Bokslutskommuniké januari - december 2014 Intuitive Aerial - Newton Nordic

pressmeddelanden

Bokslutskommuniké januari – december 2014 Intuitive Aerial

· Nettoomsättningen uppgick till 5 107 KSEK (2 282 KSEK)
· Rörelseresultatet uppgick till -4 196 KSEK (-1 729 KSEK)
· Resultat efter skatt uppgick till -4 281 KSEK (-1 799 KSEK)
· Resultat per aktie uppgick till -1,53 SEK (-1,06 SEK, justerat för split 1:25)

(siffror inom parentes avser motsvarande period 2013)

Verksamhetsåret 2014 i sammanfattning
Intuitive Aerial har under verksamhetsåret 2014 genomfört;
· Bolaget intensifierade sina marknadsföringsinsatser globalt dock med ett särskilt fokus mot USA marknaden. Detta skedde bland annat genom deltagande på NABmässan och IBC.
· VD Torkel Danielsson lämnade företaget och ersattes av Robin Kahlbom. Därigenom tillfördes företaget kvalificerad flygkompetens på ledningsnivå.
· Bolaget utmärktes som ett av Sveriges 33 hetaste teknikföretag på “33 listan” av Ny Teknik och Affärsvärlden.
· Industrialiseringen av bolaget intensifierades genom att teamet förstärktes med flera kompetenser som t.ex. Supply Chain manager.
· Lansering av nya varumärket Aerigon på NAB 2014 i Las Vegas.
· Intuitive Aerial knöt åt sig strategiskt viktiga kunder och medverkade i filmproduktioner med högt referensvärde.
· Stora investeringar genomfördes för att lyfta produktionskapaciteten och skapa beredskap för expansion.
· Bolaget lämnade efter tre år företagsinkubatorn LEAD och flyttade in i egna produktionsanpassade lokaler.
· Under räkenskapsårets första hälft genomfördes två mindre företrädesemissioner.

VD Robin Kahlboms kommentar
2014 var ett märkesår för Intuitive Aerial. Bolaget tog steget från att vara ett inkubatorsbolag till att bli ett litet industriföretag. Vi har gjort stora investeringar i att bygga upp en industriell kompetens och kapacitet för att göra oss redo för att kunna hantera större produktionsvolymer.

2014 var även marknadssatsningarnas år. För Intuitive Aerial innebar det en blandning av insatser såsom deltagande i de globalt största mässorna NAB och IBC men också en kraftfull satsning på direktbearbetning av bland annat ledande produktionsbolag som i slutändan är de som kommer att använda våra produkter. Det ledde till att Intuitive Aerial knöt åt sig ett antal strategiskt viktiga kunder; som exempelvis Brainfarm, Dubai Film, BBC Natural History Film, Helicopter Film Services.

Under andra halvåret medverkade vår produkt som nu getts det nya varumärket Aerigon i ett antal storskaliga produktioner så som “Disney Avengers”, “Into The Woods”, “Spektral” med flera. Vi var med och filmade extremsporter, bilreklam och naturfilmer i Afrika för BBC. Allt detta är mycket viktiga referenser för kommande försäljningar.

Genom listningen och emissionen har vi skapat de finansiella förutsättningarna för att ta ut Intuitive Aerial på världsmarknaden. Detta sammantaget gör att jag ser att vi står väl rustade för 2015 och att marknaden för våra produkter kommer att fortsätta den mycket snabba tillväxt som den befinner sig i. Bolaget driver idag en mängd förhandlingar som förväntas ge resultat under våren och vi ser med tillförsikt på framtiden.

Rapportdagar för 2015
2015-08-27: Halvårsrapport 2015
2015-03-23: Årsredovisning 2014

Årsstämma 2015
Årsstämma kommer att hållas den 23 april 2015.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Linköping den 27 februari

Styrelsen i Intuitive Aerial AB genom Robin Kahlbom

För mer information
Robin Kahlbom, VD
Telefon: 073-070 32 02
E-post: robin.kahlbom@intuitiveaerial.com

Jonas Lindqvist, styrelseordförande
Telefon: 070-350 49 69
E-post: jonas.lindqvist@intuitiveaerial.com

Allmänt om verksamheten
Intuitive Aerial är ett svenskt, Linköpingsbaserat företag som utvecklar världsledande multirotorhelikoptrar (i vardagsspråk benämnt drönare) för den professionella filmindustrin. Genom att kombinera avancerad reglerteknik med unika tekniska lösningar och enastående produktdesign möjliggörs visuella upplevelser på filmduken.

Intuitive Aerial är idag verksamt inom civila tillämpningar för film- och TV-branschen. Marknaden för UAS (Unmanned Aircraft Systems) är en ännu omogen, kraftigt växande marknad och nya regelverk är under framtagning för att tillåta kommersiellt användning av obemannade farkoster. En av bolagets strategiskt viktigaste marknader, filmnationen USA förväntas publicera det nya regelverket under 2015.

Bolaget är sedan 13 januari 2015 listat på First North vid Nasdaq Stockholm.

Scroll to Top