Företrädesemissionen 2020 Godkännande - Newton Nordic

Godkännande

Viktig information

Du har valt en webbsida med information som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Genom att klicka ”Ja, jag godkänner” nedan accepterar du villkoren för tillträde till denna webbsida.

Erbjudandet att teckna units i enlighet med villkoren i informationsmemorandumet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationsmemorandumet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudande kräver ytterligare åtgärder än de som anges i föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Varken uniträtt, betalda tecknade units (BTU) eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras i USA i enlighet med United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland och får därmed inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i någon av dessa länder. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Tvist i anledning av erbjudandet, innehållet i informationsmemorandumet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.
För att vara berättigad att ta del av informationen på följande webbsida ska du anses, om du tar del av följande webbsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

Ja – jag godkänner
Nej – jag godkänner inte
Scroll to Top