Årsredovisning för Intuitive Aerial - Newton Nordic

pressmeddelanden

Årsredovisning för Intuitive Aerial

Styrelsen för Intuitive Aerial AB (publ), 556819-1984 får härmed avge årsredovisning för 2014.

Verksamhetsåret 2014 i sammanfattning

Intuitive Aerial har under verksamhetsåret 2014 genomfört;
– Bolaget intensifierade sina marknadsföringsinsatser globalt.
– VD Torkel Danielsson lämnade företaget och ersattes av Robin Kahlbom. Därigenom tillfördes företaget kvalificerad flygkompetens på ledningsnivå.
– Bolaget utmärktes som ett av Sveriges 33 hetaste teknikföretag på 33 listan av Ny Teknik och Affärsvärlden.
– Industrialiseringen av bolaget intensifierades genom att teamet förstärktes med flera kompetenser som t.ex. Supply Chain manager.
– Lansering av nya varumärket Aerigon på NAB 2014 i Las Vegas. Intuitive Aerial knöt åt sig strategiskt viktiga kunder och medverkade i filmproduktioner med högt referensvärde.
– Stora investeringar genomfördes för att lyfta produktionskapaciteten och skapa beredskap för expansion.
– Bolaget lämnade efter tre år företagsinkubatorn LEAD och flyttade in i egna produktionsanpassade lokaler.
– Under räkenskapsårets första hälft genomfördes två mindre företrädesemissioner.

VD Robin Kahlboms kommentar

2014 var ett märkesår för Intuitive Aerial. Bolaget tog steget från att vara ett inkubatorsbolag till att bli ett litet industriföretag. Vi har gjort stora investeringar i att bygga upp en industriell kompetens och kapacitet för att göra oss redo för att kunna hantera större produktionsvolymer.

2014 var även marknadssatsningarnas år. För Intuitive Aerial innebar det en blandning av insatser såsom deltagande i de globalt största mässorna NAB och IBC men också en kraftfull satsning på direktbearbetning av bland annat ledande produktionsbolag som i slutändan är de som kommer att använda våra produkter. Det ledde till att Intuitive Aerial knöt åt sig ett antal strategiskt viktiga kunder; som exempelvis Brainfarm, Dubai Film, BBC Natural History Film, Helicopter Film Services.

Under andra halvåret medverkade vår produkt som nu getts det nya varumärket Aerigon i ett antal storskaliga produktioner så som Disney Avengers, Into The Woods, Spektral med flera. Vi var med och filmade extremsporter, bilreklam och naturfilmer i Afrika för BBC. Allt detta är mycket viktiga referenser för kommande försäljningar.

Genom listningen och emissionen har vi skapat de finansiella förutsättningarna för att ta ut Intuitive Aerial på världsmarknaden. Detta sammantaget gör att jag ser att vi står väl rustade för 2015 och att marknaden för våra produkter kommer att fortsätta den mycket snabba tillväxt som den befinner sig i. Bolaget driver idag en mängd förhandlingar som förväntas ge resultat under våren och vi ser med tillförsikt på framtiden.

Året i sammandrag

Inledningen av året dominerades av arbetet att föra ut bolagets varumärke på de internationella marknaderna. Under första kvartalet lanserades våra produkter i Bollywood dvs. i Indiens filmmetropol. Detta resulterade i beställningar från ett av Bollywoods största uthyrningsföretag av kamera och filmutrustning. Bolaget genomförde de första produktionerna med Brainfarm i Nordamerika och fick beställningar från bland annat Sverige, Italien och Nederländerna.

Under andra kvartalet visade Intuitive Aerial upp produkten Aerigon på mässan NAB i Las Vegas. Dessutom genomfördes ett antal demonstrationsflygningar i Las Vegas för potentiella kunder. Organisationen förändrades genom att Robin Kahlbom tillträdde som operativt ansvarig. Samtidigt lämnade Torkel Danielsson befattningen som VD. Han har dock kvarstått som resurs för ledningen under hela räkenskapsåret.

