Intuitive Aerial offentliggör prospekt - Newton Nordic

pressmeddelanden

IA DOOR
Intuitive Aerial offentliggör prospekt

Styrelsen i Intuitive Aerial AB (”Intuitive Aerial eller Bolaget”) offentliggör härmed Prospekt, med anledning av förestående företrädesemission med överteckningsemission som beslutades på extra bolagsstämma den 13 november 2017.

Finansiell information per 30 september 2017
Prospektet innehåller viss finansiell information som Intuitive Aerial inte tidigare har offentliggjort. Informationen avser eget kapital, skulder och nettoskuldsättning per den 30 september 2017 enligt nedan.

 

 

 

* Sammanställningen över skulder och eget kapital per 30 september 2017 har inte granskats av Bolagets revisor.

Prospekt för nedladdning eller beställning
Prospekt, informationsbroschyr och anmälningssedel för teckning utan företräde (”Särskild anmälningssedel 2”) kan laddas ner på: 

 Prospektet kommer också att kunna laddas ner på:

 • Finansinspektionens hemsida: fi.se

Tryckt Prospekt, informationsbroschyr och anmälningssedel för teckning utan företräde (”Särskild anmälningssedel 2”) kan beställas från Intuitive Aerial:

Tryckt Prospekt, informationsbroschyr och anmälningssedel för teckning utan företräde (”Särskild anmälningssedel 2”) kan också beställas genom att fylla i formulär på:

Information till aktieägare med anledning av Emissionen

Direktregistrerade aktieägare kommer per post att erhålla:

 1. tryckt Prospekt;
 2. vd-brev;
 3. emissionsredovisning;
 4. anmälningssedel för teckning med företräde
  (”Särskild anmälningssedel 1”); samt
 5. anmälningssedel för teckning utan företräde
  (”Särskild anmälningssedel 2”).

Förvaltarregistrerade aktieägare kommer per post att erhålla (observera att detta inte gäller för aktieägare som har sitt innehav i en kapitalförsäkring):

 1. tryckt Prospekt;
 2. vd-brev; samt
 3. anmälningssedel för teckning utan företräde
  (”Särskild anmälningssedel 2”).

För mer information kontakta:
Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller Schweiz eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med Units, uniträtter, aktier, teckningsoptioner TO 4 respektive TO 5 eller andra värdepapper i Intuitive Aerial. Inbjudan till berörda personer att teckna Units i Intuitive Aerial kommer endast att ske genom det Prospekt som Bolaget offentliggör den 17 november 2017.

Varken uniträtterna, betalade tecknade Units (”BTU”) eller de nya aktierna och teckningsoptionerna TO 4 respektive TO 5 kommer att registreras enligt United States Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt United States Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2017 kl 08.30.

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Med egenutvecklad teknik för kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik möjliggörs intuitivt filmande med stabil bild. Bolaget erbjuder NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud som kan användas på applikationer i rörelse, exempelvis på fordon, kranar- räls- och wiresystem. Systemet har använts i flera stora TV produktioner såsom Eurovision Song Contest, MTV Music Video Awards, Kristallen, UEFA Europa League och Red Bull Straight Rhythm. Med bolagets multirotorhelikopter AERIGON erbjuds dessutom ett fjärrstyrt flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet.  Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Scroll to Top