Bokslutskommuniké för Newton Nordic januari – december 2020 - Newton Nordic

pressmeddelanden

NEWTON stabilized head on remote dolly system at Superbowl Weeknd show

Bokslutskommuniké för Newton Nordic januari – december 2020

Styrelsen och verkställande direktören för Newton Nordic AB, 556819-1984, avger härmed följande bokslutskommuniké för koncernen avseende perioden januari – december 2020.

 

KONCERNEN: PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2020 

  • Nettoomsättning: 10 133 (13 036) kSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 643 (-1 485) kSEK
  • Resultat efter skatt: -3 731 (-2 884) kSEK
  • Antal aktier vid periodens slut: 94 706 531 (57 561 935)
  • Resultat efter skatt per aktie: -0,04 (-0,05) SEK

 

KONCERNEN: PERIODEN OKTOBER – DECEMBER 2020 

  • Nettoomsättning: 2 271 (3 481)kSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 847 (-528)kSEK
  • Resultat efter skatt: -2 539 (-1 104)kSEK
  • Resultat efter skatt per aktie: -0,03 (-0,02) SEK

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 

Oktober

» 1 oktober håller Newton Nordic en extra bolagsstämma på bolagets kontor i Linköping. Stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 14 september 2020 om företrädesemission av units.

» 6 oktober offentliggör Newton Nordic ett memorandum med anledning av Bolagets företrädesemission av units, vars teckningstid inleds den 12 oktober 2020.

» 8 oktober meddelar Newton Nordic att bolaget från och med 12 oktober avslutar det Covid-19-relaterade korttidsarbetet och att samtliga anställda går upp till 100% i arbetstid.

» 12 oktober publicerar Newton Nordic en ny företagsfilm där VD Henrik Lewander berättar om företagets verksamhet och planerna framöver att bredda företagets erbjudande.

» 20 oktober meddelar Newton Nordic att bolagets NEWTON-system för första gången har börjat användas i permanent installation för sändning av nyheter. Bolaget har tidigare meddelat att installationer i nyhetsstudior potentiellt är en ny marknad för bolagets teknik.

» 28 oktober erhåller styrelsen i Newton Nordic en begäran från Capital Conquest AB (publ) att kalla till en extra bolagsstämma för val av ny styrelse. Capital Conquest innehar enligt egna uppgifter en andel om lägst 10 procent av röster och kapital i Bolaget.

» 30 oktober meddelar Newton Nordic AB att bolaget har slutfört den företrädesemission av units som löpte med teckningsperiod 12 – 27 oktober 2020. Företrädesemissionen har övertecknats och kommer tillföra Newton Nordic cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader. Därtill har styrelsen beslutat att utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad unitemission som tillför Bolaget 4,2 MSEK före emissionskostnader.

 

November

» 3 november meddelar Newton Nordic att Capital Conquest AB (publ), som tidigare begärt extra bolagstämma i Newton Nordic AB för val av ny styrelse, har återkallat sin begäran.

» 5 november genomför Newton Nordic en riktad kvittningsemission om 2 363 629 units till Formue Nord Markedsneutral A/S, som var ensam garant i den övertecknade företrädesemissionen. Teckningskursen i denna ersättningsemission är 0,70 SEK per unit, vilket motsvarar priset per unit i företrädesemissionen.

 

December

» 2 december meddelar Newton Nordic att bolagets NEWTON-system för första gången har installerats permanent i en megakyrka. NEWTON har installerarats på ett rälssystem i Passion City Church i Atlanta, USA i samarbete med Newton Nordics samarbetspartner Defy Products Inc.

» 4 december meddelar Newton Nordics att valberedningen är utsedd inför bolagets årsstämma 2021. Valberedningen består av följande ledamöter: Kenth Ericsson (ordförande för valberedningen) Leif Erlandsson (Lars Svensson), Alexander Koistinen, Glenn Renhult (Capital Conquest AB (publ)) och Pelle Hjortblad (styrelsens ordförande).

» 17 december meddelar Newton Nordic att bolaget påbörjar rekryteringar för exekvering av bolagets nya strategi och initialt söks två nya medarbetare till bolagets utvecklingsavdelning.

» 21 december meddelar Newton Nordic att bolaget har erhållit en order av ett NEWTON-system inför starten av den amerikanska basketligan NBA. Kunden Trillion Plus Productions avser, tillsammans med väletablerade Fletcher Group, bl.a. använda NEWTON-systemet på räls i NBA-ligan som pågår mellan den 22 december 2020 och juli 2021.

 

VD har ordet

 

2020 kommer gå till historien som ett prövningens år för hela den globala industrin. För vår bransch har året varit extra besvärligt, då våra produkter till största del används i live-sända evenemang med stor publik. Dessa evenemang har till stor del ställts in eller behövts göras om utan publik, vilket har lett till stor osäkerhet i branschen och minskad investeringsvilja hos våra kunder. Givet dessa omständigheter är det ändå positivt vad vi i Newton Nordic har åstadkommit under året. Med ett EBITDA på -1,6 miljoner ligger vi i paritet med 2019 års EBITDA. Jag är också oerhört nöjd med att vi med dessa förutsättningar lyckades genomföra den största kapitalanskaffningen i företagets historia. Det känns bra att det finns ett stort stöd från aktieägarna att investera i vår pågående satsning och strategi framåt.

Trots det utmanande marknadsläget på grund av Corona, har vi under året haft försäljning till både nya och befintliga kunder. Det visar att vi har en omtyckt produkt med en stark position på marknaden som befintliga kunder vill ha fler av och som trots osäkert marknadsläge attraherar nya kunder. Det är dessutom roligt att se att många av våra kunder har börjat anpassa sig efter rådande omständigheter och visar på fördelarna med bra tv-produktioner när det inte finns möjlighet till stora publikevenemang.

