Halvårsrapport januari-juni 2017 för Intuitive Aerial AB (publ) - Newton Nordic

pressmeddelanden

LAS VEGAS, NV - MAY 20:  Rappers Drake (L) and Baka perform during the 2017 Billboard Music Awards at The Fountains of Bellagio on May 20, 2017 in Las Vegas, Nevada.  (Photo by Ethan Miller/BBMA2017/Getty Images for dcp)
Halvårsrapport januari-juni 2017 för Intuitive Aerial AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktören för Intuitive Aerial AB (publ,) 556819-1984, med säte i Linköping, får härmed avge följande halvårsrapport för perioden januari-juni 2017.

Perioden januari-juni 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till: 2 801 tkr (5 015 tkr)
  • Rörelseresultat uppgick till: -4 966 tkr (-6 274 tkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till: -5 238 tkr (-6 210 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till: -0,52 kr (-0,96 kr)

Väsentliga händelser under perioden

Januari
» Vid extra bolagsstämma den 26 januari 2017 godkände stämman enhälligt styrelsens förslag från 22 december 2016 om att ändra aktiekapitalets gränser i bolagsordningen. Stämman beslutade även enhälligt om bemyndigande att genomföra företrädesemission. Stämman beslutade också enhälligt om bemyndigande att genomföra riktad emission i samband med företrädesemission (så kallad överteckningsemission).

» Bolaget aviserade om att en genomlysning av bolaget har gjorts, och att en ny strategi och finansiella mål är framtagna.

» Bolaget aviserade att kapitalanskaffning genom nyemission kommer att genomföras under våren 2017.

Februari
» Bolaget meddelar ny NEWTON order från det svenska vajer-kameraföretaget Horisont Camera Solutions AB. Kunden kommer att använda NEWTON för att styra och stabilisera två av kamerorna under sändningar av Melodifestivalen 2017.

» Bolaget meddelar en ny order av NEWTON till vajer-kamerabolaget CondorCam i Denver, Colorado. Detta var den andra ordern av produkten som sålts inom den nordamerikanska regionen.

Mars
» Bolaget meddelar att styrelsen i Intuitive Aerial AB har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 26 januari 2017, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, vilken vid full anslutning kommer att tillföra Bolaget cirka 8,2 miljoner kronor före emissionskostnader.

» Bolaget meddelar att en ny strategisk viktig order till östra USA:s största leverantör av tjänster med fjärrstyrda kamerasystem, Atlantic Cine Equipment (ACE), gällande ett komplett NEWTON-system. Den nya kunden levererar teknik och tjänster till en rad världskända film- och tv-produktioner som bland annat Oscarsgalan, Golden Globes och Metropolitan Opera.

April
» Bolaget erhåller tre ordrar varav två är NEWTON och en AERIGON.

» Bolaget deltog på branschmässan National Association of Broadcasters, NAB, i Las Vegas, USA.

Maj
» NEWTON gör succé då en av Europas största leverantörer av teknik för stora TV produktioner, NEP Sweden, använde NEWTON vid årets upplaga av Eurovision Song Contest.

Juni
» Lansering av bolagets nya produkt, NEWTON C sker vid den stora filmmässan CineGear i Hollywood, LA och väcker stort intresse.

» Bolaget erhåller den första pre-ordern av NEWTON C från det japanska bolaget Sanwa Pro Light.

Väsentliga händelser efter perioden

» Malin Danckwardt-Lillieström rekryteras till tjänsten som Chief Operating Officer (COO). Rekryteringen innebär en förstärkning av organisationen för att ytterligare öka bolagets försäljnings- och marknadssatsningar.

VD har ordet
Ett intensivt halvår med hårt arbete i hela organisationen där mycket har utvecklats positivt. Vårt mål med att uppnå en starkare orderingång under perioden kom vi inte i mål med men samtidigt är det många andra positiva händelser under perioden som jag vill belysa.

Under 2016 genomförde bolaget en viktig strategiförskjutning med fokus på vår kärnteknologi med produkterna NEWTON och DOMINION. Vi breddade även våra produktserier för att uppnå ett europeiskt ledarskap inom gyrostabiliserade produkter för den professionella film och tv industrin. Vi har tillsammans med den nya strategin satt ambitiösa mål för tillväxt med start 2017 och genomförde under början av året en emission för att påbörja den satsningen.

