Bakgrund till kapitalbehov och Bolagets framtidsutsikter - Newton Nordic

pressmeddelanden

IA DOOR
Bakgrund till kapitalbehov och Bolagets framtidsutsikter

Med anledning av att frågor framförts av aktieägare efter halvårsrapporten lämnar Intuitive Aerial här en statusuppdatering avseende nuläge och bakgrund till behov av kapitalanskaffning under hösten.

Försäljningsutvecklingen under våren 2017
Intuitive Aerial har under andra kvartalet haft en sämre försäljning än budgeterat och därmed har också resultatet blivit sämre än budgeterat. Flera orsaker finns till detta:

Bolaget har hittills haft begränsade försäljningsresurser, i stort sett bestående av endast vd. Under andra kvartalet har mycket tid fått läggas på andra saker än direkt försäljningsarbete mot slutkund, bland annat organisationsförstärkning (rekrytering) samt arbete gentemot branschledande företag för etablerande av långsiktiga försäljningssamarbeten. Bolaget har under sommaren stärkt sin organisation med en exportsäljare, en innehållsproducent för hemsidan för ökad försäljning direkt via Internet samt en operativ chef (start från augusti) som ska leda det löpande dagliga arbetet, vilket kommer att frigöra tid för ökad försäljning på fältet. Sammanfattningsvis kommer därmed bolagets försäljningsresurser att förstärkas väsentligt framöver.

Vidare verkar Intuitive Aerial i en konservativ bransch. Även om bolaget har nått framstående referensinstallationer till nöjda kunder tar det tid innan ringarna sprider sig på vattnet. Fortfarande kräver varje försäljning av ett system personlig bearbetning av kunden, vilket hållit tillbaka försäljningstillväxten. Målet är att försäljningen framöver i högre utsträckning ska ske via distributörer och försäljningssamarbeten med ledande företag i branschen. Som Intuitive Aerial tidigare informerat om, pågår arbete med att formulera gemensamma kunderbjudanden med ledande företag i branschen. Förhoppningen är att minst ett försäljningssamarbete ska komma på plats stegvis under hösten 2017 och fullt ut under första halvåret 2018.

Behov av förstärkt rörelsekapital
Mot bakgrund av att försäljningen under våren inte nått budget behöver Intuitive Aerial förstärka sitt rörelsekapital under hösten genom en företrädesemission.

Strukturen i kommande företrädesemission planeras innefatta att Bolaget emitterar Units bestående av aktier samt med en eller flera teckningsoptioner som kan lösas under 2018 när Bolaget förhoppningsvis kunnat presentera nya försäljningssamarbeten samt lanseringar av nya produktversioner inom NEWTON-familjen. Lösenkursen för teckningsoptionerna planeras vara rabatterad i förhållande till aktiekursens utveckling. Genom att göra kapitalanskaffningen stegvis och kopplat till förväntade framsteg på produkt- och försäljningsfronten hoppas Bolaget att aktieägarna ska finna det mera meningsfullt att investera ytterligare kapital i Bolaget.

Ansökan om förlängning av löptiden för teckningsoption TO 3
Bolaget planerar även att ansöka hos Bolagsverket om att löptiden för den teckningsoption TO 3, som emitterades i samband med företrädesemissionen våren 2017, ska senareläggas minst 12 månader, för att inte den nuvarande lösenperioden (1 – 15 november 2017) tidsmässigt ska riskera att hamna i anslutning till en kommande företrädesemission.

Utbetalning av bryggfinansiering
Bolaget har fått bryggfinansiering om 2,0 mnkr utbetald. Tillgängliga likvida medel uppgår därmed till 4,0 mnkr, inklusive outnyttjad checkräkningskredit om 1,0 mnkr.

Som tidigare meddelats är Bolagets bedömning att bryggfinansieringen inte skall behöva användas. Eftersom långivarna är fysiska personer har Bolaget ändå av försiktighetsskäl valt att lyfta hela bryggfinansieringen för att pengarna säkert ska finnas tillgängliga, om behovet ändå skulle uppstå.

Mot bakgrund av att Bolaget inte nådde sin försäljningsbudget under våren har Bolaget antagit en betydligt försiktigare försäljningsbudget för hösten 2017. Det förtjänar att påpekas att även om försäljningen, mot förmodan, skulle hamna på en lägre nivå än denna budget, så kommer Bolaget ändå att god likviditet över årsskiftet.

Generellt om Bolagets framtidsutsikter
Bolagets målsättning är att den breddning av Bolagets produkterbjudande, med nya versioner av NEWTON baserade på befintlig grundteknologi, som finns i ”pipeline” och som kommer att lanseras under 2018 och 2019, ska leda till att Bolaget på några års sikt ska kunna nå Bolagets finansiella mål som presenterades under våren 2017, med en omsättning på 80 – 90 mnkr och en EBIT-marginal om minst 15 procent.

I närtid har Bolaget förväntningar på att de försäljningssamarbeten som är under utveckling ska kunna leda till en ökad ”basförsäljning” redan från 2018 och därigenom förbättra möjligheterna att nå lönsamhet inom en rimlig framtid.

Vidare har Bolaget bevisat att företaget har en kompetent utvecklingsavdelning som på kort tid kunnat utveckla världsledande och användarvänliga produkter, såväl inom gyrostabiliserade kamerastativ (NEWTON) som inom drönare för filmbranschen (AERIGON).

Drönarbranschen är en bransch som förväntas växa kraftigt framöver, i synnerhet inom industriella applikationer. På sikt är en möjlighet att Bolaget drar fördel av sina generella kunskaper inom drönarutveckling genom att bredda sitt produkt- och/eller tjänsteerbjudande med specialiserade industriella drönarapplikationer inom väl definierade nischer med god marknadstillväxt och stor kundnytta. Denna möjliga strategi presenterades i avsnittet ”Tjänsteverksamheten” på sidan 23 i Bolagets memorandum från april 2017, vilket kan laddas ner från Bolagets hemsida.

Linköping den 11 september 2017
Styrelsen i Intuitive Aerial AB

För mer information kontakta:
Peter Ahlgren, Styrelseordförande
peter.ahlgren@intuitiveaerial.com

Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2017 kl 08.45

 

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Med egenutvecklad teknik för kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik möjliggörs intuitivt filmande med stabil bild. Bolaget erbjuder NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud som kan användas på applikationer i rörelse, exempelvis på fordon, kranar- räls- och wiresystem. Systemet har använts i flera stora TV produktioner såsom Eurovision Song Contest, UEFA Europa League och Red Bull Straight Rhythm. Med bolagets multirotorhelikopter AERIGON erbjuds dessutom ett fjärrstyrt flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet.  Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Scroll to Top