Bokslutskommuniké januari - december 2015 - Newton Nordic

pressmeddelanden

Bokslutskommuniké januari – december 2015
(siffror inom parentes avser motsvarande period 2014)
  • Nettoomsättningen uppgick till 4.818 KSEK (5.107 KSEK)
  • Rörelseresultatet uppgick till -12.100 KSEK (-4.196 KSEK)
  • Resultat efter skatt uppgick till -12.315 KSEK (-4.281 KSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -2,76 SEK (-1,53 SEK)

HÄNDELSER EFTER PERIODEN

  • Företaget säkrade strategiska ordrar av NEWTON och DOMINON värda 1,3Mkr
  • Bolagets företrädesemission om 12.6 miljoner blev övertecknad

VD ROBIN KAHLBOMS KOMMENTARER
2015 har varit ett mycket intensivt år och har kännetecknats av Intuitive Aerials största satsning någonsin. Under året har vi genomfört investeringar både inom marknads- och produktutveckling och vi har tagit rejäla kliv framåt på företagsnivå med nya samarbetspartners, distributörer och kompetens för företagets framtida utveckling.

I takt med att marknaden och användningsområdena för drönare inom film- och Tv-produktion fortsatte att öka under 2015 i samma snabba takt som tidigare, har de stora film- och TV-aktörerna blivit allt mer medvetna om behovet av att använda professionella och driftsäkra produkter från etablerade tillverkare. Med ett betydande antal internationellt kända produktioner i bagaget som bland annat James Bond Spectre och Mission Impossible har Intuitive Aerial med AERIGON under 2015 intagit en unik position med en produkt av absolut världsklass och avgörande referensvärde inför kommande försäljning.

Vi grundade under början av året ett helägt säljbolag på vår hemmamarknad USA och en erfaren försäljningschef rekryterades. Kontoret är beläget i Los Angeles i direkt anslutning till Hollywoodindustrin. Vi har här arbetat med att bygga upp marknadsnärvaro och sprida kännedom om produkten hos beslutsfattare inom de stora produktionsbolagen. Produkten AERIGON anpassades i samband med detta och under andra halvåret fick vi vårt genombrott såtillvida att vår farkost och våra kunder nu kan bli certifierande av FAA och ett flertal andra nationella flygmyndigheter. Detta utgör en avgörande faktor för försäljning till det professionella segmentet i USA.

Vi tog ytterligare två rejäla kliv framåt mot målet att bli den professionella filmmarknadens självklara val med två nyutvecklade produkter, det gyro-stabiliserade kamerahuvudet NEWTON och styrenheten DOMINION som offentliggjordes under andra halvåret 2015. NEWTON tar en unik position inom tv-, film och reklamindustri med sin låga vikt, höga driftsäkerhet och robusta utförande där den kostnadseffektivt möjliggör stabiliserade bilder av hög kvalitet från kranar, rälsinstallationer, fordon och vajersystem där tidigare alternativ varit för stora, tunga eller kostsamma att använda. Produkten DOMINON används tillsammans med både AERIGON och NEWTON och gör det möjligt för fotografen att på ett enkelt sätt skapa bilder med hög precision. DOMINION utgör även en driftsäker kommunikationslösning i miljöer med hög trådlös aktivitet såsom vid live-sändningar och möjliggör även för integration med kameror, objektiv och andra tredjeparts-system. Med de nya produkterna skapas förutsättningar att bredda och stärka vår närvaro i de marknadssegment vi prioriterar. Vi gör också ett kommersiellt viktigt insteg i angränsade marknadssegment och skapar möjligheter genom att göra nya former av OEM-affärer samt möjlighet till framtida integration mellan DOMINION och andra farkoster under vatten, på marken och i luften. Bemötandet från marknaden blev gott och resulterade i ett antal strategiskt viktiga ordrar från europeiska aktörer under slutet av 2015.

För den befintliga produkten AERIGON gjordes även stora investeringar inom teknikutveckling, Vi genomförde under första halvåret ett omfattande projekt som resulterade i en ny generation AERIGON med kvalitetsförbättringar för ökad driftsäkerhet, bättre prestanda och förenklad produktion. I samband med detta genomförde vi ett omfattande uppgraderingsprogram för befintliga kunder för att uppgradera samtliga system som fanns i drift på marknaden till senaste teknikstatus. Uppgraderingsprogrammet har tagits emot mycket positivt från samtliga kunder och skapat en stabil plattform inför kommande leveranser.

I det korta perspektivet har utvecklingsarbetet med produkterna tagit mer tid, kraft och ekonomiska resurser i i anspråk än vad vi tidigare bedömde. Förseningarna resulterade i att försäljningsarbetet av dessa nya produkter inte kunde påbörjas ordentligt förrän under sista kvartalet 2015. Detta tillsammans med andra kostnader, vilka till stor del är av engångskaraktär påverkade resultatet 2015 i negativ riktning.

Sammanfattningsvis var ändock 2015 ett år då vi lagt grunden för tillväxt och skapat försäljningspotential med tre nya produkter i vårt sortiment. Vi ser fram emot att under 2016 se resultat av våra investeringar och att ytterligare befästa vår position som ledande aktör på marknaden för professionella obemannade farkoster och kamerastabilisatorer.

Finansiell kalender 2016

  • 2016-05-27 Delårsredogörelse januari – mars 2016
  • 2016-08-30 Halvårsrapport 2016
  • 2016-11-24 Delårsredogörelse januari – september 2016

Läs hela rapporten här

Linköping den 25:e februari 2016

Styrelsen i Intuitive Aerial AB (publ) genom Robin Kahlbom

För mer information:
Robin Kahlbom, VD
Telefon: 073-070 32 02
E-post: robin.kahlbom@intuitiveaerial.com

Jonas Lindqvist, styrelseordförande
Telefon: 070-350 49 69
E-post: jonas.lindqvist@intuitiveaerial.com

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Intuitive Aerial är ett svenskt, Linköpingsbaserat företag som utvecklar den världsledande multirotorhelikoptern/drönaren Aerigon för den professionella filmindustrin. Genom att kombinera avancerad reglerteknik med unika lösningar och produktdesign, driver Aerigon marknaden framåt med möjliggörandet av högupplösta, innovativa upplevelser och specialeffekter på filmduken och inom reklamproduktion. Kostnadseffektiviteten jämfört med helikoptrar blir väsentlig och frihetsgraden högre än traditionella fasta installationer, vilket gör det här till en mycket attraktiv drönare för filmbolag världen över.

Intuitive Aerial är verksamma inom civila tillämpningar för film- reklam och TV-branschen. Marknaden för UAS (Unmanned Aircraft Systems) är ny och kraftigt växande. Det gör att regelverken ständigt är under utveckling för kommersiell användning av obemannade farkoster. USA, som är en av bolagets strategiskt viktigaste marknader, har under 2015 börjat godkänna operatörer (bolag eller personer) av UAS. Det innebär en kraftig ökning av potentiella kunder för Intuitive Aerial.

Intuitive Aerial breddade under andra halvåret 2015 sitt produktutbud med lanseringen av det gyrostabiliserade kamera-huvudet NEWTON och kamera-styrenheten DOMINON.

Bolaget är sedan 13 januari 2015 listat pa First North vid Nasdaq Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Scroll to Top