Detta har vi bland annat sett flera exempel på i USA. Som exempel kan nämnas det vajerkamerasystem med NEWTON, som med hjälp av vår partner Defy Products Inc., installerades på Seattle Mariners hemmaarena för matcher i den amerikanska baseballigan MLB. Här lyckades man skapa en bättre och mer dynamisk TV-upplevelse, vilket uppmärksammades i både sport- och TV-branschen. I slutet av året levererade vi även ett NEWTON-system till Trillion Plus Productions för användning i ett antal livesända matcher i basketligan NBA.

Det är också glädjande att vårt fleråriga samarbete med Defy i allt större utsträckning bär frukt. Genom dem har ett nytt intressant segment öppnat upp sig, nämligen fasta installationer i megakyrkor. Att detta segment öppnar upp sig just nu, beror på att kyrkor försöker nå ut till sina medlemmar med bra produktioner under pandemin. Efter den första lyckade installationen i Passion City Church i Atlanta är nu ytterligare en installation på gång och vi har fått fler förfrågningar från andra amerikanska kyrkor.

Under året gjordes också den första fasta installationen av ett NEWTON-system i nyhetsstudio. Tillsammans med vår partner Spidercam installerade vår kund Croatel ett 3d-vajersystem med NEWTON-huvud i en tv-studio för HRT i Kroatien. Systemet används i flera sändningar per dag för kameraåkningar samt skapande av augmentet reality, med virtuellt pålagda kulisser och grafik för nyhetsreportagen. Denna typ av fasta installationer i nyhetsstudior, där man kan dra nytta av nya tekniker som augmented reality och motion control, är ytterligare en tillväxtmöjlighet för bolaget.

Under hösten genomförde vi en företrädesemission som tecknades till 141%, vilket gjorde att bolaget kunde tillföras cirka 22 miljoner kronor efter emissionskostnader genom fullt utnyttjande av den överteckningsoption som fanns tillgänglig. Att våra aktieägare känner en sådan tilltro till Newton Nordic och dess framtida utveckling är oerhört sporrande för oss som arbetar i bolaget när vi nu sätter fullt fokus på att implementera den strategi som vi under senaste året tagit fram.

Vi har visat att vi kan ta vårt nuvarande produktsortiment till lönsamhet och vi ser att vi genom att bredda vårt erbjudande till marknaden kan generera ökad försäljning till befintligt kundsegment såväl som attrahera nya typer av kunder. Vi genomför nu en strategisk förflyttning från att enbart arbeta med stabilisering av rörliga kameror till att kunna erbjuda hela system av rörliga kameror. Genom detta får vi en mer strategisk position på marknaden, ett ökat antal potentiella kunder och storleken på varje affär kan öka avsevärt.

Innevarande år är ett utvecklingsintensivt år, där vi står välkapitaliserade att kunna investera ordentligt i vårt framtida produkterbjudande. Vi genomför mycket av den här utvecklingen tillsammans med kunder och samarbetspartners. Detta gör att nya funktioner och lösningar redan från början är validerade av åtminstone en kund och successivt kan vävas in i helhetslösningarna. Detta marknadsorienterade arbetssätt är vi vana vid sedan tidigare och har egentligen alltid använts när vi tagit fram nya produkter. Ett exempel från senaste året är när vi i samarbete med vår kund Empire Media tog fram en ny kontrollpanel, särskilt inriktad mot marknaden för teleskopiska kamerakranar.

Vi har sett en ökad aktivitet i marknaden, varför vi valde att släppa korttidsarbetet från 12 oktober och återgå till normal arbetstid. Detta har medfört att försäljningen ökat en del i fjärde kvartalet jämfört med det tredje. Vi räknar dock inte med att komma upp i samma nivå som tidigare så länge Coronan hindrar vår bransch från att köra för fullt. Vi planerar för att så snart det blir möjligt åka ut i världen och träffa kunder igen och om det bara är möjligt kommer vi delta på de två stora mässorna IBC och NAB i höst. Jag tror att när vi igen får möjlighet att visa upp våra produkter på plats, finns goda möjligheter att återuppta den tillväxtresa som påbörjats. Vi kommer kunna växa geografiskt, från vår hemmamarknad Europa, till vår tillväxtmarknad i USA och fortsätta bygga starkare fästen i övriga världen såsom Ryssland, Mellanöstern och Asien. Vi kommer få bättre möjligheter att visa upp vår nya kontrollpanel och andra produkter för att kunna adressera marknaden för kamerakranar.

Newton Nordic har idag en slimmad och väl inarbetad organisation, som dagligen hanterar försäljning, marknadsföring, produktion, support, service, administration och utveckling av våra produkter. För att snabbare komma ut på marknaden, har vi påbörjat rekryteringen av fler medarbetare till i första hand utvecklingsorganisationen. Vi kommer successivt öka på med mer resurser även inom försäljning och produktion, för att ytterligare snabba upp vår försäljningstillväxt.

Sammantaget är vi i en mycket bra position där vi är välkapitaliserade, har en tillförlitlig och av kunder världen över uppskattad produkt, har de flesta nyckelkompetenser på plats och en väl utarbetad strategi för tillväxt. Jag ser mycket fram emot att tillsammans med övriga teamet ta Newton Nordic till nästa nivå.

Linköping, 24 februari 2021
Henrik Lewander, VD Newton Nordic AB

 

Denna information är sådan information Newton Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2021 kl. 08:45.

 

Se dokumentet här: Bokslutskommuniké 2020

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander
Newton Nordic AB
henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 18

 

Om Newton Nordic

 

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Scroll to Top