BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR NEWTON NORDIC JANUARI – DECEMBER 2019 - Newton Nordic

pressmeddelanden

NEWTON stabilized head on cable cam on Red Bull Rampage

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR NEWTON NORDIC JANUARI – DECEMBER 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Newton Nordic AB, 556819-1984, avger härmed följande bokslutskommuniké för koncernen avseende perioden januari – december 2019.


KONCERNEN: PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2019 

  • Nettoomsättning: 13 036 (10 083) kSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 485 (-4 691) kSEK
  • Resultat efter skatt: -2 884 (-6 025) kSEK
  • Antal aktier vid periodens slut: 57 561 935 (57 561 935)
  • Resultat efter skatt per aktie: -0,05 (-0,10) SEK


KONCERNEN: PERIODEN OKTOBER – DECEMBER 2019 

  • Nettoomsättning: 3 481 (3 505) kSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -528 (-753) kSEK
  • Resultat efter skatt: -1 104 (-1 531) kSEK
  • Resultat efter skatt per aktie: -0,02 (-0,03) SEK

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 

Oktober 

» 29 oktober meddelar Newton Nordic att de vunnit en upphandling till det statliga bolaget Abu Dhabi Media till ett förväntat ordervärde av 2 MSEK. Upphandlingen innefattar 2 vajerkamerasystem med partnern Defy Products Inc. och möjliggör leverans av de första NEWTON-systemen till regionen.

November 

» 1 november meddelar bolaget att de rekryterat Henrik Lewander som ny VD med start 4:e januari 2020. Robin Kahlbom kommer vara fortsatt aktiv i bolaget med fokus på försäljning, produkt- och affärsutveckling.

» 21 november meddelar Newton Nordic att deras produkter för första gången ställdes ut på

branschmässa i Asien.

December 

» 2 december hålls en extra bolagsstämma vilken beslutar att välja Robin Kahlbom till ny

styrelseledamot. Vidare beslutas att teckningsrätterna som styrelseledamöterna omfattades av enligt teckningsoption 6 (TO 6), erbjuds ledande befattningshavare och övrig personal istället för styrelsen.

» 18 december meddelar Newton Nordic att man erhållit ytterligare en order från vajerkamerakoncernen Spidercam till ett värde av cirka 1,5 MSEK.


VD har ordet

 

Omsättningen steg med närmare 30% till drygt 13 miljoner kronor samtidigt som förlusten (-2,9 MSEK) har mer än halverats jämfört med helåret 2018. Detta innebär ett nytt historiskt årsbästa för bolaget.

Jag har nu varit VD för bolaget i snart två månader och arbetat ihop med teamet i fyra månader. Jag är mycket imponerad över vad bolaget lyckats genomföra de senaste åren med begränsade resurser. Den lilla organisationen har lyckats bygga fler NEWTON -system än någonsin, kvalitetssäkrat och vidareutvecklat produkterna och etablerat ett starkt varumärke inom internationell TV. Under min första tid på bolaget har jag träffat kunder och andra branschaktörer som vittnar om en högkvalitativ produkt, som i allt större utsträckning börjar betraktas som en standard i branschen. Detta främst inom området för räls- och vajerkamerasystem. Produkten är driftsäker och levererar dynamiska bilder med mycket hög kvalitet. NEWTON-systemen används regelmässigt vid världens största och mest prestigefyllda evenemang inom underhållning och även sportevenemang har börjat anamma tekniken. Varje vecka kan man läsa i våra sociala medier och se fina bilder från produktionerna som vi medverkar i, vilket både är motiverade och positivt för spridningen av produkterna inom branschen. Exempel på sådana produktioner som nyligen genomförts är Oscarsgalan, Metallicas världsturné, Cricket World Cup samt ett stort antal fotbollsmatcher i Champions League.

Under 2019 har försäljningen fortsatta öka i jämn takt och utvecklats i linje med ledningens och styrelsens förväntningar. Bolaget har en väl fungerande ekonomisk styrning med god kontroll över kostnader för materialinköp och produktion, vilket är avgörande i ett bolag av denna storlek som hanterar hårdvara.

Bolaget har etablerat strategiska partnerskap som utvecklats väl. Vårt samarbete med Defy Products Inc är ett första steg mot att ta större affärer med ansvar för hela systemleveranser. Ett exempel på en sådan är den vunna upphandlingen till Abu Dhabi Media som säkrades under fjärde kvartalet. Kontraktsskrivningen har dragit ut på tiden, men vi förväntar nu att leverera i mars/april. Leveransen ökar vår förmåga att ta ansvar för hela systemleveranser, samtidigt som den leder till ökad exponering av våra produkter i Mellanöstern.

Samarbetet med Spidercam, vår största kund och samarbetspartner, har fördjupats ytterligare. Vi har i omgångar under året levererat flera system och tillsammans introducerat funktionalitet för Augmented Reality, vilket nu driftsatts med gott resultat på alla Spidercams system.

Som ett ytterligare steg i bolagets renodling av verksamheten mot stabilisering av rörliga kameror, bytte bolaget under hösten namn till Newton Nordic. Att samla bolaget och produkt under samma namn underlättar arbetet med att bygga ett starkt varumärke avsevärt.

Vi har lanserat en tillbehörskatalog på vår hemsida samt introducerat support- och serviceavtal för nya och befintliga kunder. Vår avsikt med detta är att ge mervärde åt våra kunder, samtidigt som våra eftermarknadsintäkter ökas.

Under året 2020 kommer bolaget att intensifiera säljarbetet. Vi har kommit in ordentligt på den nordamerikanska marknaden, vilket nu med rätt insatser kommer generera mer försäljning. Det finns även andra geografiska marknader, såsom Ryssland och Mellanöstern, där våra produkter nu fått fotfäste och möjligheter skapats för mer försäljning.

Minst lika viktigt i säljarbetet är vidareutvecklingen av produktportföljen och erbjudandet. Bolaget har, inom ramen för stabilisering av rörliga kameror för broadcastindustrin, identifierat ett antal möjligheter för att skapa ytterligare tillväxt. Att bolagets tidigare VD, Robin Kahlbom, blir kvar i bolaget som affärsutvecklingschef är mycket glädjande och möjliggör att vi kan trappa upp våra ansträngningar för att ta tillvara på dessa. Närmast tillhands är att adressera marknaden för teleskopiska TV-kranar, där vi i dagsläget har en blygsam marknadsandel. Användningen av kranar inom TV är mycket vanligt förekommande, och marknaden bedöms vara dubbelt så stor som räls- och vajerkameramarknaden, där merparten av våra system hittas i dagsläget. Anpassningen för kranmarknaden är i god framdrift och vår målsättning är att under 2020 lansera minst en ny produkt för att adressera denna marknad.

Utöver breddningen mot kranmarknaden arbetar just nu styrelse och ledning med en förnyad strategi och vision för 2025. Det är ett spännande arbete med målsättning att inta en mer strategisk position på marknaden och avsevärt öka bolagets adresserbara marknad.

Sammantaget befinner sig bolaget i en mycket intressant position med stigande lönsamhet, högkvalitativa och mycket uppskattade produkter på marknaden samt nya intressanta produkter under utveckling. Jag ser mycket fram emot att arbeta med att ta bolaget till nästa steg och accelerera denna utveckling ytterligare, med målet lönsam tillväxt.

Linköping, 26 februari 2020

Henrik Lewander, VD Newton Nordic AB

Denna information är sådan information Newton Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2020 kl. 08:45.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander

Newton Nordic AB
henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 18

 

Om Newton Nordic

 

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Scroll to Top