Årsredovisning för Intuitive Aerial AB (publ) - Newton Nordic

pressmeddelanden

DSC_0438

Årsredovisning för Intuitive Aerial AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktören för Intuitive Aerial AB (publ,) 556819-1984, med säte i Linköping, får härmed avge Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01–2016-12-31

Verksamhetsåret 2016 i sammanfattning

  • Under räkenskapsårets första hälft genomfördes en företrädesemission om 12,4 Mkr som blev övertecknad.
  • Bolaget slutlevererade den första produktionsserien av NEWTON och DOMINION.
  • Rekrytering av CFO samt en Marknad- och Kommunikationsansvarig genomfördes.
  • Det amerikanska dotterbolaget inhämtade flygtillstånd av amerikanska luftfartsmyndigheten FAA att bedriva flygningar i kommersiellt syfte med produkten AERIGON.
  • Bolaget medverkade vid två stora branschmässor; North American Broadcasters Conference (NAB) i Las Vegas, USA samt CineGear i Hollywood, Los Angeles.
  • Vid bolagets ordinarie årsstämma valdes Rolf Schytt, VD CybAero, in som ny ledamot i Intuitive Aerials styrelse.
  • Bolaget erhöll ett exportlån på 5 miljoner kronor från ALMI Företagspartner för ökade satsningar mot internationella marknader.
  • En produkt-workshop genomfördes på Kenyas största universitet Kenyatta i Nairobi.
  • Under året har bolaget erhållit ett flertal strategiskt viktiga ordrar på det gyro-stabiliserade kamerahuvudet NEWTON.
  • Bolagets styrelse utsåg ledamot Peter Ahlgren till ny styrelseordförande.

VD har ordet

Ny strategi stärker bolaget
Året 2016 har inneburit en strategiförskjutning avseende våra produkter, från att tidigare haft fokus på vår multirotorhelikopter AERIGON till ökat fokus på vårt gyrostabiliserande kamerahuvud NEWTON. Produkten har fått ett väldigt bra mottagande på marknaden. Intresset för Bolagets produkter märks även i sociala medier.

Våra produkter
Produkterna som vi lanserade under 2015, NEWTON och DOMINION, stod för en betydande del av bolagets omsättning under 2016. Produkterna låg helt rätt i tid och bolaget fick ett mycket positivt gensvar från både nya och potentiella kunder vilket stärkte vår position på en krävande marknad.

NEWTON
Under 2016 sålde bolaget 24 NEWTON, varav över 90 procent levererades på den europeiska marknaden. Detta kan förklaras av att vi tidigt fick ett antal strategiskt viktiga kunder och referensproduktioner under början av året som varit avgörande för framgången. Medverkan i produktioner med högt referensvärde, som exempelvis Eurovision Song Contest, skapar tillit till våra produkter och en ökad efterfrågan.

AERIGON
Bolagets drönare AERIGON håller idag en mycket hög kvalitet och har fortfarande marknadens bästa prestanda. AERIGON är mycket uppskattad av de kunder som använder den idag i sina produktioner. Under året har vi sett en fortsatt användning och efterfrågan för produkten. AERIGON har bland annat medverkat i en mängd uppmärksammade produktioner, där kvalitetskraven är mycket höga. Den har bland annat  används vid inspelningen av Steven Spielberg kommande långfilm- Ready Player One.

Drönarbranschen genomgår en snabb teknisk utveckling och långsiktigt bedöms drönarbranschen ha väldigt stor potential. Regulatoriska hinder håller dock tillbaka  försäljningsvolymerna. Marknaden befinner sig i en utvecklingsfas och kunskapen om vad man kan göra med drönare inom bland
annat film-, tv- och reklamproduktion behöver utvecklas och breddas hos användarna.

Den långsiktiga satsningen på AERIGON fortsätter via ökad marknadsbearbetning och behovsdriven utveckling.

Nya applikationsområden
Vi har under året märkt av en kraftigt ökad användning av räls- och torn-baserade system inom marknaden för TV och Broadcast. Bolagets produkt NEWTON har här blivit mycket populär för an-vändning inom underhållning, sport och eventproduktioner. Inom dessa applikationer höjs systemprestandan med avsevärt förbättrad bildkvalitet och högre dynamik i kamerarörelserna.

Under andra halvåret såg vi även en ökande trend för användning på vajer-baserade system för drönar-lika bilder i arenor och över folksamlingar.

Marknaden för exempelvis reklamfilm, spel-film och drama bedömer bolaget också kommer efterfråga mer applikationer med kameraupphängning på olika typer av fordon.

Kamerainstallationer på fordon, fram-för allt båt, är tekniskt mycket krävande eftersom kameran utsätts för konstanta rörelser och höga accelerationer. Bolagets kärnteknologi står sig här stark med marknadsledande prestanda och vi ser goda möjligheter för expansion inom detta applikationsområde.

Förstärkt organisation
Bolagets organisation har förstärkts med ett antal nytillsatta ledande befattningshavare, bland annat ny ekonomichef, produktionschef samt en marknad- och kommunikations-ansvarig. Vi har även rekryterat inom logistik och inköp för mer ekonomisk hantering av lager och inköp. Med den stärkta organisationen har vi tagit ytterligare ett steg i vår
pågående resa till att bli ett renodlat industriellt företag.

Framtidsutsikter
Bolaget går nu in i en ny fas. Vi ser att vi har en kraftigt växande kundbas med varumärkesstärkande referenser med nöjda och stolta kunder. Vår organisation är förstärkt och ett flertal rekryteringar pågår. Vi ser också ett ökat intresse för våra produkter inom flera nya applikationsområden. Tillsammans skapar det framtidstro och utsikter om kommande tillväxt och framgångar för bolaget.

Linköping 2017-05-12
Robin Kahlbom
VD, Intuitive Aerial AB

Händelser efter bokslutsdagen
» Vid extra bolagsstämma den 26 januari 2017 godkände stämman enhälligt styrelsens förslag från 22 december 2016 om att ändra aktiekapitalets gränser i bolagsordningen. Stämman beslutade även enhälligt om bemyndigande att genomföra företrädesemission. Stämman beslutade också enhälligt om bemyndigande att genomföra riktad emission i samband med företrädesemission (så kallad överteckningsemission).

» Bolaget har aviserat om att en genomlysning av bolaget har gjorts, och att en ny strategi och finansiella mål är framtagna.

» Bolaget har aviserat att kapitalanskaffning genom nyemission kommer att genomföras under våren 2017.

» Företrädesemissionen i Intuitive Aerial AB om cirka 8,2 miljoner kronor har övertecknats.

Preliminära sammanställningen visar att totala teckningen uppgår till cirka 8,6 mnkr, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 105 procent. Av beloppet har cirka 5,1 mnkr (62 procent av företrädesemissionen) tecknats med företrädesrätt och cirka 3,5 mnkr har tecknats utan företrädesrätt av cirka 200 tecknare.

Efter emissionskostnader om cirka 1,6 mnkr (varav kostnader för garantikonsortium cirka 0,35 mnkr) och den del av emissionslikviden som erlagts medelst kvittning (0,2 mnkr) kommer Bolaget netto att tillföras cirka 6,8 mnkr i likvida medel.

Årsredovisning 2016 Intuitive Aerial AB (publ)

Linköping den 12 maj 2017
Styrelsen i Intuitive Aerial AB (publ)  

För mer information kontakta:
Peter Ahlgren, Styrelseordförande
peter.ahlgren@intuitiveaerial.com

Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 Maj 2017 kl 08.30.

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Scroll to Top