Bokslutskommuniké januari - december 2018 - Newton Nordic

pressmeddelanden

Bokslutskommuniké_2018_Front
Bokslutskommuniké januari – december 2018

Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984, avger härmed följande bokslutskommuniké för koncernen avseende perioden januari – december 2018.

 

Perioden januari – december 2018

 • Nettoomsättning: 10 083 (5 943) kSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -4 691 (-9 803) kSEK
 • Rörelseresultat efter avskrivningar: -6 092 (-11 732) kSEK
 • Resultat efter skatt: -6 025 (-12 440) kSEK
 • Resultat efter skatt per aktie -0,10 (-0,35) SEK

Perioden oktober – december 2018

 • Nettoomsättning: 3 505 (1 077) kSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -753 (-4 359) kSEK
 • Rörelseresultat efter avskrivningar: -1 480 (-5 180) kSEK
 • Resultat efter skatt: -1 531 (-5 570) kSEK
 • Resultat efter skatt per aktie -0,03 (-0,16) SEK

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Oktober

 • 8 oktober meddelar Intuitive Aerial att incitamentsprogrammet ”Teckningsoption serie 2018/2021” fulltecknats av ledning och anställda.
 • 10 oktober introducerar Intuitive Aerial ett nytt gyrostabiliserat kamerahuvud för TV-/broadcastindustrin – NEWTON S2 4K.

November

 • 22 november publiceras resultat av lösen av teckningsoption Intuitive Aerial TO5. Nyttjandegraden av teckningsoptionerna var 88,5 % varpå bolaget tillfördes 3,3 MSEK före emissionskostnader om ca 0,2 MSEK.
 • 26 november meddelar Intuitive Aerial en ytterligare order från Spidercam till ett värde av 1,4 MSEK. Ordern innefattar Intuitive Aerials senaste version ur NEWTON-produktserien – NEWTON S2 4K.

VD har ordet

Omsättningen fortsatte att öka under det fjärde kvartalet, vilket medförde ett resultat på EBITDA-nivå i närheten av noll för det andra halvåret. Bolaget utvecklas positivt och uppvisar för 2018 en minskad förlust och den högsta omsättningen sedan börsintroduktionen.

Vi gick in i året 2018 med som främsta mål att vända tidigare förluster till i närheten av ett nollresultat (EBITDA) för att uppnå lönsamhet från och med 2019. Budgeten för det första halvåret kunde ej nås, varpå målet reviderades i samband med halvårsrapporten. Utfallet av det andra halvåret låg sedan i linje med våra förväntningar, med ett resultat på -0,3 MSEK före bokslutsdispositioner. Det innebär att bolaget det sista halvåret 2018 presterat mycket nära den nivå som krävs för att vända tidigare förluster till lönsamhet, vilket är stärkande och motiverande för hela organisationen.

Produkterna fortsätter att leverera med hög driftsäkerhet vid stora underhållnings- och sportevenemang runt om i världen. Ett tydligt exempel på detta är produkterna som i början av året såldes för användning under Beyoncés och Jay-Z:s turné. Under perioden avslutades den sista av deras 48 konserter, där 4 NEWTON-system sammanlagt har genomfört cirka 800 driftstimmar utan tekniska problem.

Produktutbudet har under 2018 utökats med två nya versioner i NEWTON-serien, NEWTON S2 och NEWTON S2 4K/Fiber. Leveranserna påbörjades under det andra halvåret och har fått ett positivt bemötande från både nya och befintliga kunder. Produkterna skapar förutsättningar att möta marknadens ständigt ökande förväntningar på prestanda och möjlighet att adressera ett flertal centrala trender som Augmented Reality (AR) och Ultra High Definition (UHD/4K). Genom introduktionen av NEWTON S2 skapas även möjligheter till nya tjänstebaserade affärsområden, som exempelvis köp av mjukvarulicenser. Bolaget lämnar året med en uppdaterad utvecklingsplan som tar sikte på att i samarbete med andra marknadsaktörer bredda användningen för vår teknik.

En majoritet av våra affärer under 2018 fortsatte att göras med kunder inom Europa. Framöver kommer arbetet inriktas mot att öka den globala kännedomen om varumärket och våra produkter. En viktig del i detta är att produkterna börjas användas i framstående produktioner och därmed får ökad exponering mot ytterligare potentiella kunder inom en given region. Under 2018 introducerades våra produkter på nya geografiska marknader såsom Ryssland samt Australien och bolaget genomförde även demonstrationer för inflytelserika bolag i mellanöstern och USA. Under hösten säkrades en första order till det amerikanska bolaget Fluid Pictures Inc, vilket innebär exponering av vårt varumärke och våra produkter på inflytelserika events såsom the Oscars, Grammy Awards och American Idol. Affären utgör en viktig byggsten i arbetet mot att etablera våra produkter i Nordamerika.

