Bolagsstyrning - Newton Nordic

Bolagsstyrning

BOLAGET

Bolagets firma är Newton Nordic AB. Newton Nordic är ett publikt aktiebolag som är bildat och registrerat i Sverige enligt svensk rätt med säte i Linköpings kommun, Östergötlands län. Bolaget bildades den 30 augusti 2010 och registrerades av Bolagsverket den 17 september 2010 under namnet Intuitive Aerial AB. I september 2019 bytte bolaget namn till Newton Nordic AB. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Newton Nordics organisationsnummer är 556819-1984.

Som framgår av bolagsordningen skall Bolaget bedriva verksamhet inom utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av utrustning och produkter för fjärrstyrning av kameror, sensorer och därmed närliggande områden. Företaget kan också handla med och förvalta fastigheter, lös egendom, aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Bolagets postadress är Newton Nordic AB, Lokstallsgatan 8, 582 73 Linköping. Bolagets verksamhet bedrivs från Bolagets hyrda lokaler i Linköping.

LEGAL STRUKTUR

Newton Nordic är ett multinationellt bolag med dotterbolag i USA, Intuitive Aerial Inc.

ORGANISATION

Styrelsen för Newton Nordic har sedan verksamheten inleddes strävat efter att Bolaget skall ha en så liten och kostnadseffektiv organisation som möjligt.

Newton Nordic har samlat ett drivet team med entreprenörer och personer med spetskompetens inom ett stort antal specialområden, bland dessa finns specialister inom elektronikdesign, reglerteknik, industriell design, digital marknadsföring, tillväxtbolag och verksamhetsutveckling.

STYRELSENS ARBETSFORMER

Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse. Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa denna.

Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Styrelsens ledamöter föreslås av valberedningen.

Scroll to Top