Bokslutskommuniké januari - december 2016 - Newton Nordic

pressmeddelanden

NEWTON by Intuitive Aerial_Melodifestivalen 2017_2.jpg
Bokslutskommuniké januari – december 2016

Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984 får härmed avge följande bokslutskommuniké för perioden januari- december 2016.

Perioden januari-december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till: 9 580 tkr (4 818 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till: -8 816 tkr (-12 100 tkr)
 • Resultat efter skatt uppgick till: -8 846 tkr (- 12 315 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till: -1,35 kr (-2,76 kr)

Händelser efter perioden

 • Vid extra bolagsstämma den 26 januari 2017 godkände stämman enhälligt styrelsens förslag från 22 december 2016 om att ändra aktiekapitalets gränser i bolagsordningen. Stämman beslutade även enhälligt om bemyndigande att genomföra företrädesemission. Stämman beslutade också enhälligt om bemyndigande att genomföra riktad emission i samband med företrädesemission (så kallad överteckningsemission).
 • Bolaget har aviserat om att en genomlysning av bolaget har gjorts, och att en ny strategi och finansiella mål är framtagna.
 • Bolaget har aviserat att kapitalanskaffning genom nyemission kommer att genomföras under våren 2017.

VD har ordet
Strategiskt viktiga referensproduktioner och erfarenheter på marknaden stärker Intuitive Aerials målsättning att bli europeiskt marknadsledande inom fjärrstyrda kamerasystem. Våra satsningar inom utveckling och marknadsintroduktionen av nya produkter under året har fått genomslag och resulterat i en fördubbling av omsättningen under 2016.

Strategiskt viktiga kunder
Bolaget har sålt NEWTON till flera professionella och strategiskt viktiga kunder, till exempel det norska public service-bolaget NRK, brittiska BBC, Professional Motion Technology GmbH (PMT), samt NEP Sweden, som tillhör världens största leverantör av teknik och tjänster för TV, media och eventproduktion. NEWTON har använts i flera större och inflytelserika TV-produktioner, till exempel Eurovision Song Contest, The Voice, X-Factor, Melodifestivalen och ett antal globalt uppmärksammade sportevenemang.

Våra produkter
De nya produkterna NEWTON och DOMINION stod för en betydande del av bolagets omsättning. Gensvaret från bolagets kunder har varit mycket positivt och bolagets produkter har tagit en stark position på en krävande marknad.

NEWTON
Under 2016 sålde bolaget 24 NEWTON där över 90 procent av våra order på NEWTON levererades till den europeiska marknaden. Detta kan förklaras av att vi tidigt fick ett antal strategiskt viktiga kunder och referensproduktioner under början av året som varit avgörande för framgången. Medverkande i produktioner med högt referensvärde, som exempelvis Eurovision Song Contest, skapas tillit till våra produkter och en ökad efterfrågan.

AERIGON
Bolagets drönare AERIGON håller idag en mycket hög kvalitet och har fortfarande marknadens bästa prestanda. AERIGON är mycket uppskattad av de kunder som använder den idag i sina produktioner. Under året har vi sett en fortsatt användning och efterfrågan för produkten. AERIGON har bland annat medverkat i en mängd uppmärksammade produktioner, där kvalitetskraven är mycket höga. Den har bland annat använts vid inspelningen av Steven Spielbergs kommande långfilm- Ready Player One.

Drönarbranschen genomgår en snabb teknisk utveckling och långsiktigt bedöms drönarbranschen ha väldigt stor potential. Regulatoriska hinder håller dock tillbaka försäljningsvolymerna. Marknaden befinner sig i en utvecklingsfas och kunskapen om vad man kan göra med drönare inom bland annat film-, tv- och reklamproduktion behöver utvecklas och breddas hos användarna.

Den långsiktiga satsningen på AERIGON fortsätter via ökad marknadsbearbetning och behovsdriven utveckling.

Nya applikationsområden 
Vi har under året märkt av en kraftigt ökad användning inom underhållning, sport och event produktioner inom marknaden för TV och Broadcast, där NEWTON bland annat blivit mycket populär för användning på räls- och torn-baserade system. Inom dessa applikationer höjs systemprestandan med avsevärt förbättrad bildkvalitet och högre dynamik i kamerarörelserna.

Under andra halvåret såg vi även en ökande trend för användning på vajer-baserade system för drönar-lika bilder i arenor och över folksamlingar.

Marknaden för exempelvis reklamfilm, spel-film och drama bedömer bolaget också kommer efterfråga mer applikationer med kameraupphängning på olika typer av fordon.

Kamerainstallationer på fordon, framför allt båt, är tekniskt mycket krävande eftersom kameran utsätts för konstanta rörelser och höga accelerationer. Bolagets kärnteknologi står sig här stark med marknadsledande prestanda och vi ser goda möjligheter för expansion inom detta applikationsområde.

Förstärkt organisation 
Bolagets organisation har förstärkts med ett antal nytillsatta ledande befattningshavare, bland annat ny Ekonomichef, Produktionschef samt en Marknad- och Kommunikationsansvarig.

Vi har även rekryterat inom logistik och inköp för mer ekonomisk hantering av lager och inköp. Med den stärkta organisationen har vi tagit ytterligare ett steg i vår pågående resa till att bli ett renodlat industriellt företag.

Framtidsutsikter 
Bolaget går nu in i en ny fas. Vi ser att vi har en kraftigt växande kundbas av varumärkesstärkande referenser bestående av nöjda och stolta kunder. Vår organisation är förstärkt och ett flertal rekryteringar pågår. Vi ser också ett ökat intresse för våra produkter inom fler och nya applikationsområden. Tillsammans skapar det framtidstro och utsikter om kommande tillväxt och framgångar för bolaget.

Linköping 2017-02-23

Robin Kahlbom
VD, Intuitive Aerial AB

Läs hela rapporten här: Intuitive Aerial AB – Bokslutsrapport 2016

Finansiell kalender

 • 2017-04-19 Årsredovisning 2016
 • 2017-05-03 Kvartalsredogörelse jan-mar 2017
 • 2017-05-17 Årsstämma
 • 2017-08-30 Halvårsrapport 2017
 • 2017-11-03 Kvartalsredogörelse jan-sep 2017
 • 2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017

Linköping den 23 februari 2017

Styrelsen i Intuitive Aerial AB (publ) genom Robin Kahlbom

 

För mer information kontakta:
Peter Ahlgren, Styrelseordförande
peter.ahlgren@intuitiveaerial.com

Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Anna-Lena Rahm, CFO
anna-lena.r@intuitiveaerial.com
+46 (0)70 635 15 60

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari kl 08.45.

Om Intuitive Aerial AB (publ) 
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Scroll to Top