Bolagsordning - Newton Nordic

Bolagsordning

Bolagsordningen för Newton Nordic AB (556819-1984), antagen på Bolagets extra bolagstämma 2021-12-30.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Newton Nordic AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Linköpings kommun.

§ 3 Verksamhet

Företaget skall bedriva verksamhet inom utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av utrustning och produkter för fjärrstyrning av kameror, sensorer och därmed närliggande områden. Företaget kan också handla med och förvalta fastigheter, lös egendom, aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med högst tre styrelsesuppleanter.

§ 7 Revisor

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses en ordinarie revisor samt en revisorssuppleant.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om följande:
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
 10. Val till styrelsen och av revisor.
 11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 12 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm och Norrköping.

Scroll to Top