Aktien & Ägare - Newton Nordic

AKTIEN & ägare

Aktien

Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.
AKTIEKAPITAL

I bolaget finns det 94 706 531 aktier med ett kvotvärde om 0,18 kronor. Aktiekapitalet uppgår till 17 047 176 kronor.

Aktiekapitalets utveckling
ANTAL AKTIERAKTIEKAPITAL
ÅrHändelseFörändringTotaltFörändringTotaltKvotvärde
2010Bildande50 00050 00050 00050 0001,00
2012Nyemission13 33363 33313 33363 3331,00
2013Nyemission4 16767 5004 16767 5001,00
2014Nyemission15 83383 33315 83383 3331,00
2014Nyemission11 66694 99911 66694 9991,00
2014Nyemission16 668111 66716 668111 6671,00
2014Fondemission0111 667390 835502 5024,5
2014Split 25:12 680 0082 791 6750502 5020,18
2015Nyemission1 674 4194 466 094301 395803 8970,18
2016Nyemission2 072 9376 539 031373 1291 177 0260,18
2017Nyemission3 391 4469 930 477610 4601 787 4860,18
2017Nyemission94 05010 024 52716 9291 804 4150,18
2018Nyemission25 049 05435 073 5814 508 8306 313 2450,18
2018Teckningsoptioner11 404 39246 477 9722 052 7918 366 0350,18
2018Teckningsoptioner11 083 96257 561 9351 995 11310 361 1480,18
2020Nyemission37 144 59694 706 5316 686 02817 047 1760,18
HANDEL MED AKTIEN

Newton Nordic ABs aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 13 januari 2015.

Aktien:
Kortnamn: NEWTON
ISIN-kod: SE0006504353
LEI-kod: 549300SNIB1B3WO7WY09

CERTIFIED ADVISER

G&W Fondkommission är utsedd till Certified Adviser.

Address:
G&W Fondkommission
111 43 Stockholm

Nasdaq FIRST NORTH GROWTH MARKET 

Nasdaq First North Growth Market (nedan “First North”) är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Teckningsoptioner

TECKNINGSOPTION TO 7

1 oktober 2020 beslutade bolagsstämman att godkänna styrelsens beslut från den 14 september 2020 om en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”), en kompletterande riktad emission av units (”Överteckningsemissionen”) och en riktad kvittningsemission av units till garanten i Företrädesemissionen (”Kvittningsemissionen”). Totalt emitterades 37 144 596 teckningsoptioner av serie TO7, varav 28 780 967 i Företrädesemissionen, 6 000 000 i Överteckningsemissionen och 2 363 629 i Kvittningsemissionen. Handeln med teckningsoptionerna på Nasdaq First North Growth Market startade 1 december 2020.

Teckningskursen för de aktier som kan tecknas med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 kommer att bestämmas på basis av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market från och med den 28 februari 2022 till och med den 11 mars 2022 med en rabatt om 30 procent. Teckningskursen ska dock inte vara högre än 1,40 SEK per aktie och lägst motsvara aktiens kvotvärde.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 14 – 25 mars 2022. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO7 tillförs Bolaget maximalt cirka 26,0 MSEK.

ISIN-kod: SE0014990982

Bilaga – Villkor TO7

Aktieägare

Bolagets större ägare framgår av nedanstående uppställning.
NAMNANTAL AKTIERANDEL
Capital Conquest AB19 631 84620,73%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension8 487 0958,96%
Westling, Anders2 663 0002,81%
Kenth Ericson Management Consulting2 250 0002,38%
Additech Business Consulting AB1 377 0001,45%
Svensson, Lars1 225 6241,29%
Nordnet Pensionsförsäkring AB929 4720,98%
Svensk Areamätning AB650 0000,69%
Molin, Carina642 9760,68%
Lindén, Bo620 0000,65%
Övriga ägare (antal 3 605 st)56 229 51859,40%
Summa94 706 531100%
Källa: Euroclears ägarförteckning per den 30 september 2021.

Ledande befattningshavare (PDMR)

 

NamnBefattning
Pelle HjortbladStyrelseordförande
Johanna PalmérStyrelseledamot
Peter LundgrenStyrelseledamot
Magnus SundelinStyrelseledamot
Henrik LewanderVD
Robin KahlbomAffärsutvecklingschef
Mårten SvanfeldtTeknikchef

Insynshandel


För att granska transaktioner genomförda av personer med ledande ställning i bolaget hänvisar vi till finansinspektionens register för Intuitive Aerial AB och Newton Nordic AB

Scroll to Top