Intuitive Aerial offentliggör memorandum - Newton Nordic

pressmeddelanden

Close-up of a Calculator and Pen on a Financial Newspaper. Blue-toned.
Intuitive Aerial offentliggör memorandum

Styrelsen i Intuitive Aerial AB (publ) (“Intuitive Aerial eller Bolaget”) offentliggör härmed Memorandum, med anledning av förestående företrädesemission (“Emissionen”) med Överteckningsemission.

Finansiella uppgifter i memorandum 
Memorandumet innehåller vissa finansiella uppgifter avseende resultat, eget kapital, skulder samt nettoskuldsättning per den 31 oktober 2015, vilka tidigare inte har offentliggjorts.

 • Resultatet för perioden 1 januari – 31 oktober 2015: -10 406 tkr
 • Resultatet för perioden 1 juli – 31 oktober 2015: -3 693 tkr.
 • Eget kapital per 31 oktober 2015: 4 369 tkr · Soliditet: 46 procent
 • Nettoskuldsättningen per 31 oktober 2015: 1 542 tkr
 • Räntebärande nettoskuld per 31 oktober 2015: 304 tkr.

Jämförelsesiffror med föregående år saknas, då Intuitive Aerial vid den tiden inte var ett listat bolag.

Memorandum för nedladdning eller beställning 
Memorandumet kan laddas ner på:

Tryckt memorandum kan beställas från Intuitive Aerial:

Information till aktieägare med anledning av Emissionen 
Direktregistrerade aktieägare kommer per post att erhålla:

 • tryckt memorandum;
 • vd-brev;
 • emissionsredovisning;
 • särskild anmälningssedel; samt
 • anmälningssedel för teckning utan företräde (porto betalt).

Förvaltarregistrerade aktieägare kommer per post att erhålla (observera att detta inte gäller för aktieägare som har sitt innehav i en kapitalförsäkring):

 • tryckt memorandum;
 • vd-brev; samt
 • anmälningssedel för teckning utan företräde (porto betalt).

2015-12-28

För mer information 
Robin Kahlbom
VD
Intuitive Aerial AB (publ)
robin.k@intuitiveaerial.com 
+46 (0)73 070 32 02

Viktig information 
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong-Kong, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Intuitive Aerial. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Intuitive Aerial kommer endast att ske genom det memorandum som Bolaget offentliggör den 28 december 2015.

Varken teckningsrätterna, betalade tecknade aktier (“BTA”) eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Om Intuitive Aerial AB (publ) 
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION.

Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Scroll to Top