Intuitive Aerials företrädesemission övertecknad - Newton Nordic

pressmeddelanden

Mello2017-Newton-4
Intuitive Aerials företrädesemission övertecknad

Företrädesemissionen i Intuitive Aerial AB (”Intuitive Aerial” eller ”Bolaget”) om cirka 12,0 miljoner kronor har övertecknats. Sammanställningen visar att totala teckningen uppgår till cirka 16,1 mkr, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 134 procent. Av beloppet har cirka 8,7 mkr (73 procent av företrädesemissionen) tecknats med företrädesrätt och cirka 7,4 mkr har tecknats utan företrädesrätt av cirka 330 tecknare.

Erbjudandet bestod av Företrädesemissionen om 12,0 mkr och Övertecknings-emissionen om 3,0 mkr, totalt 15,0 mkr. Genom att Företrädesemissionen övertecknats kan hela Överteckningsemissionen tas i anspråk. Avräkningsnotor beräknas skickas ut senast måndagen den 18 december 2017. Observera att Units som inte betalas i tid kan komma att överlåtas till annan tecknare.

Efter emissionskostnader om 2,4 mkr (varav kostnader för garantikonsortium cirka 0,4 mkr) samt den del av emissionslikviden som erlagts medelst kvittning (0,2 mkr) kommer Bolaget netto att tillföras cirka 12,4 mkr i likvida medel. Om dessutom återbetalning av bryggfinansiering om 2,0 mkr samt kostnader för upptagande av bryggfinansiering (0,2 mkr) frånräknas kommer Bolaget netto att tillföras 10,2 mkr i likvida medel.

De nya aktierna beräknas kunna börja handlas på First North i slutet av januari 2018 efter att registrering av nyemissionen skett hos Bolagsverket och utbokning skett via Euroclear. De nya teckningsoptionerna TO 4 respektive TO 5 beräknas kunna börja handlas på First North omkring månadsskiftet januari/februari 2018, givet att First North godkänner ansökan om upptagande till handel.

Antal aktier, aktiekapital, teckningsoptioner etc
Efter registrering hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 35 073 581 aktier. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 6 313 244,58 kronor.

Antalet teckningsoptioner TO 4 kommer att uppgå till 12 524 527 stycken. En (1) teckningsoption TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial under perioden 1 juni ‑ 15 juni 2018. Lösenkursen kommer att vara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dag i teckningsperioden, avrundad nedåt till helt tiotal öre, dock lägst 30 öre och högst 1,00 kronor.

Antalet teckningsoptioner TO 5 kommer att uppgå till 12 524 527 stycken. En (1) teckningsoption TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial under perioden 1 november ‑ 15 november 2018. Lösenkursen kommer att vara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dag i teckningsperioden, avrundad nedåt till helt tiotal öre, dock lägst 30 öre och högst 1,00 kronor.

Finansiell projektledare och emissionsinstitut
Vellenova AB (www.vellenova.se) har varit finansiell projektledare åt Intuitive Aerial i samband med Erbjudandet och Aktieinvest FK AB (www.aktieinvest.se) har varit emissionsinstitut.

För mer information kontakta:
Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2017 kl 08.45.

Om Intuitive Aerial AB
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Med egenutvecklad teknik för kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik möjliggörs intuitivt filmande med stabil bild. Bolaget erbjuder NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud som kan användas på applikationer i rörelse, exempelvis på fordon, kranar- räls- och wiresystem. Systemet har använts i flera stora TV produktioner såsom Eurovision Song Contest, MTV Music Video Awards, Kristallen, UEFA Europa League och Red Bull Straight Rhythm. Med bolagets multirotorhelikopter AERIGON erbjuds dessutom ett fjärrstyrt flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet.  Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Scroll to Top