Aktien & Ägare - Newton Nordic

AKTIEN & ägare

Aktien

Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.
AKTIEKAPITAL

I bolaget finns det 94 706 531 aktier med ett kvotvärde om 0,18 kronor. Aktiekapitalet uppgår till 17 047 176 kronor.

HANDEL MED AKTIEN

Newton Nordic ABs aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 13 januari 2015.

Aktien:
Kortnamn: NEWTON
ISIN-kod: SE0006504353
LEI-kod: 549300SNIB1B3WO7WY09

Nasdaq FIRST NORTH GROWTH MARKET 

Nasdaq First North Growth Market (nedan “First North”) är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

CERTIFIED ADVISER

G&W Fondkommission är utsedd till Certified Adviser.

Address:
G&W Fondkommission
111 43 Stockholm

Teckningsoptioner

TECKNINGSOPTION SERIE 2018/ 2021 (TECKNINGSOPTION TO 6)

Bolagsstämman den 14 juni 2018 beslutade om att införa incitamentsprogram till anställda och styrelse i form av teckningsoptioner TO 6. Den 3 juli 2018 meddelade Bolaget att Bolaget fått information om att det av årsstämman antagna incitamentsprogrammet, i de delar vad avser att styrelsen deltar i samma program som anställda och ledning, kan strida mot god sed på aktiemarknaden. Styrelsen beslutade därför att avstå från teckning i det antagna programmet. Styrelsens andel uppgår till 1 000 000 av de 2 800 000 teckningsoptionerna i incitamentsprogrammet. 

Bolagets ledning och anställda har fulltecknat sina andelar och totalt har 1 800 000 teckningsoptioner TO 6 förvärvats. Varje teckningsoption TO 6 gav ursprungligen rätt att teckna 1 ny aktie till lösenkursen 0,56 kronor per ny aktie. I och med företrädesemissionen i oktober 2020 har omräkningsvillkoren för TO 6 tillämpats. Efter det ger varje teckningsoption TO 6 rätt att teckna 1,22 nya aktier till lösenkursen 0,46 kronor per ny aktie. Teckningsoptionerna TO 6 kan utnyttjas under perioden den 1 oktober 2021 till och med den 15 oktober 2021. Se även fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO 6.

Bilaga – Villkor TO 6

TECKNINGSOPTION TO 7

1 oktober 2020 beslutade bolagsstämman att godkänna styrelsens beslut från den 14 september 2020 om en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”), en kompletterande riktad emission av units (”Överteckningsemissionen”) och en riktad kvittningsemission av units till garanten i Företrädesemissionen (”Kvittningsemissionen”). Totalt emitterades 37 144 596 teckningsoptioner av serie TO7, varav 28 780 967 i Företrädesemissionen, 6 000 000 i Överteckningsemissionen och 2 363 629 i Kvittningsemissionen. Handeln med teckningsoptionerna på Nasdaq First North Growth Market startade 1 december 2020.

Teckningskursen för de aktier som kan tecknas med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 kommer att bestämmas på basis av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market från och med den 28 februari 2022 till och med den 11 mars 2022 med en rabatt om 30 procent. Teckningskursen ska dock inte vara högre än 1,40 SEK per aktie och lägst motsvara aktiens kvotvärde.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 14 – 25 mars 2022. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO7 tillförs Bolaget maximalt cirka 26,0 MSEK.

ISIN-kod: SE0014990982

Bilaga – Villkor TO7

Aktieägare

Bolagets större ägare framgår av nedanstående uppställning.
NAMNANTAL AKTIERANDEL
Futur Pension18 219 56619,24%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension6 750 9617,13%
Kenth Ericson Management Consulting2 250 0002,38%
Westling, Anders1 960 0002,07%
Capital Conquest AB1 260 1991,33%
Svensson, Lars1 095 6241,16%
Nordnet Pensionsförsäkring AB895 3680,95%
Additech Business Consulting AB620 0000,65%
Lindén, Bo620 0000,65%
Stömne, Göran591 3220,62%
Övriga ägare (antal 3 950 st)60 443 49163,8%
Summa94 706 531100%
Källa: Euroclears ägarförteckning per den 30 juni 2021.

Ledande befattningshavare (PDMR)

NamnBefattning
Pelle HjortbladStyrelseordförande
Johanna PalmérStyrelseledamot
Peter LundgrenStyrelseledamot
Magnus SundelinStyrelseledamot
Henrik LewanderVD
Robin KahlbomAffärsutvecklingschef
Mårten SvanfeldtTeknikchef

Insynshandel


För att granska transaktioner genomförda av personer med ledande ställning i bolaget hänvisar vi till finansinspektionens register för Intuitive Aerial AB och Newton Nordic AB

Scroll to Top