Aktien & Ägare - Newton Nordic

AKTIEN & ägare

Aktien

Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.
AKTIEKAPITAL

I bolaget finns det 57 561 935 aktier med ett kvotvärde om 0,18 kronor. Aktiekapitalet uppgår till 10 361 148 kronor.

HANDEL MED AKTIEN

Newton Nordic ABs aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 13 januari 2015.

Aktien:
Kortnamn: NEWTON
ISIN-kod: SE0006504353
LEI-kod: 549300SNIB1B3WO7WY09

Nasdaq FIRST NORTH GROWTH MARKET

Nasdaq First North Growth Market (nedan “First North”) är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

CERTIFIED ADVISER

G&W Fondkommission är utsedd till Certified Adviser.

Address:
G&W Fondkommission
111 43 Stockholm

TECKNINGSOPTION SERIE 2018/ 2021 (TECKNINGSOPTION TO 6)

Bolagsstämman den 14 juni 2018 beslutade om att införa incitamentsprogram till anställda och styrelse i form av teckningsoptioner TO 6. Den 3 juli 2018 meddelade Bolaget att Bolaget fått information om att det av årsstämman antagna incitamentsprogrammet, i de delar vad avser att styrelsen deltar i samma program som anställda och ledning, kan strida mot god sed på aktiemarknaden. Styrelsen beslutade därför att avstå från teckning i det antagna programmet. Styrelsens andel uppgår till 1 000 000 av de 2 800 000 teckningsoptionerna i incitamentsprogrammet. Bolagets ledning och anställda har fulltecknat sina andelar och totalt har 1 800 000 teckningsoptioner TO 6 förvärvats. Varje teckningsoption TO 6 ger rätt att teckna 1 ny aktie till lösenkursen 0,56 kronor per ny aktie. Teckningsoptionerna TO 6 kan utnyttjas under perioden den 1 oktober 2021 till och med den 15 oktober 2021. Se även fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO 6.

Bilaga – Villkor TO 6

Aktieägare

Bolagets större ägare framgår av nedanstående uppställning.
NamnAntal aktierAndel  %
Försäkringsbolaget  Avanza Pension2 601 6324,5%
Kenth Ericson Management Consulting1 826 7353,2%
Nordnet Livsforsikring AS908 0181,6%
Alexander Koistinen830 0001,4%
Lars Svensson810 4161,4%
Dan Kjellander800 0001,4%
Svensk Areamätning AB750 0001,3%
Tommy Andersson707 0001,2%
Nordnet Pensionsförsäkring AB673 9591,2%
Edin Dzemat645 1631,1%
Övriga ägare (antal 3 249 st)47 009 01281,7%
Summa57 561 935100%

Källa: Euroclears ägarförteckning per den 31 aug 2020.

Ledande befattningshavare (PDMR)

 
NamnBefattning
Pelle HjortbladStyrelseordförande
Johanna PalmérStyrelseledamot
Magnus SundelinStyrelseledamot
Henrik LewanderVD
Robin KahlbomAffärsutvecklingschef
Mårten SvanfeldtTeknikchef

Insynshandel


För att granska transaktioner genomförda av personer med ledande ställning i bolaget hänvisar vi till finansinspektionens register för Intuitive Aerial AB och Newton Nordic AB

Scroll to Top