Bokslutskommuniké januari – december 2017 - Newton Nordic

pressmeddelanden

Fil 2018-01-26 08 46 19
Bokslutskommuniké januari – december 2017

Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984 får härmed avge följande bokslutskommuniké för perioden januari-december 2017.

Perioden januari-december 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till: 5 943 tkr (9 580 tkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till: -11 732 tkr (-8 816 tkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till: -12 440 tkr (-8 846 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till: -1,24 kr (-1,35 kr)

VD har ordet

Året 2017 inleddes med ett strategiskifte som efterföljdes av viktiga organisationsförändringar inom Intuitive Aerial. Bolaget har skiftat fokus till det gyrostabiliserade kamerahuvudet NEWTON från drönaren AERIGON. Arbetet med att etablera långsiktiga försäljningssamarbeten med ledande företag i branschen pågår i oförändrad omfattning, även om det dragit ut något på tiden jämfört med våra bedömningar i samband med den senaste företrädesemissionen. Vi har som mål att kunna presentera ytterligare nyheter gällande samarbetsavtal under första halvåret 2018. Sammanfattningsvis har 2017 varit en ekonomisk utmaning och ett arbetsintensivt år som vi går ur med ökad potential, en starkare organisation och en tydlig riktning för bolaget framåt.

Vi har under året kunnat konstatera en kontinuerligt ökad användning och därmed marknadsacceptans av NEWTON i professionella TV-produktionssammanhang. De flesta av våra levererade system finns i Europa och ungefär 20 procent av användarna finns i Skandinavien. De skandinaviska länderna utgör storleksmässigt ingen avgörande marknad, men är inflytelserika gällande trender för teknikval på den europeiska marknaden och är därmed strategiskt viktiga.

Antalet order från den egna uppsökande försäljningsverksamheten minskade under 2017 jämfört med 2016, vilket primärt var en följd av brist på egna säljresurser. Däremot kunde vi under året observera en tydlig ökning av antalet order från befintliga kunder. Dessa order utgjorde en tredjedel av bolagets totala försäljning under 2017, vilket vi ser som ett kvitto på att vi vunnit våra kunders förtroende. Det visar också att det finns en potential att genom ökade egna säljinsatser höja affärsvolymen.

Vi har under året satsat på att stärka vår organisation för att lägga grunden för en ökad internationell försäljning under kommande år. Bolaget rekryterade en operativ chef med start i augusti vilket under hösten bidragit till en stärkt ledning och ökad intern effektivisering. Det har frigjort kapacitet från mig som VD att bedriva ett aktivt försäljningsarbete riktat mot såväl slutkunder som mot vidareutveckling av strategiska partnerskap. Tillsammans med en ny säljare, som rekryterades i samband med den i december avslutande av företrädesemissionen, har vi tillfört en betydande kapacitet till bolagets marknads- och försäljningsarbete under 2018. Vid årets slut adjungerades även Helena Sandermark till bolagets styrelse. Helena är en svensk mediaprofil som tillför värdefull erfarenhet och ett betydande nätverk i olika länder inom TV- och filmbranschen. De kostnadsbesparingar som gjordes vid ingången av 2017 resulterar i att de operativa kostnaderna blev cirka 20 procent lägre än för 2016. Det förtjänar även att kommenteras att vi under räkenskapsåret gjort avskrivningar, bland annat relaterade till vårt minskade fokus på drönarverksamheten. Dessa avskrivningar som till stor del är av engångskaraktär, har belastat resultatet med ca 1,2 Mkr.

Under andra halvan av 2017 intensifierade vi utvecklingsarbetet av de nya versioner som kommer lanseras under 2018. Bolagets egenutvecklade gyrostabiliserande teknik erbjuder skalbarhet vid framtagandet av nya NEWTON-versioner. Vi kan kostnadseffektivt och med korta ledtider svara på marknadens nya behov. Därmed har vi möjlighet att snabbt ta marknadspositioner för nya applikationer och öka bolagets försäljning av våra nya NEWTON-versioner.

Slutligen vill jag nämna att vi under året mottagit önskemål från våra ägare att öka vår transparens i den ekonomiska rapporteringen. Bolaget har sedan tidigare valt att inte kommunicera ekonomiska prognoser till marknaden så vi avser att möta denna efterfrågan så långt det är görligt genom att bli tydligare med att kommunicera våra målsättningar framgent. Ledningen har under 2018 som främsta mål att vända tidigare förluster till i närheten av ett nollresultat (EBITDA) för att uppnå lönsamhet från och med 2019. Vår avsikt är att under året kommunicera vår position i förhållande till den plan som ligger till grund för budgeten för att på så sätt öka aktieägarnas förutsättningar att följa med i bolagets utveckling under 2018.

Linköping den 28 februari 2018

Robin Kahlbom, VD

Intuitive Aerial AB

Finansiell kalender 2018

  • 2018-04-26 Årsredovisning 2017
  • 2018-05-08 Kvartalsredogörelse jan-mar 2018
  • 2018-06-14 Årsstämma
  • 2018-08-30 Halvårsrapport 2018
  • 2018-11-22 Kvartalsredogörelse jan-sep 2018

Rapporten i sin helhet är bifogad:
Intuitive Aerial AB – Bokslutskommuniké 2017 (pdf)

Linköping den 28 februari 2018
Styrelsen i Intuitive Aerial AB (publ) genom Robin Kahlbom


För mer information kontakta:

Peter Ahlgren, Styrelseordförande
peter.ahlgren@intuitiveaerial.com

Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Anna-Lena Rahm, CFO
anna-lena.r@intuitiveaerial.com
+46 (0)70 635 15 60

 

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl 08.45.

 

OM INTUITIVE AERIAL
Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom både film och tv-industrin. Bolaget riktar sig primärt mot tjänste- och uthyrningsföretag som arbetar på uppdragsbasis med inspelning och livesändning av rörliga bilder världen över.

Intuitive Aerial erbjuder produktserien NEWTON – kompakta gyrostabiliserade kamerahuvuden samt DOMINION som används för fjärrstyrning av bolagets produkter och kamerasystem från tredje-part.

Företaget är även känt för produkten AERIGON – en filmdrönare som lyfter och stabiliserar tunga proffskameror. Under 2017 presenterade bolaget en ny strategi med fokus på marknadsföring och försäljning av NEWTON-serien.

Bolaget har sitt säte i teknikinnovativa Linköping med närhet till både Linköpings Universitet och ett av Sveriges ledande startup-kluster. Intuitive Aerial är listat på Nasdaq First North Stockholm sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Scroll to Top