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra delägarskap för strategiska samarbetspartners, företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
  5. Vid datum för kallelse till årsstämman finns 6 539 031 aktier emitterade. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer utspädningen att uppgå till (högst) cirka 13,3 procent såväl avseende röster som kapital.
  6. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bolagets verkställande direktör, eller den som verkställande direktören utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med onsdagen den 4 maj 2016. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.intuitiveaerial.com och kommer även att läggas fram på årsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att begära upplysningar avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Linköping, fredag den 29 april 2016

Styrelsen i Intuitive Aerial (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robin Kahlbom
VD
Intuitive Aerial AB (publ)
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Om Intuitive Aerial AB (publ) 
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION.

Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Scroll to Top