Under tredje kvartalet användes Aerigon under inspelningen av Disney Avengers Age of Ultron vilket givetvis har ett extremt högt referensvärde. Ytterligare systemförsäljningar skedde bland annat till Dubais kronprins produktionsbolag Dubai Films, som tog leverans av Dubais tredje Aerigonsystem, och ytterligare ett system levererades till Bollywood i Indien. Aerigonsystem levereras till Botswana och företaget NHFU för inspelningar för BBC och National Geographic.

Helicopter Film Services (HFS) som är ett av världens ledande företag inom flygfilmning, med kunder som Disney, Marvel, Universal, Columbia Pictures mm, investerade i två Aerigon. HFS är ett kvitto på att Intuitive Aerials system räknas som världsklass. Filmen Spectral spelades in med Aerigon systemet i Budapest av Helicopter Film Services.

Arbetet på att bygga företagets distributionsnät tar ett steg framåt genom att partnern Beyond HD utnämns till distributör i Storbritannien.

I oktober månad lämnar Intuitive Aerial företagsinkubatorn LEAD och flyttar in i egna lokaler i praktisk närhet till Linköpings centrum och centralstation. Därmed tas ett stort steg för att kunna öka kapaciteten inom alla företagets kärnområden. I samband med detta tillträder Robin Kahlbom formellt som VD. Likaledes i oktober månad fattades det slutgiltiga beslutet att göra företaget publikt genom introduktion på First North vid Nasdaq Stockholm. Listningen inleddes under december 2014.

Likaledes under december inleddes ett samarbete med Swedish Chameleon som innebär att Swedish Chameleon i sin produktserie Newton, som är ett stabiliserande kamerastativ som automatiskt motverkar skakningar, kommer att använda Intuitive Aerials stabiliseringsmjukvara. Intuitive Aerial stärker således sin position på marknaden genom integrationsaffären. Produktlanseringen planeras ske under våren 2015.

Händelser efter bokslutsdagen

I december inledde bolaget listningen på First North vid Nasdaq Stockholm. Första handelsdag var 13 januari 2015. Listningsemissionen som tecknades till 133% ger bolaget 18 MSEK innan listnings-, emissions- och garantikostnader.

Intuitive Aerials Aerigon erhöll som första farkost i sitt segment typcertifiering av den franska luftfartsmyndigheten.

Intuitive Aerials Aerigon låg bakom två av nomineringarna till världens första filmfestival för filmmaterial skapat med drönare. Ett av bidragen, The Fallout vann i kategorin Architecture.

Bolaget konstaterade att det regelverksförslag som kungjorts av amerikanska FAA passar Aerigon utomordentligt väl och att det innebär ett viktigt steg mot att den amerikanska marknaden öppnas.

Intuitive Aerial har påbörjat uppstart av dotterbolag i USA.

Ekonomisk översikt

2014201320122010/11
Nettoomsättning, tkr5 1072 28236288
Resultat efter finansiella poster, tkr-4 281-1 800-408-477
Balansomslutning, tkr5 0544 3461 867653
Antal anställda, st1464
Soliditet,%10312neg
Avkastnig på totalt kapital,%negnegnegneg
Avkastning på eget kapital,%negnegnegneg

Historiska jämförelsetal har inte räknats om med hänsyn till K3.

Årsredovisningen i sin helhet är bifogad.

2015-04-09, Norrköping 2015

Jonas Lindqvist
Styrelseordförande

Robin Kahlbom
Verkställande direktör

Kenth Ericson

Mikael Hult

Leif Erlandsson

Om Intuitive Aerial
Intuitive Aerial är ett svenskt, Linköpingsbaserat företag som utvecklar multirotorhelikoptrar (i vardagsspråk benämnt drönare) för den professionella filmindustrin. Genom att kombinera avancerad reglerteknik med unika tekniska lösningar och produktdesign möjliggörs visuella upplevelser på filmduken.

Intuitive Aerial är idag verksamt inom civila tillämpningar för film- och TV-branschen. Marknaden för UAS (Unmanned Aircraft Systems) är en ännu omogen, kraftigt växande marknad och nya regelverk är under framtagning för att tillåta kommersiellt användning av obemannade farkoster. En av bolagets strategiskt viktigaste marknader, USA förväntas publicera det nya regelverket under 2015.

Bolaget är sedan 13 januari 2015 listat på First North vid Nasdaq Stockholm.

Scroll to Top