Beslut om garanterad företrädesemission av aktier - Newton Nordic

pressmeddelanden

Beslut om garanterad företrädesemission av aktier

Styrelsen i Intuitive Aerial AB (publ) (“Intuitive Aerial” eller “Bolaget”), som är listat på NASDAQ Stockholm First North (“First North”), har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, vilken vid full anslutning kommer att tillföra Bolaget cirka 10,7 miljoner kronor före emissionskostnader (“Emissionen”). Emissionen omfattas till 80 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Styrelsens beslut är villkorat av godkännande på extra bolagsstämma, vilken planeras hållas omkring torsdagen den 17 december.

Styrelsen har även, villkorat av godkännande på extra bolagsstämma, fattat beslut om en riktad nyemission till allmänheten, vilken kommer att ske på samma villkor som Emissionen (“Överteckningsemissionen”). Emissionen och Överteckningsemissionen bildar tillsammans “Erbjudandet”.

Överteckningsemissionen kommer vid full teckning tillföra Bolaget ytterligare cirka 1,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Överteckningsemissionen omfattas varken av teckningsförbindelser eller garantikonsortium och kan bara tas i anspråk i den utsträckning som Emissionen övertecknas av befintliga och nytillkommande aktieägare.

Om Emissionen fulltecknas och hela Överteckningsemissionen kan utnyttjas kommer Bolaget sammanlagt att tillföras cirka 12,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Skälet till att Bolaget valt att ha Emissionen partiellt garanterad är att Bolaget har upptagit bryggfinansiering om 2,0 mnkr från och med 20 november 2015, vilken kan utökas till 3,0 mnkr om behov visar sig föreligga. Bryggfinansieringen ska återbetalas per 29 februari 2016. Bryggfinansieringen har upptagits med den garanterade Emissionen som säkerhet.

Erbjudandet i sammandrag

 • Fem (5) befintliga aktier i Intuitive Aerial ger rätt att teckna två (2) nya aktier.
 • Teckningskursen per aktie uppgår till 6,00 kronor.
 • Totalt kommer (högst) 1 786 436 aktier att emitteras inom ramen för Emissionen, motsvarande ett emissionsbelopp om (högst) cirka 10,7 miljoner kronor.
 • Teckningstiden är 7 januari – 25 januari 2016.
 • Emissionen omfattas till 80 procent av teckningsförbindelser och ett garantikonsortium.

Överteckningsemissionen

 • Vid överteckning av Emissionen kommer ytterligare cirka 285 000 aktier att emitteras, motsvarande ett emissionsbelopp om (högst) cirka 1,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Utspädning

 • Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i Emissionen kommer (högst) att uppgå till cirka 28,6 procent. Om även hela Överteckningsemissionen utnyttjas (exklusive teckningsoptioner) ökar utspädningen till cirka 31,7 procent.

Bakgrund och motiv

Förstärkt rörelsekapital för utökad marknadssatsning 
Intuitive Aerial har under sitt första år som listat bolag tagit betydelsefulla steg mot att bli en globalt marknadsledande aktör inom det segment som Bolaget verkar, det vill säga obemannade helikoptrar (AERIGON-systemet) för den professionella film- och mediabranschen. Bolaget har ökat försäljningen, förstärkt sin organisation och även etablerat ett helägt dotterbolag i USA.

Under verksamhetsåret 2015 har Bolaget dessutom ökat sin försäljningspotential väsentligt genom att även addera NEWTON, ett stabiliserande kamerastativ, till sitt produktsortiment. Införlivandet av NEWTON har inneburit kostnader i det korta perspektivet, men bedöms vara industriellt och marknadsmässigt helt korrekt i ett längre perspektiv.

Intuitive Aerial behöver nu förstärkning av rörelsekapital för att kunna fortsätta och utöka den marknadssatsning som Bolaget har inlett.

Preliminär tidplan

 • Extra bolagsstämma godkänner Emissionen: 17 december 2015
 • Sista handelsdag inklusive rätt till teckningsrätter: 23 december 2015
 • Första handelsdag exklusive rätt till teckningsrätter: 28 december 2015
 • Avstämningsdag: 29 december 2015
 • Memorandum offentliggörs: omkring den 28 december 2015
 • Teckningstid: 7 januari – 25 januari 2016
 • Handel i teckningsrätter: 7 januari – 21 januari 2016
 • Handel i betalda tecknade aktier (BTA): Från den 7 januari 2016 till dess att Emissionen registrerats vid Bolagsverket
 • Handel i nya aktier inleds: omkring den 1 mars 2016

Aktieinvest AB agerar emissionsinstitut i samband med Emissionen.

I övrigt hänvisar styrelsen för Intuitive Aerial till kallelsen till den extra bolagsstämman samt det memorandum som kommer upprättas i samband med Erbjudandet.

Viktig information 
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong-Kong, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Intuitive Aerial. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Intuitive Aerial kommer endast att ske genom det memorandum som Bolaget avser att offentliggöra omkring den 28 december 2015.

Varken teckningsrätterna, betalade tecknade aktier (“BTA”) eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

LINKÖPING, 27 november, 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robin Kahlbom
VD
Intuitive Aerial AB (publ)
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Emelie Svensson
Marketing & Communications Manager
Intuitive Aerial AB (publ)
emelie.s@intuitiveaerial.com
+46 (0)13 991 39 90

Om Intuitive Aerial AB (publ) 
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION.

Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Scroll to Top