Idag inleds teckningsperioden i Intuitive Aerials nyemission - Newton Nordic

pressmeddelanden

business 5
Idag inleds teckningsperioden i Intuitive Aerials nyemission

Idag, torsdagen den 7 januari 2016, inleds teckningsperioden i Intuitive Aerial AB:s (publ) (“Intuitive Aerial” eller “Bolaget”) företrädesemission om cirka 10,7 mnkr (“Emissionen”) med överteckningsemission för allmänheten om cirka 1,7 mnkr (“Överteckningsemissionen”).
Teckningsperioden löper mellan 7 januari – 25 januari 2016.

Emissionen omfattas till 80 procent (8,6 mnkr) av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Emissionen och Överteckningsemissionen bildar tillsammans Erbjudandet. Totalt uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 12,4 mnkr.

Emissionen innebär att fem befintliga aktier ger rätt att teckna två nya aktier för 6 kronor per styck. Varje aktie ger upphov till två teckningsrätter. Följaktligen krävs det fem teckningsrätter för att teckna en ny aktie i Intuitive Aerial. Teckningsrätterna handlas på First North under perioden 7 januari – 21 januari 2016.

Överteckningsemissionen 
Tilldelning i Överteckningsemissionen ska ske till allmänheten (till allmänheten räknas även befintliga aktieägare); i övrigt sker Överteckningsemissionen på samma villkor som Emissionen. Syftet med Överteckningsemissionen är att tillvarata eventuell överteckning av Emissionen samt för att få fler aktieägare i Bolaget. Ansökan om tilldelning i Överteckningsemissionen sker genom att lämna in en anmälningssedel om teckning utan företräde, under teckningsperioden.

Vid tilldelning av aktier i Överteckningsemissionen kommer varje tecknare att tilldelas vardera 1 000 aktier (6 000 kr) så långt som möjligt. Om inte alla tecknare kan få 1 000 aktier kommer i första hand hälften av tillgängliga aktier i Överteckningsemissionen att fördelas till de som tecknat flest aktier utan företräde, med 1 000 aktier per tecknare, och andra hälften att tilldelas resterande tecknare, med 1 000 aktier per tecknare, med fördelning genom lottning. Överteckningsemissionen omfattar 286 500 aktier, vilket motsvarar cirka 287 poster om 1 000 aktier vardera.

Finansiella utsikter för 2016 
Intuitive Aerial har sedan listningen på First North i januari 2015 stärkt organisationen, bland annat genom etablerandet av eget säljbolag på den viktiga USA-marknaden. Vidare har produktutbudet stärkts väsentligt genom att den egenutvecklade multirotorhelikoptern AERIGON kompletterats med det egenutvecklade stabiliserande kamerastativet NEWTON, som bygger på samma styr- och reglerteknik som finns i AERIGON och som Bolaget bedömer är världsledande inom sin nisch. NEWTON innebär en väsentlig förstärkning av Bolagets produktutbud och bedöms fördubbla Intuitive Aerials försäljningspotential.

Finansiella målsättningen för Intuitive Aerial för 2016 (vilket dock inte ska uppfattas som en prognos) är att kraftigt öka omsättningen och nå positivt resultat på månadsbasis mot slutet av året. Vidare ska ökat fokus läggas på att få till stånd samarbeten med strategiska partners, vilket inbegriper företag som är betydligt större än Intuitive Aerial, i syfte att snabbare få ett brett genomslag på marknaden för Bolagets produkter.

Marknaden för AERIGON växer snabbt och bedöms redan idag uppgå till flera hundra miljoner kronor per år. Marknaden för NEWTON bedöms vara ungefär lika stor som för AERIGON. Till detta kommer eftermarknaden, som för AERIGON bedöms ligga omkring 20 procent av nyförsäljningen per år och för NEWTON något lägre. Intuitive Aerials breakeven-nivå bedöms ligga omkring en omsättning på 25 mnkr per år, inklusive kostnader för de organisationsförstärkningar som planeras för 2016. Intuitive Aerial siktar på att uppnå en globalt marknadsledande ställning inom sin nisch. Då Bolaget har goda bruttomarginaler bedöms Intuitive Aerial kunna nå en stark lönsamhet när Bolaget väl har uppnått en försäljningsnivå som överstiger breakeven.

Memorandum och anmälningssedel för nedladdning eller beställning 
Memorandum och anmälningssedel kan laddas ner på:

Tryckt memorandum och anmälningssedel kan beställas från Intuitive Aerial:

Viktig information 
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong- Kong, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Intuitive Aerial. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Intuitive Aerial kommer endast att ske genom det memorandum som Bolaget offentliggör den 28 december 2015.

Varken teckningsrätterna, betalade tecknade aktier (“BTA”) eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Linköping 7 januari 2016

För mer information 
Robin Kahlbom
VD
Intuitive Aerial AB (publ)
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Om Intuitive Aerial AB (publ) 
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION.

Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Scroll to Top