HALVÅRSRAPPORT FÖR NEWTON NORDIC JANUARI – JUNI 2020 - Newton Nordic

pressmeddelanden

NEWTON stabilized head on Spidercam Light 3D cable cam at live broadcast in TV studio

HALVÅRSRAPPORT FÖR NEWTON NORDIC JANUARI – JUNI 2020

Styrelsen och verkställande direktören för Newton Nordic AB, 556819-1984, avger härmed följande halvårsrapport för koncernen avseende perioden januari – juni 2020. 

Läs här halvårsrapporten för jan – juni 2020 i sin helhet och se även en kort video där VD Henrik Lewander redogör för perioden samt sin första tid som VD.

 

KONCERNEN: PERIODEN JANUARI – JUNI 2020 

  • Nettoomsättning:6 298 (6 233) kSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA):269 (-1 285) kSEK
  • Resultat efter skatt:-537 (-1 963) kSEK
  • Antal aktier vid periodens slut: 57 561 935 (57 561 935)
  • Resultat efter skatt per aktie:-0,01(-0,03) SEK

 


Väsentliga händelser under perioden

» 13 mars 2020 meddelar Newton Nordic att man har erhållit skriftlig order från Abu Dhabi Media rörande upphandlingen som avgjordes i oktober 2019. Ordern har ett värde av 2 MSEK och innefattar 2 vajerkamerasystem med partnern Defy Products Inc.

» 26 mars 2020 meddelar Newton Nordic att man inför korttidspermittering för samtliga anställda till följd av Corona-krisen. Från 1 april arbetar alla i bolaget 40% där staten står för den största kostnaden i enlighet med regeringens förslag.

» 15 april hålls Newton Nordics årsstämma. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Pelle Hjortblad, Magnus Sundelin och Robin Kahlbom samt nyval av Johanna Palmér. Pelle Hjortblad valdes om till styrelsens ordförande och som ny revisor valdes Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Carlos Esterling.

» 26 juni meddelar Newton Nordic att bolaget levererat och erhållit betalning för ordern från Abu Dhabi Media om cirka 2 MSEK.

» 30 juni meddelar Newton Nordic att bolaget har sålt ett NEWTON-system till sin första kund inom den japanska TV-industrin och att detta beräknas öka försäljningspotentialen i landet.

 

Väsentliga händelser efter perioden

» 25 augusti meddelar Newton Nordic att ett NEWTON-system används på ett vajersystem i amerikanska baseballigan MLB, vilket beräknas öka efterfrågan inom amerikanska sportligor.

 

VD har ordet

Andra kvartalet har varit starkt präglat av den pågående coronapandemin, men trots detta har vi lyckats bra ekonomiskt. Nettoomsättningen för andra kvartalet är rekord för bolaget och kompenserar för intäktsbortfallet under första kvartalet. För halvåret som helhet ser vi en

svag intäktsökning jämfört med samma period föregående år. Även resultatet för andra kvartalet är bra med ett EBITDA på 1,4 MSEK och ett resultat efter skatt på 0,8 MSEK. På halvårsbasis innebär detta positivt EBITDA för första gången sedan marknadsnoteringen.

Trots det utmanande marknadsläget på grund av Corona, har vi under perioden haft försäljning till både nya och befintliga kunder. Det visar att vi har en omtyckt produkt med en stark position på marknaden som befintliga kunder vill ha fler av och som trots osäkert marknadsläge attraherar nya kunder. I början av året hade vi en ström av förfrågningar från olika intressenter och jag är övertygad om att vi hade haft betydligt större försäljning om det inte varit för pandemin.

Vi har under andra kvartalet tagit del av en del statliga stödåtgärder, främst införande av korttidsarbete för samtliga anställda. Detta har dock endast delvis kompenserat för förväntat intäktsbortfall. I början av året hade vi flera processer för rekrytering till utvecklingsavdelningen igång, men dessa pausades av kostnadsskäl. Vi har fortsatt att ha en mycket god kostnadskontroll, vilket vi kommer ha även framöver och tack vare detta har vi likviditet resten av året även utan ytterligare order.

Under perioden levererade vi två kompletta vajerkamerasystem till det statliga mediabolaget Abu Dhabi Media, som är en ledande aktör i Förenade Arabemiraten. Förutom att ha en ordentlig påverkan på omsättning och resultat, har denna leverans en rad andra positiva effekter. Vi har ökat våra möjligheter att få liknande order på hela kamerasystem framöver och vi har lärt oss integrera vår produkt med omgivande system på ett effektivt sätt. Med denna starka lokala referens kommer vi också att förbättra våra möjligheter till mer försäljning i regionen.

Vi har arbetat vidare med utvecklingen av nästa generations kontrollpanel. En av våra kunder i Norge, Empire Media, har använt en prototyp av den nya kontrollpanelen i en TV-produktion med teleskopisk kran och erhållit goda resultat. Empire Media har gett oss värdefull feedback för att ytterligare finjustera känslan i användandet av produkten och vi räknar med att göra de första uppgraderingarna av kontrollpanelen till denna kund under tredje kvartalet. Vi har nu ett starkare erbjudande på kran och är övertygade om att försäljningen inom detta segment ska öka.

Sedan vi förra året la till funktionalitet för augmented reality, i kombination med vår samarbetspartner Spidercam, har det använts i en mängd produktioner. Denna funktion möjliggjorde att vi kunde leverera ett NEWTON-system, i samarbete med Spidercam, till det kroatiska produktionsbolaget Croatel under andra kvartalet. Detta system användes sedan för avancerade kameraåkningar med augmented reality under den sex timmar långa valvakan av det kroatiska parlamentsvalet i juli, vilket vi skrivit om på vår hemsida och sociala medier. Vi arbetar med att göra denna AR-funktionalitet generell för att kunna erbjuda den till alla våra kunder. Sedan en tid tillbaka för vi kommersiella diskussioner med både befintliga och nya kunder såväl som leverantörer av AR-funktionalitet för integration med NEWTON-systemet.

Under tredje kvartalet kommer vissa organisationsförändringar att ske. Newton Nordic har i dagsläget en liten, slimmad organisation utan behov av en ekonomichef på 100%, varför vår nuvarande ekonomichef Sanna Gustafsson valt att lämna bolaget. I samband med detta tar jag själv över ekonomichefsfunktionen tills vidare medan resten av ekonomifunktionen helt kommer att outsourcas. Sammantaget kommer detta ge kostnadsbesparingar på både kort och lång sikt.

Framtiden är fortfarande oviss. Även om Coronan är kvar hos oss under lång tid framöver, gör vi dock bedömningen att behovet av livesändning kommer vara stort, vare sig evenemangen sker med eller utan publik. Vi ser också en ökad aktivitet på marknaden och antalet förfrågningar från nya och gamla kunder stiger. Denna ökade aktivitet gör att jag är hoppfull om att vi under hösten ska kunna gå upp i arbetstid och att vi även har möjlighet att rekrytera till utvecklingsavdelningen igen. På så sätt ämnar vi fortsätta att säkerställa att våra produkter ligger i framkant samt snabba vi upp utvecklingen av nya produkter för att utöka vår marknadspotential. Med goda resultat i ryggen, ökad aktivitet bland kunder och bättre position på marknaden, är jag övertygad om att framtiden ser ljus ut för Newton Nordic.

Henrik Lewander, VD Newton Nordic AB
Linköping, 26 augusti 2020

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander, VD
Newton Nordic AB
henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 00

 

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Scroll to Top