HALVÅRSRAPPORT FÖR INTUITIVE AERIAL JANUARI – JUNI 2019 - Newton Nordic

pressmeddelanden

20190519_095605_2
HALVÅRSRAPPORT FÖR INTUITIVE AERIAL JANUARI – JUNI 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Intuitive Aerial AB, 556819-1984, får härmed avge följande halvårsrapport för koncernen under perioden januari – juni 2019.

KONCERNEN: PERIODEN JANUARI – JUNI 2019

  • Nettoomsättning: 6 233 (3 286) kSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 285 (-4 055) kSEK
  • Resultat efter skatt: -1 963 (-4 275) kSEK
  • Antal aktier vid periodens slut: 57 561 935 (35 073 581)
  • Resultat efter skatt per aktie: -0,03 (-0,12) SEK

Väsentliga händelser under perioden 

» 7 februari säkrar Intuitive Aerial en order från Spidercam till ett värde av 1,1 MSEK.

» 12 februari levererar Intuitive Aerial bolagets första order till Frankrike. Ordern är till Louma Systems och har ett värde av 520 kSEK.

» 28 februari meddelar Intuitive Aerial att man avslutar drönarverksamheten till förmån för kamerastabilisering.

» 29 april erhåller Intuitive Aerial ytterligare en order från Spidercam till ett värde av 1,1 MSEK.

» 28 maj hålls Intuitive Aerials årsstämma vilken beslutade om omval av Pelle Hjortblad och Magnus Sundelin samt nyval av Oscar Öberg (tidigare adjungerad ledamot) till ledamöter i styrelsen. Pelle Hjortblad valdes till styrelsens ordförande. Henrik Stangel lämnar styrelsen men är adjungerad fram till dess att en ny ordinarie ledamot väljs vid en extra bolagsstämma. Årstämman beslutade vidare att Intuitive Aerial skall byta namn till Newton Nordic.

Väsentliga händelser efter perioden

» 13 augusti meddelar Intuitive Aerial en ny order från Spidercam till ett värde av 1,1 MSEK.

 

VD har ordet

Omsättningen har ökat med 3 MSEK, samtidigt som resultatet (EBITDA) förbättrats med 2,8 MSEK jämfört med motsvarande period förra året. Försäljningen har fortsatt i jämn takt som de senaste fyra kvartalen, med samtidigt ökad lönsamhet. Bolaget har under de senaste 12 månaderna överträffat tidigare kvartalsresultat med god marginal. Omsättningen har fördubblats och förlusten minskat med 80% i jämförelse med samma 12-månadersperiod ett år tidigare. Bolaget går emellertid fortfarande med förlust men med befintlig kostnadsmassa är steget till lönsamhet mindre än 1 systemförsäljning per månad. För att växla upp verksamheten bedrivs ett antal parallella utvecklingsprojekt idag internt som syftar till att öka marknadspotentialen, samtidigt som vi arbetar för att öka bolagets eftermarknadsintäkter.

Vår partnerstrategi framskrider och för året har vi som mål att sluta avtal med fler samarbetspartners samt att vidareutveckla och öka avkastningen från befintliga partnerskap. Under det första halvåret har diskussioner förts med partners gällande fördjupade samarbeten. Diskussionerna har berört strukturella samarbeten även av finansiell karaktär. Vi kommer under andra halvåret fortsätta arbetet med att undersöka dessa möjligheter närmare.

Idag används våra produkter primärt på räls- och vajerinstallationer inom event, sport och nöjessammanhang. Under perioden har vi genomfört ett pilotprojekt tillsammans med kunder för användning av NEWTON på kamera-kranar. En lyckad etablering inom detta segment skulle innebära en dubblerad försäljningspotential för våra produkter. Bolaget har inlett en satsning med tillhörande utvecklingsprojekt för att anpassa bolagets produktutbud för denna marknad.

Vi har under perioden framgångsrikt implementerat stöd för Augmented Reality (AR) i våra produkter genom ett produktsamarbete med Spidercam. I och med implementeringen av denna funktionalitet kan vi observera att intresset för AR med våra produkter tilltar. Nästa steg i detta projekt är att kommersialisera och göra funktionen tillgänglig som tillval för nya och befintliga kunder.

Under perioden säkrades ett antal nya order, bland annat till nya kunder i USA och Ryssland. Med nuvarande försäljningstakt beräknas närmare 100 NEWTON system vara i drift inom internationell TV vid årets slut. Som ett led i det ökade antalet aktiva system på marknaden har vi som mål att under andra halvåret 2019 implementera support och service-avtal. Vi kommer även under dessa avtal att börja erbjuda befintliga kunder en möjlighet att hyra produkter av oss vid behov av extra kapacitet.

Bolaget har fortsatt drivits i enlighet med tidigare genomförda kostnadseffektiviseringar och med befintlig personal. Vi har gjort vissa interna organisationsförändringar där bland annat Sanna Gustafsson som anställdes som ekonom för ca ett år sedan utsetts till ny ekonomichef. Sanna kommer framledes att ansvara för ekonomifunktionen i ledning och mot styrelse.

Under slutet av första halvåret tog årsstämman beslut att bolaget skall byta namn till NEWTON NORDIC. Projektet med att byta namn inleddes direkt efter stämman och det nya varumärket, tillsammans med en ny grafisk profil kommer tas i drift under andra halvåret 2019.

Sammantaget är det glädjande att se att bolaget fortsätter att utvecklas positivt och i linje med våra förväntningar. Bolaget har uppvisat en jämn försäljningstakt under de senaste 12 månaderna med ökad lönsamhet. Sammantaget bedöms därmed att året 2019 kan fullföljas med fortsatt god finansiell status.

Linköping, 28 augusti 2019

Robin Kahlbom, VD Intuitive Aerial AB

Halvårsrapporten finns att läsa i sin helhet via följande länk: Halvårsrapport 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pelle Hjortblad, Styrelseordförande
Intuitive Aerial AB
info@intuitiveaerial.com
+46 (0)13 99 13 990

Robin Kahlbom, VD
Intuitive Aerial AB
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Scroll to Top