Bolagsstämma

Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ. Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman fastställs balans och resultaträkningar, beslutas om disposition av Bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer och fastställs deras respektive arvoden samt behandlas andra lagstadgade ärenden.

Newton Nordic offentliggör tid och plats för årsstämman så snart styrelsen fattat beslut därom. Aktieägare som är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken på avstämningsdagen och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i bolagsstämma och rösta för sitt aktieinnehav. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida. Meddelande om att kallelse utfärdas skall dessutom annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan årsstämma eller extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2019

Kommuniké årsstämma 28 maj 2019
Kallelse till bolagsstämma
Föreslagen bolagsordning
Valberedningens förslag
Fullmaktsformulär

ÅRSSTÄMMA DEN 14 JUNI 2018

Kommuniké årsstämma 14 juni 2018
Kallelse till bolagsstämma
Valberedningens förslag
Bilaga 1 – Villkor TO 6
Fullmaktsformulär

EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 26 MARS 2018

Kommuniké extra bolagsstämma 26 mars 2018
Kallelse Extra Bolagsstämma i Newton Nordic AB
Fullmaktsformulär

Scroll to Top