Rekrytering har skett av två nya medarbetare till vår försäljningsorganisation, en exportsäljare och en innehållsproducent för nyskapandet av videobaserat sälj och marknadsföringsmaterial. Vi har även rekryterat en operativ chef (COO) med målet att bidra till att effektivisera verksamheten och frigöra resurser från mig som VD för att fokusera på strategiskt och operativt sälj och marknadsarbete. Jag är mycket nöjd med våra rekryteringar och bolaget har nu en lovande sälj- och marknadsavdelning som fungerar bra tillsammans. Under slutet av första halvåret 2017 har vi påbörjat implementeringen av vår nya marknad och försäljningsstrategi och effekterna kommer att synas framöver.

De kostnadsbesparingar som bolaget genomfört för att sänka break-even nivån framgår tydligt, där kostnaderna minskat med över 30 procent. Trots lägre nettoomsättning presenterar vi ett bättre resultat efter skatt än under motsvarande period föregående år. Tillsammans med en ökad försäljningsvolym skapas positiva förutsättningar för bolaget att uppnå lönsamhet.

Bolaget har lanserat NEWTON C, vilket är en marknadsanpassning av befintliga NEWTON som syftar till ökad användning och försäljning inom marknaden för spel- och reklamfilm. Produkten visades upp i juni på mässan CineGear som hålls i Paramount Studios i Los Angeles där den möttes av många intresserade blickar. Målsättningen är att påbörja demonstrationer och leverera den nya produkten i samband med den europeiska media-mässan IBC i Amsterdam i slutet av september.

NAB-mässan i Las Vegas i april var givande och genererade öppningar hos två av marknadens största leverantörer av film och tv-teknik beträffande strategiska partnerskap och integration av bolagets egenutvecklade produkter, stabiliseringshuvudet NEWTON samt styrenheten DOMINION för distribution genom dessa bolags globala distributionsnätverk. Vi har under perioden haft fortsatta affärsmöten med de båda leverantörerna och har bokat in produktdemonstrationer. Dessa kommer att genomföras under tredje kvartalet 2017. Jag bedömer i dagsläget att vi kommer att ingå i samarbete med minst en av dessa aktörer.

Under perioden säkrade vi även en strategiskt viktig order i USA till Atlantic Cine Equipment (ACE), östra USA:s största leverantör av tjänster med fjärrstyrda kamerasystem. ACE levererar teknik och tjänster till en rad världskända film- och tv-produktioner som Oscarsgalan, Golden Globes och Metropolitan Opera. En första produktion genomfördes i samband med Billboard Music Awards i Las Vegas, där NEWTON användes på ett spektakulärt sätt genom montering framför en flytande scen mitt i den världskända Bellagio fontänen. Storskaliga produktioner av den här digniteten är perfekt referensmaterial som visar på våra produkters styrka och resulterar effektiv spridning i nya konkreta affärsmöjligheter och offertförfrågningar från kunder vi annars haft svårt att komma i kontakt med.

Sammanfattningsvis är jag nöjd med vad bolaget på kort tid lyckats åstadkomma avseende att bygga en starkare organisation, initiera nya försäljningssamarbeten samt fortsätta produktutvecklingen. I och med att försäljningen under första halvåret 2017 emellertid inte nådde upp till budget så är det min bedömning att ytterligare rörelsekapital kommer att behöva tillföras under senare delen av 2017, vilket också kommer att behövas för att förverkliga våra långsiktiga tillväxtambitioner. Därför kommer sannolikt en företrädesemission till aktieägarna att behöva genomföras under hösten 2017.

Rapporten i sin helhet: Halvårsrapport januari-juni 2017 (pdf)

 

Linköping 2017-08-30

Robin Kahlbom
VD, Intuitive Aerial AB

För mer information kontakta:
Peter Ahlgren, Styrelseordförande
peter.ahlgren@intuitiveaerial.com

Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2017 kl 08.45.

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Med egenutvecklad teknik för kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik möjliggörs intuitivt filmande med stabil bild. Bolaget erbjuder NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud som kan användas på applikationer i rörelse, exempelvis på fordon, kranar- räls- och wiresystem. Systemet har använts i flera stora TV produktioner såsom Eurovision Song Contest, UEFA Europa League och Red Bull Straight Rhythm. Med bolagets multirotorhelikopter AERIGON erbjuds dessutom ett fjärrstyrt flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet.  Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Scroll to Top