Aktien & Ägare - Newton Nordic

AKTIEN & ägare

Aktien

Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.
AKTIEKAPITAL

I bolaget finns det 94 706 531 aktier med ett kvotvärde om 0,18 kronor. Aktiekapitalet uppgår till 17 047 176 kronor.

Aktiekapitalets utveckling
ANTAL AKTIERAKTIEKAPITAL
ÅrHändelseFörändringTotaltFörändringTotaltKvotvärde
2010Bildande50 00050 00050 00050 0001,00
2012Nyemission13 33363 33313 33363 3331,00
2013Nyemission4 16767 5004 16767 5001,00
2014Nyemission15 83383 33315 83383 3331,00
2014Nyemission11 66694 99911 66694 9991,00
2014Nyemission16 668111 66716 668111 6671,00
2014Fondemission0111 667390 835502 5024,5
2014Split 25:12 680 0082 791 6750502 5020,18
2015Nyemission1 674 4194 466 094301 395803 8970,18
2016Nyemission2 072 9376 539 031373 1291 177 0260,18
2017Nyemission3 391 4469 930 477610 4601 787 4860,18
2017Nyemission94 05010 024 52716 9291 804 4150,18
2018Nyemission25 049 05435 073 5814 508 8306 313 2450,18
2018Teckningsoptioner11 404 39246 477 9722 052 7918 366 0350,18
2018Teckningsoptioner11 083 96257 561 9351 995 11310 361 1480,18
2020Nyemission37 144 59694 706 5316 686 02817 047 1760,18

Teckningsoptioner

TECKNINGSOPTION TO 7

1 oktober 2020 beslutade bolagsstämman att godkänna styrelsens beslut från den 14 september 2020 om en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”), en kompletterande riktad emission av units (”Överteckningsemissionen”) och en riktad kvittningsemission av units till garanten i Företrädesemissionen (”Kvittningsemissionen”). Totalt emitterades 37 144 596 teckningsoptioner av serie TO7, varav 28 780 967 i Företrädesemissionen, 6 000 000 i Överteckningsemissionen och 2 363 629 i Kvittningsemissionen. Handeln med teckningsoptionerna på Nasdaq First North Growth Market startade 1 december 2020.

Teckningskursen för de aktier som kan tecknas med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 kommer att bestämmas på basis av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market från och med den 28 februari 2022 till och med den 11 mars 2022 med en rabatt om 30 procent. Teckningskursen ska dock inte vara högre än 1,40 SEK per aktie och lägst motsvara aktiens kvotvärde.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 14 – 25 mars 2022. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO7 tillförs Bolaget maximalt cirka 26,0 MSEK.

ISIN-kod: SE0014990982

Bilaga – Villkor TO7

Aktieägare

Bolagets större ägare framgår av nedanstående uppställning.
NAMNANTAL AKTIERANDEL
* CAPITAL CONQUEST AB (PUBL)15 495 52516,36%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION3 160 6503,34%
KENTH ERICSON MANAGEMENT CONSULTING2 250 0002,38%
LAHDO, MOURAD MARADONA1 587 8291,68%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB1 125 5451,19%
PARETO SECURITIES AS1 001 4991,06%
BJÖRKLUND, JOAKIM941 4010,99%
SVENSK AREAMÄTNING AB850 0000,90%
ADVENTURE RETAIL AB826 4530,87%
NORDNET LIVSFORSIKRING AS689 9630,73%
   
Övriga Ägare (Antal 3 897 St)66 777 66670,51%
SUMMA94 706 531100%

Källa: Euroclears ägarförteckning per den 31 december 2021.

* Capital Conquest AB (publ) sålde samtliga sina aktier i Newton Nordic den 2022-03-17 till bolagets VD och huvudägare Danjal Kanani (genom Webblagret Sverige AB).

Ledande befattningshavare (PDMR)

NamnBefattning
Martin RoosStyrelseordförande
Danjal KananiStyrelseledamot
Daniel DaboczyStyrelseledamot
Jesper StaranderKoncernchef & VD

Insynshandel

För att granska transaktioner genomförda av personer med ledande ställning i bolaget hänvisar vi till finansinspektionens register för Intuitive Aerial AB och Newton Nordic AB

Scroll to Top