Intuitive Aerial idag

Intuitive Aerial är idag ett innovationsbolag med högteknologiska produkter för gyro-stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom film- och TV-industrin. Under 2018 har bolagets intäkter kommit från detta verksamhetsområde och den kommersiella drönarverksamheten är nu avslutad. Bolaget kommer fortsatt att erbjuda tillgänglighet till teknisk support och underhåll av drönarprodukter för AERIGON-kunder. Avslutandet av drönarverksamheten medför avskrivningar om 0,6 MSEK.

Bolagets kunder består primärt av tjänste- och uthyrningsföretag över hela världen som arbetar på uppdragsbasis med inspelning och livesändning av rörliga bilder. Den typiska försäljningen till en ny kund utgörs av en initial beställning på ett enstaka NEWTON-system för introduktion i deras verksamhet. Under 2018 har vi fortsatt att få beställningar på ytterligare system från befintliga kunder, vilket vi ser som ett kvitto på att både marknadsbehovet för produkterna ökar och att vi vunnit våra kunders förtroende. Det är positivt att dessa typer av beställningar nu är att betrakta som en del av vår löpande verksamhet.

Intuitive Aerial har idag 13 anställda som hanterar funktioner från ledning, administration och marknadsföring till produktutveckling, montage och service. Teamet har spetskompetens inom ett antal tekniska områden såsom elektronikdesign, reglerteknik, mjukvaruutveckling och hårdvarudesign. Bolagets utmaningar och den strategiska förskjutning som genomförts de senaste åren har medfört behov av förändringar i organisationen. Under perioden från slutet av 2017 till början av 2018 har ett antal nyrekryteringar genomförts inom både styrelse, ledningsgrupp och personalstyrka. Verksamheten har under 2018 utvecklats positivt och vi ser effekterna av den kompetens och drivkraft som tillförts genom dessa rekryteringar. Hela organisationen präglas av en positiv framåtanda som driver bolagets ambitioner mot lönsamhet och tillväxt. Incitamentsprogrammet TO6 fulltecknades av personal och ledning.

Verksamheten har fortsatt att bedrivas i enlighet med tidigare genomförda kostnadseffektiviseringar. Detta har medfört en sänkt break-even-nivå och positiv resultatutveckling i jämförelse med tidigare år. Bolaget utvecklas positivt och uppvisar för 2018 en minskad förlust samt den högsta omsättningen sedan börsintroduktionen. Teckningsoptionerna TO4 och TO5 inbringade under 2018 cirka 6,2 MSEK till verksamheten efter emissionskostnader. Med dessa tillskott och den positiva försäljningsutvecklingen under andra halvåret 2018 ser ledningen goda förutsättningar för bolaget att fullfölja året 2019 med fortsatt god finansiell status.

Ledningen och den nya styrelsen arbetar intensivt med vidareutveckling av bolagets strategi och erbjudande för ökad tillväxt. Bolaget har satt sikte på att göra produkterna till en standard för stabiliserade TV-sändningar inom applikationsområden där vi redan idag är starka. Ett ökat fokus har satts till en ny partnerstrategi med närmare kundsamarbeten och nya gemensamma paketeringar som syftar till att skapa möjlighet till fler och större affärer. Relationen med Spidercam har utvecklats mycket positivt och resulterat i både ett flertal order och en mer tydlig och fokuserad affärsutveckling. Bolagets mål för 2019 är att sluta avtal med fler samarbetspartners samt att vidareutveckla och öka avkastningen från befintliga partnerskap.

 

Linköping, 28 februari 2019

Robin Kahlbom, VD Intuitive Aerial AB

 

Rapporten finns att läsa i sin helhet via följande länk: Bokslutskommuniké 2018

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robin Kahlbom, vd
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0) 13 99 13 990

Pelle Hjortblad, Styrelseordförande

info@intuitiveaerial.com

+46 (0) 13 99 13 990

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 08:40.

Om Intuitive Aerial

Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom både film och TV-industrin. Bolaget riktar sig primärt mot tjänste- och uthyrningsföretag som arbetar på uppdragsbasis med inspelning och livesändning av rörliga bilder världen över. Intuitive Aerial erbjuder produktserien NEWTON – kompakta gyrostabiliserade kamerahuvuden samt DOMINION som används för fjärrstyrning av bolagets produkter och kamerasystem från tredje-part. Företaget är även känt för produkten AERIGON – en filmdrönare som lyfter och stabiliserar tunga proffskameror. Under 2017 presenterade bolaget en ny strategi med fokus på marknadsföring och försäljning av NEWTON-serien. Bolaget har sitt säte i teknikinnovativa Linköping med närhet till både Linköpings Universitet och ett av Sveriges ledande startup-kluster. Intuitive Aerial är listat på Nasdaq First North Stockholm sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Scroll to Top