Intuitive Aerial aviserar ökat fokus på försäljning av gyro-stabiliserade kamerasystemet NEWTON - Newton Nordic

pressmeddelanden

Intuitve_0499
Intuitive Aerial aviserar ökat fokus på försäljning av gyro-stabiliserade kamerasystemet NEWTON

Intuitive Aerial AB har gjort en genomlysning av bolagets strategi och finansiella mål. Intuitive Aerial kommer framöver att öka satsningen på det gyro-stabiliserade kamerasystemet NEWTON.

Genom den nya strategin tar Intuitive Aerial sikte på att bli europeiskt marknadsledande inom fjärrstyrda kamerasystem. Den långsiktiga satsningen på AERIGON fortsätter via ökad marknadsbearbetning och behovsdriven vidareutveckling.

Bolaget har även för avsikt att starta tjänsteverksamhet i egen regi med AERIGON, då antalet potentiella uppdrag inom drönarapplikationer är under kraftig tillväxt. Därigenom skapas möjligheter för att tidigt identifiera nya affärsområden och innovationer samt bidra till marknadens utveckling.

Den nya strategin utgår i huvudsak från tre strategiska områden för tillväxt: europeiskt marknadsledarskap med internationell expansion, kostnadseffektiv paketering av befintlig kärnteknologi-plattform med produktserier samt införandet av drönartjänster för marknadsutveckling och identifiering av ytterligare affärsområden.

Nya finansiella mål
Under året 2016 bestod en klar majoritet av bolagets försäljning av produkten NEWTON. Intuitive Aerial sålde under året 24 NEWTON-system, detta trots mycket begränsade försäljningsresurser och där VD enkom stod för 95 procent av denna försäljning, och med NEWTON som helt ny produkt på marknaden.

Rekrytering av ytterligare exportsäljare har påbörjats tillsammans med parallell bearbetning av internationella försäljningspartners. Det bedöms som rimligt att försäljningsutfallet kommer öka till minst 45 system under 2017, vilket motsvarar break-even nivån för bolagets nuvarande kostnadsmassa.

Målsättningen är att bolaget senast år 2020 ska nå en årlig omsättning på 80 – 90 miljoner kronor med en rörelsemarginal (EBIT) på minst 15 procent. Styrelsen bedömer att detta är ett realistiskt mål, men att det kräver en breddning av NEWTON-systemet till fler produktvarianter för olika applikationsområden.

Bakgrund till ökat fokus för NEWTON
Både NEWTON och AERIGON bygger på samma kärnteknologi, det vill säga avancerad programvara, algoritmer och teknik för att detektera rörelser, styra och gyro-stabilisera kameror i realtid.

NEWTON har stor potential inom flera olika marknadssegment och kan monteras på ett flertal applikationer som är i rörelse, till exempel från båt, bil, motorcyklar och skotrar. Andra applikationer kan vara kranar, räls, wire-system, jib-armar med mera.

Bolaget har sålt NEWTON till flera professionella och strategiskt viktiga kunder, till exempel det norska public service-bolaget NRK, brittiska BBC, Professional Motion Technology GmbH (PMT), samt NEP Sweden, som tillhör världens största leverantör av teknik och tjänster för TV, media och eventproduktion. NEWTON har använts i flera större och inflytelserika TV-produktioner, till exempel Eurovision Song Contest, The Voice, X-Factor, Melodifestivalen och ett antal globalt uppmärksammade sport-evenemang.

Gensvaret från bolagets kunder har varit mycket positivt och bolagets produkter har tagit en position på en krävande marknad.

NEWTON har ungefär samma försäljningspris som AERIGON och samma bruttomarginal, men betydligt större försäljningspotential i det korta till medellånga perspektivet. NEWTON kräver kortare upplärningsprocess samt kortare beslutstid för kunden och är därmed lättare att sälja. Framför allt är NEWTON betydligt enklare att sälja via distributör och bedöms kunna nå större försäljningsvolymer snabbare.

NEWTON fungerar också som “ambassadör” för AERIGON och kan därför på sikt öka försäljningen av AERIGON. Sammantaget är det därför logiskt att satsningen på försäljning och vidareutveckling av NEWTON ökar i det närmaste perspektivet.

Vidareutvecking av NEWTON ger ökad marknadspotential
En försiktigt beräknad marknadspotential för bolagets befintliga version av NEWTON bedöms uppgå till minst 150 system per år.

För att möta en ökad efterfrågan på marknaden kommer bolaget därför ta fram två ytterligare produktvarianter av NEWTON för nya applikationsområden med marknadsintroduktion under 2018. De nya produktversionerna bedöms väsentligt öka försäljningspotentialen för NEWTON.

AERIGON och satsning på uthyrningsverksamhet
Drönarbranschen genomgår en snabb teknisk utveckling och långsiktigt bedöms drönarbranschen ha väldigt stor potential. Regulatoriska hinder håller dock tillbaka de stora försäljningsvolymerna. Marknaden befinner sig i en utvecklingsfas och kunskapen om vad man kan göra med drönare inom bland annat film-, tv- och reklamproduktion behöver utvecklas och breddas hos användarna.

Bolagets helikoptersystem AERIGON håller hög kvalitet, har marknadens bästa prestanda och är uppskattad av kunderna.

Intuitive Aerial märker ett starkt ökat intresse för att kunna hyra bolagets helikoptersystem. Bolaget avser därför att under våren 2017 möta denna efterfrågan med ett nytt affärsområde för tjänsteuppdrag med försiktig allokering av kapital och resurser för att hålla risknivån på en rimlig nivå.

Ett viktigt skäl till att starta uthyrningsverksamhet är att hjälpa potentiella kunder som vill testa att använda drönare i sin verksamhet. Vidare innebär uthyrningsverksamhet att Intuitive Aerial får ökad kompetens om kundens verkliga behov, vilket kan återföras till den egna produktutvecklingen.

Kapitalanskaffning under våren 2017
Styrelsen bedömer att Intuitive Aerial har goda förutsättningar att nå en omsättning på 80 – 90 miljoner kronor under 2020 med en EBIT-marginal (rörelsemarginal) på minst 15 procent. Intäkter från den kommande uthyrningsverksamheten är inte medräknade i dessa omsättningssiffror.

Vid sidan av ökad försäljning av NEWTON och AERIGON förväntas intäkterna från den lönsamma eftermarknaden (reservdelar, systemuppgraderingar) att öka i takt med att allt fler system används ute hos kunderna.

För att fullt ut kunna tillvarata de goda framtidsutsikterna avser styrelsen att under våren 2017 genomföra kapitalanskaffning genom nyemission. Medlen kommer att användas till att förstärka organisationen med ett antal personer inom främst försäljning och teknisk utveckling. Vidare behöver bolaget finansiera ett ökat rörelsekapital (större beställningar av insatskomponenter till egen montering av produkterna) i takt med att försäljningen snabbt växer.

Styrelsen
Intuitive Aerial AB

2017-02-14

För mer information kontakta:
Peter Ahlgren, Styrelseordförande
peter.ahlgren@intuitiveaerial.com

Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari kl 08.45.

Om Intuitive Aerial AB (publ) 
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Scroll to Top